اصل و ترجمه مقاله لاتین Corporate social responsibility and payout decisions

اصل و ترجمه مقاله لاتین Corporate social responsibility and payout decisions

 

مسئولیت اجتماعی شرکت و تصمیمات تقسیم سود
هدف
این مقاله خواهان بررسی این موضوع است که آیا و چگونه عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت در شکل دادن به سیاست تقسیم سود شرکت مشارکت می کند. به طور خاص، تاثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت در میزان تقسیم سود و انتخاب کانال تقسیم سود (پرداخت سود سهام و یا بازخرید سهام) را بررسی می کند. علاوه بر این، نقش تعدیل کننده عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط بین سود و بازخرید سهام را بررسی می کند.
طراحی/ روش شناسی/ رویکرد
با استفاده از ۳۹۷ شرکت اروپایی ذکر شده در STOXX Europe 600 در طول دوره زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴، نویسندگان تحلیل رگرسیون را برای بررسی رابطه بین عملکرد CSR و سیاست تقسیم سود به کار گرفتند.
یافته ها
اولین نتیجه ما نشان می دهد که شرکت های دارای عملکرد مسئولیت اجتماعی بالا بیشتر در سیاست های تقسیم سود مشارکت می کنند. ثانيا، هنگام انتخاب بین سود سهام و بازخريد سهام، شرکت هایي که عملکرد CSR بالایي دارند، ترجيح مي دهند که بازخرید سهام را انتخاب کنند. در نهایت، عملکرد CSR نقش مهمی در تعیین رابطه بین سود سهام و بازخرید سهام دارد. به طور خاص، سود سهام و بازخرید سهام به نظر می رسد در میان شرکت های مسئول اجتماعی، بیشتر قابل جایگزین باشد.
پیامدهای عملی
شرکت هایی که قادر به توسعه استراتژی های موفقیت آمیز CSR می باشند، می توانند مزایای ملموسی برای سهامداران خود در قالب سطوح تقسیم سود بالا ایجاد کنند. افزایش هزینه های CSR منجر به قطع یا کاهش جریان نقدی پرداخت شده به سهامداران نمی شود. به علاوه، دولت و تنظیم کننده ها باید ملزم شوند یا حداقل شرکت های مسئول اجتماعی را تشویق کنند تا از اختیار خرید سهام مدیران اجرایی که سود سهام محافظت شده هستند، استفاده کنند تا تحریفات در سیاست های سود سهام کاهش یابد.
اصالت/ ارزش
این اولین تلاش برای بررسی وابستگی بین عملکرد CSR و فعالیت های بازخرید سهام است.
کلمات کلیدی
مسئولیت اجتماعی شرکت؛ سود سهام؛ بازخرید سهام؛ STOXX Europe 600
1. مقدمه
تحقیق در مورد CSR از بررسی ارتباط و وابستگی بین فعالیت های CSR و ارزش شرکت تکامل یافته است. (مک گویر و همکاران، ۱۹۸۸؛ کلارکسون، ۱۹۹۵؛ لین و همکاران، ۲۰۰۹ و لی و همکاران، ۲۰۱۳) ، به چندین موضوع مرتبط دیگر در امور مالی شرکت ها از جمله تأثیر عملکرد CSR در ساختار سرمایه (جیررد پوتین و همکاران،۲۰۱۱) ، تضاد نمایندگی ها (وادوک و گریوز، ۱۹۹۷؛ هارجوتو و جو، ۲۰۱۱ و اکلز و همکاران، ۲۰۱۲) ، عدم تقارن اطلاعات ( چو و همکاران، ۲۰۱۳؛ سوی و همکاران، ۲۰۱۵ و لوپاتا و همکاران، ۲۰۱۵)، محدودیت های مالی (چنگ و همکاران، ۲۰۱۴) و بازده سرمایه گذاری (بنلملیه و بیتار، ۲۰۱۶). به منظور گسترش بیشتر این مطالعات، ما ارتباط بین عملکرد CSR و سیاست تقسیم سود را مورد بررسی قرار می دهیم.
سیاست تقسیم سود نشان دهنده راه هایی است که شرکت ها سرمایه را به سهامداران خود باز می گردانند. این به شکل بازخرید سهام یا سود سهام می باشد. در طول دوره ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۰، گرولون و میشلی (۲۰۰۲) نشان می دهند که بازخرید سهام فقط به یک شکل مهم تقسیم سود تبدیل نشده است، بلکه همچنین شکل ترجیحی تقسیم سود برای شرکت های آمریکایی است. آنها همچنین مشاهده می کنند که اکثر شرکت ها پرداخت پول نقد را از طریق بازخرید سهام آغاز می کنند. حتی شرکت هایی که پرداخت سود سهام را شروع کردند، تمایل بیشتری به بازخرید سهام دارند بدون اینکه سود سهام خود را قطع کنند. بعد،
وان ایژه و مگینسون (۲۰۰۸) و دنیس و اوسوبوف (۲۰۰۸) سیر تکاملی سیاست تقسیم سود در کشورهای اروپایی را بررسی می کنند. به عنوان مثال در ایالات متحده، آنها ادعا می کنند که یک وابستگی افزایشی به بازخرید سهام در هزینه سود سهام نقدی وجود دارد. سوال طبیعی که اینجا مطرح می شود این است که دلایل این تغییر در سیاست تقسیم سود شرکت چیست؟ فاما و فرنچ (۲۰۰۱) اظهار می کنند که روند اخیر بازخرید سهام می تواند با افزایش حاکمیت شرکت ها و توسعه طرح اختیار خرید سهام مدیران اجرایی و کارکنان توضیح داده شود. با توجه به اینکه شرکت های مسئول اجتماعی نشان داده شده که با حاکمیت سازمانی خوب (هارجوتو و جو، ۲۰۱۱) و دارایی های عمده ای از اختیار خرید سهام (جیان و لی، ۲۰۱۵) همراه هستند، ما انتظار داریم که سیاست های تقسیم سود با اتخاذ استراتژی های CSR تغییر کند.
برای درک بهتر این که تا چه میزان دخالت CSR می تواند این تغییر را در سیاست تقسیم سود شرکت توضیح دهد، ما سوالات مرتبط زیر را مطرح می کنیم: (الف) آیا شرکت های مسئول اجتماعی احتمال بیشتری دارد تا در سیاست تقسیم سود درگیر شوند؟ (ب) آیا عملکرد CSR بر تصمیم مدیران برای استفاده از پرداخت سود سهام یا برنامه های بازخرید سهام برای تقسیم سود نقدی اضافی تاثیر می گذارد؟ (ج) آیا شرکت های مسئول اجتماعی پرداخت سود سهام و بازخرید سهام را به عنوان روش های تقسیم سود جایگزین یا مکمل مورد توجه قرار می دهند؟ به طور کلی، تحقیق ما احتمالا یک تصویر کامل تر از رفتار تقسیم سود شرکت های مسئول اجتماعی را ارائه می دهد از آنچه می تواند از تحقیق متمرکز منحصر بر تقسیم سود سهام بدست آید (نگاه کنید به رکوتوماوو، ۲۰۱۲).
هدف اصلی این مطالعه، ثبت کردن رابطه بین سیاست پرداخت و درگیری شرکت ها در فعالیت های CSR است. به طور خاص، هدف ما بررسی تأثیر عملکرد CSR بر انتخاب کانال تقسیم سود شرکت (پرداخت سود سهام یا بازخرید سهام) و میزان تقسیم سود است. علاوه بر این، مطالعات موجود (گرولون و میشلی، ۲۰۰۲؛ اسکینر، ۲۰۰۸؛ جین و همکاران، ۲۰۰۹ و آندریوسوپولوس و هاک، ۲۰۱۳) پیش بینی منحصر به فردی را در مورد آنچه که باید بین بازخرید سهام و سود سهام وجود داشته باشد، ارائه نمی دهد. از این رو، ما قصد داریم بررسی کنیم که آیا عملکرد CSR در این رابطه می تواند نقش متعادلی را ایفا کند.
ادبیات گسترده ای در مورد فعالیت های CSR شرکت های آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، تاکنون تحقیقات نسبتا کمی در مورد مطالعه فعالیت های CSR شرکت های غیر آمریکایی منتشر شده است. در این مقاله، ما یک مجموعه داده های پنل را برای شرکت های غير مالي ذکر شده در Europe STOXX 600 که دوره ای از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ را پوشش می دهند، ایجاد کرده ایم. در طی این دوره، اروپا یک محیط غنی برای بررسی سیاستهای تقسیم سود فراهم می کند. این شامل کشورهای بسیار توسعه یافته است که از لحاظ سیاسی و اقتصادی به طور فزاینده ای متحد شده اند، اما بازارهای مالی و رژیم های مالیاتی تا حد زیادی تقسیم بندی شده باقی می مانند.
نتیجه اول ما نشان می دهد که شرکت های با عملکرد بالای CSR احتمال بیشتری دارد تا میزان تقسیم سود خود را افزایش دهند. حتی با تجزیه و تحلیل دو کانال تقسیم سود به طور جداگانه، ما می بینیم که عملکرد CSR به طور مثبتی بر میزان تقسیم سود سهام و همچنین بازخرید سهام به یک روش آماری معنی دار تاثیر می گذارد. ثانيا، هنگام انتخاب سود سهام پرداختی و بازخريد سهام، شرکت هاي با عملکرد بالاي CSR، تمایل به بازخرید سهام را ترجیح می دهند. سرانجام، عملکرد CSR نقش مهمی در تعیین رابطه بین سود سهام و بازخرید ایفا می کند. به طور خاص، سود سهام و بازخرید سهام به نظر می رسد در میان شرکت های مسئول اجتماعی، بیشتر قابل جایگزین باشند.
ما در ادبیات با چندین راه مشارکت می کنیم. اول، یک رشته تحقیق وجود دارد که بر تأثیر عملکرد CSR در سیاست های شرکت های مختلف و همچنین تصمیمات مالی (جیررد پوتین و همکاران، ۲۰۱۱ و چنگ و همکاران، ۲۰۱۴) و تصمیمات سرمایه گذاری (آتیگ و همکاران، ۲۰۱۴ و بنلملیه و بیتار، ۲۰۱۶) تمرکز دارند. ما این تحقیق را در مورد CSR با ارائه شواهد تجربی در مورد نقش استراتژی های CSR در شکل دهی به سیاست تقسیم سود شرکت (میزان تقسیم سود و انتخاب کانال تقسیم سود) بهبود می بخشیم. ثانیا، تا آن جایی که می دانیم، این اولین تلاش برای بررسی ارتباط و وابستگی بین عملکرد CSR و فعالیت های بازخرید سهام است. بر خلاف مطالعات پیشین (راکوتوماوو، ۲۰۱۲) که تنها بر تقسیم سود سهام تمرکز می کنند، ما هر دو تقسیم سود سهام و بازخرید را در کارمان لحاظ می کنیم. در نهایت، بحث درباره ارتباط بین سود سهام و بازخرید سهام تا حدی حل نشده است. تحقیق ما، نور بیشتری بر این پازل حل نشده می افکند: ما اثبات می کنیم که عملکرد بالاتر CSR منجر به جایگزینی از پرداخت سود سهام به منظور ایجاد برنامه های بازخرید سهام می شود.
ادامه مقاله به شرح زیر تدوین شده است. بخش ۲ شامل مرور ادبیات و توسعه فرضیه است. بخش ۳ جزئیات طراحی تحقیق با نمونه، مدل ها و اندازه گیری متغیرها را توصیف می کند. بخش ۴ نتایج تجربی و بحث ها را ارائه می دهد. بخش ۵ مقاله را نتیجه گیری می کند.

 

 

این فایل در قالب فایل pdf اصل مقاله و فایل word ترجمه مقاله به تعداد ۱۷ صفحه می باشد. 

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

اصل و ترجمه مقاله لاتین Managerial Incentives, R&D Investments and Cash Flows

اصل و ترجمه مقاله لاتین Managerial Incentives, R&D Investments and Cash Flows

اصل و ترجمه مقاله لاتین Managerial Incentives, R&D Investments and Cash Flows

 

چکیده
این مقاله به بررسی اثرات پاداش های انگیزشی مدیر عامل بر حساسیت سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه به جریان های نقدی در سطح شرکت می پردازد. ما دریافتیم که مشوق های ریسک پذیری مدیریتی تأثیر معنی داری بر حساسیت جریان سرمایه گذاری-نقدی تحقیق و توسعه دارد. برای یک انحراف استاندارد در وگا (تغییر در ارزش دلار پورتفولیوی یک مدیر عامل باعث تغییر ۰٫۰۱ در انحراف استاندارد سالانه از بازده سهام شرکت می گردد)، حساسیت جریان سرمایه گذاری-نقدی تحقیق و توسعه ۴۹ درصد افزایش می یابد. این تأثیر در شرکتهایی که احتمالا با محدودیت های مالی مواجه هستند، برجسته تر است. یافته های ما نشان می دهد اگرچه انگیزه های ریسک پذیری می توانند سرمایه گذاری های خطرناک را ترغیب کنند، آنها همچنین شدت محدودیت های مالی را بر روی سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه تشدید می کنند.
کلمات کلیدی: مشوق های ریسک پذیری، جریان های نقدی، سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه

۱٫ مقدمه
با پیشرفت تکنولوژیکی سریع و افزایش رقابت جهانی در اقتصاد “مبتنی بر دانش”، سرمایه گذاری های شرکت ها از سرمایه گذاری های فیزیکی به تحقیق و توسعه تغییر جهت داده است. شدت سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در اقتصادهای توسعه یافته در دو دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است و حتی از سرمایه گذاری های فیزیکی در برخی صنایع پیشی گرفته است (براون و پترسن ۲۰۰۹) به دلیل طبیعت مخاطره آمیز و عدم اطمینان سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، سهامداران اغلب نیازمند پیشنهاد مدیران عامل ریسک گریز با مشوق های بزرگتر برای ترغیب به سرمایه گذاری تحقیق و توسعه هستند (کالس و همکاران ۲۰۰۶). در حالی که انگیزه های ریسک پذیری مدیریتی می توانند سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه را تشویق کنند، آنها ممکن است محدودیت های مالی را برای تحقیق و توسعه تشدید کنند زیرا سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، بیشتر تحت تاثیر منابع مالی داخلی شرکت قرار دارند. علاوه بر این، تامین مالی سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه با منابع مالی خارجی به دلیل ریسک ها و عدم اطمینان بالا سخت و گران است. در نتیجه، سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه بیشتر تحت تاثیر دسترسی به منابع مالی داخلی قرار می گیرند که توسط مشوق های ریسک پذیری مدیریتی ترغیب شده است.
در این مقاله، ما بررسی می کنیم که چگونه انگیزه های ریسک پذیری مدیریتی بر حساسیت سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه برای دسترسی به دارایی داخلی شرکت تاثیر می گذارد. به طور مشخص، این مقاله از تئوری نمایندگی و چارچوب محدودیت مالی سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه برای کشف اثرات مشوق های مدیریتی بر حساسیت جریان سرمایه گذاری-نقدی (پس از آن ICF) از سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه استنتاج می کند. درک این مسئله مهم است زیرا محدودیت های مالیِ تشدید شده در تحقیق و توسعه ممکن است سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه را از سطح بهینه ای که محدودیت های مالی کمتری دارد یا هیچ محدودیت مالی ندارد، کاهش دهد و این می تواند هدف از ارائه مشوق های ریسک پذیری مدیریتی برای تشویق سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه را در وهله اول با شکست مواجه سازد.
بر اساس مقالات تجربی موجود (به عنوان مثال، کور و گوای ۲۰۰۲ ؛ کولز  و همکاران ۲۰۰۶)، پاداش های انگیزشی مدیر عامل توسط حساسیت ارزش دلارِ پورتفولیوی مدیر عامل به نوسانات بازده سهام (وگا) و قیمت سهام (دلتا) محاسبه می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که وگا و دلتا تاثیرات متفاوتی بر رفتارهای ریسک پذیر مدیریتی دارند. انتظار می رود وگا به طور مثبت به مشوق های ریسک پذیری ارتباط پیدا کند زیرا بالاتر از وگا، بزرگتر از افزایش پاداش مدیرعامل در کنار نوسانات بازده سهام است. با این وجود، تاثیر دلتا در مشوق های ریسک پذیری مبهم است که توسط ادبیات موجود ارائه شده است.
برای بررسی تاثیر مشوق های ریسک پذیری مدیریتی در تحقیق و توسعه  ICF، ما یک نمونه پانل بزرگ از شرکت های ایالات متحده را از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۳ مطالعه کردیم. برجسته ترین نتایج ما عبارت از این است که مشوق های ریسک پذیری مدیریتی ، به طور خاص در وگای مدیرعامل شرکت، به طور قابل توجهی تاثیر مثبتی بر محدودیت های مالی که سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه را الزام آور می کند، دارد. ما استدلال می کنیم این به این دلیل است که یک سطح بالاتری از وگای پورتفوی مدیر عامل، مدیرعامل ریسک گریز را برای سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه با ریسک بیشتر تشویق می کند. در نتیجه، محدودیت های مالی موجود در سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه الزام آورتر می شود. علاوه بر این، ما متوجه شدیم که سبد سهام وگای مدیر عامل تأثیرات قویتری بر تحقیق و توسعه ICF در شرکت هایی که احتمال بیشتری دارد با محدودیت های مالی اجباری مواجه شوند، دارد. (به عنوان مثال شرکت های جوان تر، کوچکتر و کم درآمد)
در مجموع، نتایج ما نشان می دهد که پورتفوی مدیر عامل شرکت وگا بر محدودیت های مالی در سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه تاثیر مثبتی دارد، به خصوص برای شرکت هایی که به احتمال بیشتری از لحاظ مالی محدود می شوند. به علاوه، ما پی بردیم که تأثیر پورتفولیوی وگای مدیر عامل روی ICF برای سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه بیشتر از سرمایه گذاری های فیزیکی است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری های فیزیکی به احتمال کمتری از سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه به محدودیت های مالی حساس است، تعجب آور نیست ببینید که پورتفولیوی وگای مدیر عامل تأثیر کمتری بر محدودیت های مالی الزام آور در سرمایه گذاری های فیزیکی دارد.
این نتیجه مطابق با این مفهوم است که پاداش های انگیزشی مدیرعامل تأثیرات قابل توجهی بر محدودیت های مالی در سرمایه گذاری های شرکت ها دارد.
ما همچنین آزمونهای حساسیت بیشتری را برای بررسی اعتبار نتایج اصلی انجام می دهیم. ما ابتدا تقسیم بندی های نمونه جایگزینی را با توجه به سطح محدودیت های مالی بر اساس فرصت های رشد و دسترسی به بازار اوراق قرضه در نظر می‌گیریم. شرکت های با فرصت های رشد بیشتر و بدون دسترسی به بازار اوراق قرضه به احتمال بیشتری با محدودیت های مالی مواجه هستند. یافته های اصلی ما به این معیارهای تقسیم نمونه جایگزین اعتبار و قوت می بخشد. دوم، ما اثرات بالقوه از کیفیت حاکمیت شرکتی را در رابطه بین انگیزه های جبران خدمات و تحقیق و توسعه ICF بررسی کردیم. یک مکانیزم حاکمیت شرکتی به خوبی طراحی شده، می تواند یک سطح اضافی نظارت بر رفتارهای سرمایه گذاری مدیریتی را اضافه کند، به طوری که مدیران عامل به احتمال بیشتری به بهترین نحو برای منافع سهامداران سرمایه گذاری می کنند. پس، یک سازوکار حاکمیت شرکتی موثر احتمالا اثرات منافع ارائه شده توسط انگیزه های مدیریتی را کاهش می دهد و بنابراین تأثیر مشوق های سهام برای تحقیق و توسعه ICF کمتر می گردد. ما نشان می دهیم که نتایج اصلی پس از در نظر گرفتن تفاوت های مقطعی در کیفیت حاکمیت شرکتی همچنان ادامه دارد: پورتفولیوی مدیرعامل وگا تأثیر مثبتی بر روی تحقیق و توسعه ICF برای هر دوی شرکتهای با حقوق سهامداران قوی و ضعیف دارد. سوم، ما تأثیرات جبران خسارت های بدهی مانند مستمری و پاداش معوق را در نظر می گیریم. مطالعات پیشین (به عنوان مثال، ادمن و لیو ۲۰۱۱) استدلال می کنند که جبران خدمت های اجرایی مبتنی بر بدهی می تواند مشوق های ریسک پذیری مدیریتی را کاهش دهد؛ زیرا مدیرانی که مقدار زیادی از بدهی های داخلی دارند، شرکت ها را به صورت محافظه کارانه مدیریت خواهند کرد و از ریسک بیش از حد جلوگیری خواهند کرد به طوری که مدیران می توانند مستمری و پاداش های معوق را مطالبه کنند. ما نشان می دهیم که نتایج اصلی پس از در نظر گرفتن اثرات بالقوه بدهی داخلی مدیر عامل در تعیین مدل به دست می آید.
مطالعه ما با چندین جریان مرتبط است. اول، این مقاله مرتبط با مطالعاتی است که محدودیت های مالی را روی سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار می دهند. به عنوان مثال، هال (۱۹۹۲) و هیملبرگ و پترسن (۱۹۹۴) یک جریان سرمایه گذاری تحقیق و توسعه بزرگ و مثبت را در بین شرکت های کوچک در صنایع های تک (با تکنولوژی بالا) پیدا کردند. براون و همکاران (۲۰۰۹) و براون و پترسن (۲۰۰۹) ارتباطی مثبت بین جریان نقدی و تامین مالی خارجی و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت های جوان در ایالات متحده آمریکا یافتند. براون و همکارانش (۲۰۱۲) نتایج مشابهی را در بین شرکت هایی که به احتمال زیادی با محدودیت های مالی در اروپا مواجه می شوند ارائه کردند. بوریسوا و براون (۲۰۱۳) یک حساسیت مثبت سرمایه گذاری تحقیق و توسعه به درآمد حاصل از فروش دارایی را نشان دادند و شواهد قطعی بیشتری ارائه می دهند که محدودیت های مالی در واقع سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه را تحت تأثیر قرار می دهند. در حالی که این مطالعات پیشین درک ما را از محدودیت های مالی در سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه بالاتر می برد، آنها تاثیر بالقوه جبران خدمت اجرایی را برای سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه در نظر نمی گیرند. ما این جریان ادبیات را تکمیل می کنیم با ارائه نتایج جدید که نشان می دهند انگیزه های ریسک پذیری مدیریتی تأثیر قابل توجهی بر شدت محدودیت های مالی در سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه دارند.
این مقاله همچنین به مطالعات متعددی مربوط است که تاثیر جبران خدمات اجرایی را در محدودیت های نقدینگی (تسویه پذیری) در سرمایه گذاری های شرکت بررسی می کند. مطالعات قبلی عمدتا بر سرمایه گذاری های فیزیکی تمرکز کرده اند به طوری که اندازه گیری سرمایه گذاری های شرکت ها رخ داده است و به نتایج متفاوتی منجر شده اند. به عنوان مثال، هدلاک (۱۹۹۸) نشان می دهد که زمانی که مالکیت مدیریتی از صفر تا ۵ درصد افزایش می یابد، ICFبه شدت افزایش می یابد و استدلال می کند که نتایج با سرمایه گذاری بیش از حد جریان نقدی آزاد، متناقض است، اما مطابق با این استدلال است که مالکیت سهام به مدیران انگیزه ای برای سرمایه گذاری و به حداکثر رساندن بازده سهامدار می بخشد. برعکس، بروسارد و همکاران (۲۰۰۴) نشان می دهند که زمانی که دلتای پورتفولیوی مدیر عامل افزایش می یابد ICF کاهش می یابد و دلتای پورتفولیوی مدیر عامل، شدت محدودیت های مالی را تشدید نمی کند. نویسندگان استدلال می کنند که نتایج آنها سازگار با این مفهوم است که افزایش دلتا می تواند مشکل سرمایه گذاری بیش از حد ناشی از جریان های نقدی آزاد را کاهش دهد.
یکی از دلایل این نتایج متناقض ممکن است این باشد که مطالعات پیشین این واقعیت را در نظر نمی گیرند که سرمایه گذاری های فیزیکی کاهش ICF را نشان می دهند و ICF اطلاعات کمتر و کمتری در مورد محدودیت های مالی در طی زمان دربر دارد (به عنوان مثال، چن و چن ۲۰۱۲) به دلیل اینکه مقدار ICF برای سرمایه گذاری های فیزیکی در طول زمان ناچیز شد، تعجب آور نیست که تعامل بین جبران خدمات اجرایی و ICF منجر به نتایج مبهم برای سرمایه گذاری های فیزیکی شود. با تمرکز بر سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، ادبیات را با ارائه نتایج تجربی جدید که نمی توان با مطالعات موجود توضیح داد، تکمیل می کنیم. یافته های ما نشان می دهد که محدودیت های مالی نقش مهمی را در توضیح رابطه بین جبران خدمات اجرایی و ICF ایفا می کنند، در حالی که انگیزه های ریسک پذیری مدیریتی منافع مدیران و سهامداران موجود را هماهنگ می کند، و همچنین شدت محدودیت های مالی در سرمایه گذاری را تشدید می کند.
ادامه مقاله به شرح زیر است. بخش ۲ در مورد ادبیات مرتبط و توسعه فرضیات بحث می کند. بخش ۳ ساختار نمونه را توصیف می کند و تعاریف متغیرها را فراهم می کند. بخش ۴ نتایج تجربی را ارائه می دهد و بخش ۵ نتیجه می گیرد.

 

 

این فایل در قالب فایل pdf اصل مقاله و فایل word ترجمه مقاله به تعداد ۱۵ صفحه می باشد. 

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت فصل چهار طراحی شغل کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل استورات و بروان

پاورپوینت فصل چهار طراحی شغل کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل استورات و بروان

پاورپوینت فصل چهار طراحی شغل کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل استورات و بروان ترجمه دکتر اعرابی و فیاضی

 

فصل چهارم طراحی شغل 
مدیریت منابع انسانی: پیوند استراتژی و عمل
گرگ ال. استوارت، کنت جی. براون
ترجمه محمد اعرابي – مرجان فياضي

اهداف فصل
تبیین هماهنگی طراحی شغلی با استراتژی کلی منابع انسانی
تشریح مراحل فرآیند تجزیه و تحلیل شغل 
جهت دهی فهرست دانش، مهارت ها و توانایی های حاصل از تجزیه و تحلیل شغل بر سایر فعالیت های منابع انسانی
توضیح رویکردها و نگرش های مختلف به طراحی شغل
تبین مهمترین روندهای کارگری مؤثر بر سازمان ها و فعالیت های منابع انسانی
شناسایی فعالیت های موجب سازگاری و هماهنگی شغل با انتظارات خانوادگی 

چگونه طراحی استراتژیک وظایف کاری می تواند وضعیت سازمان را بهبود بخشد؟ 
طراحی کار: فرآیندی که وظایف کاری را مشخص و هماهنگ می کند »» مشاغل فروش و خط تولید و مونتاژ
تفکیک و یکپارچگی دو اصل مهم طراحی کار است. 
تفکیک: کارگران باید مجموعه وظایف مشابهی را انجام دهند تا بتوانند در انجام آن کار، تخصص پیدا کنند. 
یکپارچگی: به هماهنگی تلاش های کارکنان توجه دارد. 
بکارگیری صحیح تفکیک و یکپارچگی منجر به افزایش بهره وری و رضایت مشتریان سازمان می شود. 
نمونه موفق طراحی شغل: شرکت دبلیو ال گور و شرکا (در زمینه تولید پوشاک و چادرهای مسافرتی ضد آب)

بیانیه ماموریت گور درباره استراتژی شرکت: محصولات گور به گونه ای طراحی می شوند که دارای بهترین کیفیت و بیشترین تأثیرگذاری باشند. این شرکت با اتخاذ استراتژی تمایز، با دیگر رقبای خود رقابت می کند. 
کارکنان شریک یکدیگرند 
برنامه ریزی بالا به پایین نیست 
تفکیک توسط تیم های پویا 
ساختار شبکه ای 
دومین شرکت مطلوب در میان شرکت های با اندازه متوسط (طبق نظر مجله فورچون سال ۲۰۰۵)
جایگزین کردن فرآیند مشارکتی به جای برنامه ریزی و تعیین نقش رسمی 
اما آیا این شیوه در سازمان های دیگر نیز موفق خواهد بود ؟

طراحی استراتژیک کار، چگونه امکان پذیر است؟ 
گور نشان می دهد که طراحی استراتژیک شغل می تواند به گونه ای انجام شود که بهره وری کارکنان را افزایش دهد. 
با این وجود، ابزار بهره وری ممکن است برای همه سازمان های یکسان نباشد. 
سازمان های دیگر ممکن است به جای نوآوری و خلاقیت، از سرعت و کارایی بهره مند شود. 

نکته کلیدی در طراحی استراتژیک شغل، هماهنگ کردن روش های طراحی شغل با استراتژی منابع انسانی است. 

دو عنصر اساسی طراحی کار: خودمختاری و وابستگی 

خودمختاری
مبین میزان آزادی و استقلالی است که برای برنامه ریزی و انجام وظایف شغلی به هر کارمند داده می شود. 
دو مزیت بالقوه خودمختاری بیشتر: اطلاعات – افزایش انگیزش 
در بیشتر موارد کارگران خط تولید به محصولات تولید شده و مشتریان نزدیک تر هستند، بنابراین اطلاعاتی دارند که یک مدیر ندارد. 
افرادی که استقلال و آزادی عمل بیشتری دارند در مقابل وظایف محول شده مسئولیت و پاسخگویی بیشتری احساس می کنند. 
کارکنان خودمختار، به نسبت افرادی با احساس استقلال و آزادی عمل اندک، کمتر از زیر بار مسئولیت هایشان شانه خالی می کنند. 
خودمختاری و استقلال زیاد ممکن است برای همه کارکنان مطلوبیت نداشته باشد. آزادی عمل زیاد می تواند مشکلاتی از نظر هماهنگی ایجاد کند (در مورد مشاغل ساده). در مقابل زمانی که وظایف پیچیده هستند و برنامه ریزی برای آنها دشوار است دادن آزادی عمل و استقلال می تواند سودمند باشد. 

وابستگی 
مبین میزان و درجه ای است که اقدامات و پیامدهای کاری فرد، تحت تأثیر اقدامات دیگران قرار می گیرند. 
مثل نگارش گروهی مقاله توسط دانشجویان 
زمانی که وابستگی اندک است افراد به تنهایی کار می کنند. مثل نمایندگان فروشی که هر کدام در یک منطقه خاص فعالیت می کنند. 
وابستگی زیاد زمانی زهی می دهد که افراد صمیمانه در کنار هم کار می کنند.  مثل یک تیم برنامه ریزی استراتژیک 
وابستگی بیشتر اغلب با بهبود عملکرد در ارتباط است. 
زمانی که وابستگی بالا است افراد برای انجام وظایف مسئولیت بیشتری احساس می کنند. 
وابستگی بیشتر بین کارکنان رضایت شغلی آنها را افزایش می دهد.
نوع وابستگی از سازمانی به سازمان دیگر تفاوت دارد. 
با این حال، همانند خودمختاری؛ مزایای وابستگی عمومی نیستند. 

پردازش متوالی یکی از اشکال رایج وابستگی است و زمانی رخ می دهد که وظایف کاری در یک خط مونتاژ سازمان دهی شوند. 
مثل کارخانه سازنده کامپیوتر 
تعامل متقابل زمانی اتفاق می افتد که افراد با همدیگر در یک تیم بدون داشتن برنامه های دقیق برای تکمیل وظایف کار کنند. 
مثل کار مهندس نرم افزار در تیم های برنامه نویسی 
نوع وابستگی بسته به موقعیت و شرایط کاری دارد. 
زمانی که فرآیندهای کاری را بتوان به وظایف کوچک غیرقابل تغییر تقسیم کدر، وابستگی متوالی برای افراد و تیم ها اولویت و ارجحیت دارد. این گونه وظایف معمولاً فیزیکی هستند. وابستگی متقابل بیشتر مناسب فعالیت های پیچیده و نیازمند تحلیل های ذهنی و فکری است. 

آیا افراد به صوت انفرادی بهتر کار می کنند یا گروهی
افراد زمانی که به تنهایی یا به عنوان عضوی از یک تیم فعالیت می کنند، عملکرد بهتری دارند. مشکلات وقتی اتفاق می افتد که افراد ندانند باید کاری را به تنهایی انجام دهند یا آنکه به صورت گروهی عمل نمایند. 
ارتباط ضعیف و فقدان توافق درباره نحوه انجام کار، گروه های با وابستگی ترکیبی را با مشکلات بسیار مواجهه می سازند. 
پروفسور واگمن: سازمان ها در صورتی کارهای خود را در قالب گروه سازماندهی کنند که بتوانند تیم های واقعی با وابستگی بالا ایجاد نمایند. 

شغل های کارکنان چگونه تعیین می شود؟ 
یک شغل مجموعه وظایفی است که لازم است فرد انجام دهد. 
از تمام کارکنان سازمان انتظار نمی رود وظایف یکسانی انجام دهند. هر یک از کارکنان در انجام وظایف خاصی تخصص دارند و مناسب نقش های خاصی هستند. 
این وظایف و مشاغل معمولاً در مشاغل خلاصه می شوند. 
فرآیند سیستماتیک جمع آوری اطلاعات در مورد وظایف کاری است. 
تجزیه و تحلیل شغل اهمیت بسیار دارد زیرا انتظارات معقول از کارگر را مشخص می کند. 
تجزیه و تحلیل شغل اغلب به عنوان اولین گام برای کارمندیابی، استخدام، آموزش و جبران خدمت کارکنان محسوب می شود. 

سازماندهی : تعیین شخصی که تجزیه و تحلیل شغل را انجام دهد. (کارکنان متخصص یا مشاوران خارجی)
انتخاب مشاغل: اولویت به مشاغلی داده می شود که برای موفقیت سازمان حائز اهمیت هستند. 
بازنگری اطلاعات: شبکه اطلاعات شغلی
انتخاب عاملان شغل: افرادی هستند که اطلاعات شغلی را فراهم خواهند کرد. (متصدیان شغل، سپرستان، تحلیلگران آموزش دیده)
جمع آوری اطلاعات شغلی: مصاحبه تحلیل شغلی، پرسشنامه های تحلیل شغلی، مشاهده تحلیل شغلی
تهیه شرح شغل: تحلیل شغل از اطلاعات جمع آوری شده برای تهیه شرح شغل استفاده می کند. 
تهیه شرح مشخصات شغل: شرایط احراز شغل، یعنی دانش، مهارت ها و توانایی های مورد نیاز برای انجام موفقیت آمیز شغل مشخص می شود. 

روش های خاص جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل شغل
۳ روش: فهرست تجزیه و تحلیل وظیفه، ثبت وقایع حساس، پرسشنامه تجزیه و تحلیل پست
دو روش اول تکنیک های عمومی تجزیه و تحلیل شغل و روش سوم تکنیک خاص که توسط شرکتی خاص به کار گرفته شده است. 

فهرست تجزیه و تحلیل وظیفه 
از عوامل شغل می خواهد تا تعداد زیادی وظیفه را رتبه بندی کنند. حداقل ۱۰۰ جمله درباره شغل و وظیفه پاسخ داده شد. 
روش ثبت وقایع حساس
رفتارهای خوب و بد شغل را شناسایی می کند. از عاملان شغل خواسته می شود رفتارهای مفید و مضر را توصیف کنند. این توصیف باید گویای شرایط و اقداماتی باشد که پیامدهای مطلوب یا نامطلوب کاری را توضیح می دهد. 
پرسشنامه تجزیه و تحلیل پست
پرسشنامه ساختاریافته است که رفتارهای کاری مورد نیاز برای شغلی را ارزیابی می کند. این پرسشنامه ها در مورد وظایف شغلی نیست، بلکه ویژگی های لازم برای انجام موفقیت آمیز شغل را مشخص می کند. 

۱۸۷ پرسش است که به فعالیت های شغلی و محیط کاری مربوط است. 
در ۶ بعد کلی طبقه بندی می شود: ورود اطلاعات، فرآیندهای فکری، خروجی کار، تعامل با دیگر افراد، زمینه و بافت شغلی، سایر ویژگی های شغلی
زمینه ورود به مرحله هفتم را فراهم می کند.  

چگونه می توان از اطلاعات شرح شغل استفاده کرد؟ 
دانستن وظایف کارکنان و کارهای انجام شده توسط آنان برای تعیین مناسب ترین فرد و استخدام وی نمی تواند کاملاً مؤثر و کاربردی باشد. 
پس دانستن ویژگی های مناسب برای متقاضیان شغل برای استخدام آنها لازم است. 
تبدیل شرح شغل به شرح مشخصات شغل معمولاً توسط عاملان شغل انجام می شود. که عاملان شغل باید کاملاً با شغل و وظایف آن آشنا باشند. 
آنها با توجه به فهرست وظایف شغلی، درباره دانش، مهارت ها و توانایی های مورد نیاز برای انجام آن شغل قضاوت می کنند. 

تجزیه و تحلیل شغل و مسائل حقوقی
فرآیند تجزیه و شغل نقطه آغاز فعالیت های منابع انسانی است. 
اجرای درست تجزیه و تحلیل شغل، مبنای تصمیم گیری های خوب درباره استخدام، ارزیابی عملکرد و پاداش کارکنان است. 
یکی از دلایل مهم برای تجزیه و تحلیل شغل، ملاحظات قانونی و حقوقی است. 
دستورالعمل های این قانونی، تفاوت بین وظایف و کارهای ضروری و غیرضروری را مشخص می کند. 

مسائل قانونی و تجزیه و تحلیل شغل
نتایج تجزیه و تحلیل باید مکتوب باشد.
روش استفاده برای تجزیه و تحلیل شغل باید دقیقاً توضیح داده شود. 
اطلاعات تجزیه و تحلیل شغل باید از منابع متعدد و به روز جمع آوری شوند. 
حجم نمونه باید به گونه ای باشد که اطلاعات دقیق و قابل استناد باشند. 
 وظایف، فعالیت ها و مسئولیت ها باید مشخص و در تجزیه و تحلیل ذکر شوند. 
 باید مشخص شود تجزیه و تحلیل انجام شده تا چه اندازه می تواند برای عملکرد سطوح کاری مورد استفاده و استناد قرار بگیرد. 

مدل شایستگی 
روشی برای انطباق پذیری و سازگاری سازمان های مدرن با تغییرات مدام و مستمر محیط های کاری طراحی شده است. 
مشاغل بر اساس شایستگی ها (ویژگی ها و قابلیت های مورد نیاز: دانش، مهارت، توانایی) توصیف می شوند. علاوه بر این موارد، انگیزه، ارزش ها و علائق افراد نیز مورد توجه قرار می گیرد. 
شایستگی های شامل ویژگی هایی هستند که افراد هم می توانند انجام دهند و هم می خواهند که انجام دهند. 

مدل شایستگی عمومی تر و کلی تر از فرآیند تجزیه و تحلیل شغل است. 
تفاوت مدل شایستگی با تجزیه و تحلیل سنتی شغل این است که در این روش، مجموعه ویژگی های بیشتری برای موفقیت شغل مد نظر قرار می گیرد. 
با این وجود به نظر می رسد روش های استفاده شده در مدل شایستگی کمتر علمی هستند. 
رویه های مدل شایستگی همانند مدل تجزیه و تحلیل شغل، به دقت مستند نمی شوند بنابراین قابلیت اعتماد آنها کمتر است. 
مدل شایستگی با نگرشی استراتژیک ویژگی های بیشتری را مد نظر قرار می دهد و تجزیه و تحلیل سنتی شغل بهترین روش برای تجزیه و تحلیل علمی و تخصصی شغل است. 
با توجه به نقاط قوت و ضعف هر دو روش، بهترین کار استفاده همزمان از تجزیه و تحلیل شغل و مدل شایستگی است. 

 

این فایل در قالب power point و به تعداد  28 اسلاید می باشد.

 

 

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

مقاله کامل بررسی تطبیقی حقوق اجتماعی زنان درنظام حقوقی ایران، پاکستان و افغانستان فایل word قابل ویرایش با تعداد صفحات ۹۰

مقاله کامل بررسی تطبیقی حقوق اجتماعی زنان درنظام حقوقی ایران، پاکستان و افغانستان فایل word قابل ویرایش با تعداد صفحات ۹۰

 

 

در فرهنگ ایرانی، فعالیت اقتصادي زنان ضروري دانسته نمی شود، زیرا مرد نانآور خانواده به شمار میآید. ازطرف دیگر تواناییهاي زنان به فعالیتهاي خانگی محدود نمیشود و این قابلیت را دارند که در عرصه ي اجتماع نیز به فعالیت بپردازند و حقوق اجتماعی براي آنان صرفنظر از استقلال مالی، داراي اهمیت اجتماعی وروانشناختی است. به علاوه دستیابی به توسعه ي پایدارمستلزم مشارکت همه ي آحاد مردم است. از این رو درپژوهش حاضر بر آن شدیم که با بهره گیري از تجربه و تخصص مدیران اجرایی سازمانها، موانع و مشکلات حقوق اجتماعی زنان را درسه کشورایران، پاکستان و افغانستان را شناسایی و راهکارها و شرایط مناسب براي حقوق زنان معرفی کنیم..

ادبیات و مفاهیم نظری

حقوق اجتماعی زنان  در سه کشور( ایران، پاکستان ، افغانستان

به همراه منابع و پاورقی 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

ارزیابی عملکردی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد

ارزیابی عملکردی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد

رقابت پذیری شهری به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری می کوشد با داشتن وجود نوعی از رقابت بین شهرها، بر سر جذب سرمایه های موثر در توسعه، و با تاکید بر مزیت رقابتی، از منظری جدید به بحث توسعه شهری بپردازد. این رویکرد ابزاری است بسیار کارآمد که می تواند با مطالعه عمیق جنبه های گوناگون سیستم شهری، ضمن شناسایی عوامل ریشه ای تاثیر گذار در توسعه یک شهر و برآورد میزان تاثیر گذاری آنها، سمت و سوی راهبردهای توسعه شهری را در برنامه ریزی برای نیل به توسعه ای پایدار یاری رساند. اراضی عباس آباد تهران به عنوان یکی از محورهای  فرهنگی- تفرجگاهی بالقوه شهر تهران، علیرغم کوششهای سالهای اخیر، کماکان از عامل رقابت پذیری بی بهره است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عواملی است که در رقابت پذیری گردشگری این اراضی مشارکت دارند.

این پژوهش در گام نخست با بررسی ادبیات نظری و تجربی موضوع شاخص های ارزیابی رقابت پذیری گردشگری را تدوین کرده و در گام بعد با کاربست این شاخص ها و تدقیق آنها بر اساس معیارهای یک مدل ارزیابی رقابت پذیری، ضمن تحلیل داده هایی که از طریق توزیع پرسشنامه بین دو گروه استفاده کنندگان و نخبگان و فعالان در این زمینه گردآوری شده بود، به ارزیابی و سنجش رقابت پذیری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد پرداخته است.

نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح اول شاخص های مربوط به عامل “تجربه محیطی” و در سطح دوم شاخص های عامل “ارتباطات و نام گذاری تجاری” ، بیشترین تاثیر را در ارتقای رقابت پذیری گردشگری اراضی عباس آباد دارند و در عین حال همین شاخص ها، بیشترین فاصله را از وضع مطلوب دارند.

فهرست مطالب   

عنوان                                                                                                                                                    صفحه                                                                                                              

فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

فهرست شکل ها. ۸

فهرست نقشه ها. ۹

فهرست نمودارها. ۱۰

فصل اول: کلیات پژوهش….. ۱۱

۱-۱- تشريح موضوع پايان‌نامه و مسأله مورد پژوهش….. ۱۲

۲-۱-معرفی و بيان پرسش ‌هاي پايان‌نامه.. ۱۴

۳-۱- اهداف پايان‌نامه.. ۱۴

۴-۱- معرفی و بيان فرضيه‌هاي پايان‌نامه.. ۱۵

۵-۱- معرفی روش کار پايان‌نامه.. ۱۵

۶-۱- مسائل و مشکلات پژوهش….. ۱۷

فصل دوم: مفاهیم پایه و رویکردهای نظری  پژوهش….. ۱۹

مقدمه.. ۲۰

۱-۲- روند عمومی شهرسازی۲۰

۱-۱-۲- اهداف برنامه ریزی شهری و منطقه ای.. ۲۰

-۲-۱-۲گسترش و تغییر نیازها در برنامه ریزی.. ۲۱

۳-۱-۲-  نیاز به برنامه ریزی.. ۲۳

۴-۱-۲-  مهم ترین موضوعات فرایند برنامه ریزی.. ۲۳

۵-۱-۲-  همکاری و مشارکت در فرایند برنامه ریزی.. ۲۴

۶-۱-۲-  برنامه ریزی برای آینده ۲۵

۲-۲- جهانی شدن.. ۲۶

۱-۲-۲-  تاریخچه جهانی شدن.. ۲۶

۲-۲-۲-  مفهوم جهانی شدن.. ۲۷

۳-۲-۲- روند جهانی شدن شهرها ۲۸

۴-۲-۲-  ظهور جهان شهرها ۲۸

۵-۲-۲- خصوصیات شهرهای جهانی.. ۲۹

۶-۲-۲-  شهرهای جهانی معاصر. ۳۱

۷-۲-۲- جهانی شدن و تحولات شهری.. ۳۲

۸-۲-۲- شهرهای جهانی و سیاه چاله ها ۳۲

۹-۲-۲- رابطه جهانی شدن شهر و برنامه ریزی شهری.. ۳۴

۳-۲- برند شهری۳۵

۱-۳-۲- برند مکان.. ۳۶

۲-۳-۲- کونکنیک۳۷

۴-۲- رقابت پذیری شهری۴۲

۱-۴-۲-  مفهوم شهر و رقابت پذیری شهری.. ۴۲

۲-۴-۲- مدل رقابت پذیری شهری و عناصر ساختاری.. ۴۷

۳-۴-۲- رقابت کلان شهرها در فضای اقتصاد جهانی.. ۵۱

۴-۴-۲- نقش فضاهای شهری در ارتقای رقابت پذیری شهری.. ۵۳

۱-۴-۴-۲- فضاهای عمومی شهر. ۵۳

۲-۴-۴-۲- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات) ۵۴

۳-۴-۴-۲- مفهوم عرصه عمومی.. ۵۵

۴-۴-۴-۲- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی.. ۵۵

۵-۴-۴-۲- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی.. ۵۸

۶-۴-۴-۲- متغیرهای فرهنگ شهری.. ۵۹

۷-۴-۴-۲- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی.. ۵۹

-۲-۴-۵اهمیت فضاهای شهری در گردشگری شهری در عصر رقابت پذیری.. ۶۰

-۲-۴-۵-۱تعریف و اهمیت گردشگری(توریسم) ۶۰

-۲-۴-۵-۲تاثیرات اقتصادی _ اجتماعی توریسم.. ۶۱

-۲-۴-۵-۳عوامل انگیزشی توریستها در دیدار از مناطق شهری.. ۶۱

-۲-۴-۵-۴عوامل مکانی و غیر مکانی توسعه گردشگری.. ۶۳

-۲-۴-۶ابعاد رقابت پذیری گردشگری.. ۶۴

-۲-۴-۷شهرهای رقابت پذیر اروپا ۶۵

۵-۲- خلاقیت…. ۶۶

-۲-۵-۱تئوری های خلاقیت در شهرسازی.. ۶۷

-۲-۵-۲نقد های وارد شده بر تئوری خلاقیت۶۹

-۲-۵-۳عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوریدا ۶۹

-۲-۵-۴تحقیق مونتگومری.. ۷۲

۶-۲- بررسی جایگاه موضوع در تجارب جهانی۷۴

مقدمه.. ۷۴

-۲-۶-۱آماده سازی «ریگا» برای پروژه پایتخت فرهنگی اروپا در سال ۲۰۱۴. ۷۴

۲-۶-۲- پروژه Superklin در دانمارک۸۲

۳-۶-۲- تجارب موجود احیاء مکان با رویکرد ایجاد محورهای فرهنگی.. ۸۵

۱-۳-۶-۲- برنامه ریزی فرهنگی برای شهر آلبوکروک۸۵

۲-۳-۶-۲- برنامه ریزی فرهنگی در بوکهام هیلز شایر ۲۰۱۰ 2005 (سیدنی) ۸۷

۳-۳-۶-۲- توسعه توریسم فرهنگی در شهر چند نژادی بیرمنگام. ۸۹

۴-۶-۲- تجارب جهانی در رابطه با ایجاد فضاهای گردشگری رقابت پذیر شهری.. ۹۱

۱-۴-۶-۲- تجربه روین.. ۹۱

۲-۴-۶-۲ روتردام (Rotterdam) 92

۳-۴-۶-۲ – کپنهاگ۹۳

۷-۲- نتیجه گیری و رویکرد نظری تحقیق۹۵

فصل سوم: مدل تحلیل و روش شناسی پژوهش….. ۹۷

مقدمه.. ۹۸

۱-۳- روش تحقیق۹۸

۲-۳- معرفی روش های مختلف…. ۹۸

۳-۳- معرفی روش مورد استفاده )مدل (TDCA.. 101

۱-۳-۳- اجزاء و مولفه های مدل TDCA. 103

۱-۱-۳-۳- ترکیب فعالیت ها ۱۰۳

۲-۱-۳-۳- تسهیلات حمایتی.. ۱۰۳

۳-۱-۳-۳- تجربه محیطی.. ۱۰۳

۴-۱-۳-۳- ارتباطات۱۰۴

۵-۱-۳-۳- عملکرد گردشگری.. ۱۰۵

۶-۱-۳-۳- رضایت گردشگران.. ۱۰۵

۴-۳- معیارها و شاخص های تحقیق۱۰۶

۵-۳- روشهای گرد اوری داده ها. ۱۰۷

۱-۵-۳- پرسشنامه. ۱۰۷

۱-۱-۵-۳- پایایی پرسشنامه. ۱۰۸

۲-۱-۵-۳- روایی پرسشنامه. ۱۰۹

۶-۳- روش تجزیه و تحلیل۱۰۹

۱-۶-۳- تحلیل رگرسیون تک متغیره ۱۱۰

۷-۳- جمع بندی۱۱۰

فصل چهارم: شناخت و تحلیل محیط مورد مطالعه.. ۱۱۱

مقدمه.. ۱۱۲

۱-۴- معرفی اجمالی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد و موقعیت آن در شهر تهران.. ۱۱۲

۲-۴- تدقيق جايگاه و موقعيت عملكردي ـ كالبدي اراضي در سيستم شهري تهران.. ۱۱۳

۳-۴- سیر تحول شکل گیری و تغییرات اراضی عباس آباد. ۱۱۷

۱-۳-۴- تاریخچه عباس آباد. ۱۱۷

۲-۳-۴- پیشینه برنامه ریزی و توسعه در اراضی.. ۱۱۷

۴-۴- مطالعات پايه.. ۱۱۹

۱-۴-۴- مطالعات اقلیم و محیط طبیعی.. ۱۱۹

۱-۱-۴-۴- تحليل بخش اقليم و محيط طبيعي.. ۱۲۰

۲-۴-۴- سازمان فضايي ـ ادراكي.. ۱۲۰

۱-۲-۴-۴- تحليل بخش مطالعات سازمان فضايي و ادراكي.. ۱۲۱

۳-۴-۴- ساختارِ عملكرد ـ فعاليت و محيط اجتماعي ـ اقتصادي.. ۱۲۳

۱-۳-۴-۴- تحلیل ساختار عملكرد ـ فعاليت و محيط اجتماعي ـ اقتصادي. ۱۲۳

۴-۴-۴- حمل و نقل و ترافيك۱۲۴

۱-۴-۴-۴- تحلیل حمل و نقل و ترافیک۱۲۴

۵-۴- انجام مطالعات تكميلي براي شناخت و تحليل وضعيت و موقعيت زمين‌هاي عباس‌آباد. ۱۲۶

۶-۴- خلاصه‌اي از نتايج طرح‌هاي فرادست…. ۱۳۰

۱-۶-۴- طرح مجموعه شهري تهران.. ۱۳۰

۲-۶-۴- طرح جامع شهر تهران.. ۱۳۰

۳-۶-۴- طرح جامع اراضي عباس‌آباد. ۱۳۳

۱-۳-۶-۴- نتايج تحليل گروه‌هاي مطالعاتي.. ۱۴۰

۴-۶-۴- طرح تفصيلي اراضي عباس‌آباد. ۱۴۱

۱-۴-۶-۴- فرايند برنامه‌ريزي در طرح جامع فضايي كالبدي عباس‌آباد. ۱۴۱

۲-۴-۶-۴- ويژگي‌هاي تعيين شده براي حوزه‌هاي هفت‌گانه. ۱۴۳

۳-۴-۶-۴- ساختار عمومي طرح جامع فضايي ـ كالبدي اراضي عباس‌آباد. ۱۴۳

-۴-۶-۴-۴مشخصات قطعات زمين در عباس‌آباد. ۱۴۶

۷-۴- جمع بندی۱۶۲

فصل پنجم: ارزیابی رقابت پذیری اراضی عباس آباد. ۱۶۳

مقدمه.. ۱۶۴

۱-۵- پرسشنامه.. ۱۶۵

۱-۱-۵- ساختار پرسشنامه. ۱۶۵

-۵-۱-۲ توزیع  پرسشنامه. ۱۶۶

۲-۵- پرسش نامه استفاده کنندگان.. ۱۶۶

۱-۲-۵- تحلیل ویژگی های استفاده کنندگان.. ۱۶۶

۲-۲-۵- نتایج تحلیلی پرسشنامه استفاده کنندگان بر اساس آزمون KMO and Bartlett 171

۳-۲-۵- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به استفاده کنندگان بر اساس آزمون همبستگی.. ۱۷۳

۱-۳-۲-۵- ترکیب فعالیت ها ۱۷۳

۲-۳-۵-۲- تسهیلات حمایتی.. ۱۷۴

۳-۳-۲-۵- تجربه محیطی.. ۱۷۵

۴-۳-۲-۵- ارتباطات۱۷۶

۵-۳-۲-۵- عملکرد گردشگری.. ۱۷۷

۶-۳-۲-۵- رضایت گردشگران.. ۱۷۸

۳-۵- پرسشنامه متخصصان.. ۱۸۱

۱-۳-۵- نتایج تحلیلی پرسشنامه متخصصان  بر اساس آزمون KMO and Bartlett 181

۲-۳-۵- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به متخصصان  با استفاده از معادله رگرسیون.. ۱۸۲

۱-۲-۳-۵- ارزیابی میزان رقابت پذیری.. ۱۸۲

۲-۲-۳-۵- ارزیابی میزان جذابیت۱۸۳

فصل ششم:جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات۱۸۷

۱-۶- آزمون فرضیات پژوهش….. ۱۸۸

۲-۶- پیشنهادهای اجرایی۱۸۸

۱-۲-۶- توجه به عوامل تقویت کننده تجربه محیطی.. ۱۸۸

۲-۲-۶- توجه به عوامل تقویت کننده ارتباطات۱۸۹

۱-۲-۲-۶- تغییر اسم، برند و شعار محدوده گردشگری.. ۱۹۰

۳-۲-۶- نکاتی برای شهرداری و شرکت نوسازی اراضی عباس آباد. ۱۹۱

۶- پیشنهادهای پژوهشی۱۹۱

منابع فارسی۱۹۲

منابع انگلیسی۱۹۳

منابع اینترنتی۱۹۶

پیوست الف: پرسشنامه استفاده کنندگان از فضا. ۱۹۷

پیوست ب: پرسشنامه متخصصان و خبرگان.. ۲۰۰

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

خرید و دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک

خرید و دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک

در جهان امروز هیچ تجارت و خدماتی بدونه نوآوری و خلاقیت نمیتواند پیشرفت کند،چرا که نیازهای بشر در طول تاریخ هرروز در حال تغییر بوده و نیازهای کنونی با نیازهای ۲۰ سال قبل یا ۲۰ سال بعد کاملاً متفاوت است. لذا نیاز به اطلاعات و ارتباطات زندگی اجتماعی و مجازی، نیاز به پذیرش ریسک بیشتر، تصمیم گیری آگاهانه و ارتقای علمی از جمله نیازهای انسان دراین زمان بوده و مفهومی چون دولت الکترونیک   (E-government)  بیش از پیش اهمیت یافته است.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

سورس ۷بازی های دو بعدی (یونیتی)

سورس ۷بازی های دو بعدی (یونیتی)

این سورس شامل بیش از ۷ بازی دوبعدی در یونیتی می باشد که شما عزیزان با استفاده از آن میتوانید به طور کامل با نحوه بازی سازی دو بعدی در یونیتی آشنا شوید کلیه این بازی ها برای مو بایل طراحی شده اند

مخصوص یونیتی۵ به بالا

لینک سایت اصلی جهت اطلاعات بیشتر

لینک دموی اندرویدی برنامه

 

 

 

 

 

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

برنامه محاسبه انتگرال رامبرگ در نرم افزار متلب + فایل پاورپوینت + فایل ورد

برنامه محاسبه انتگرال رامبرگ در نرم افزار متلب + فایل پاورپوینت + فایل ورد

برنامه محاسبه انتگرال رامبرگ در نرم افزار متلب.

در این برنامه انتگرال تابع با روش رامبرگ (Romberg) محاسبه می شود.

همچنین کد نویسی روش همگرایی رامبرگ (Romberg) نیز در بسته دانلودی موجود است.

همچنین فایل ورد و پاورپوینت برای توضیح روش انتگرال رامبرگ نیز در بسته دانلودی موجود است.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دفترچه سوالات مسابقه سراسری کدکاپ ۲ دانشگاه صنعتی شریف_مرحله حضوری_روزدوم

دفترچه سوالات مسابقه سراسری کدکاپ ۲ دانشگاه صنعتی شریف_مرحله حضوری_روزدوم

این پست حاوی  سوالات روز دوم  مسابقه سراسری کدکاپ ۲ است که در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ نوزدهم و بیستم آبان برگزار شد.

از انجا که بسیاری از عزیزان ،تقاضای داشتن این سوالات کرده بودند و کمیته برگزاری مسابقات ،هنوز این سوالات را برروی وب ،منتشر نکرده است؛بازهم تصمیم گرفتیم که برای اولین بار در سطح وب،این سوالات را برای شما عزیزان قرار دهیم.

این پست به محض اطلاع کمیته برگزاری مسابقات ،در صورتی نارضایتی شان از پخش سوالات ،حذف خواهد شد.

می توانید سوالات کدکاپ یک را از این آدرس مشاهده و حل نمایید.(در صورت تصمیمات مدیریت سایت،ممکن است پاسخ تشریحی و تمام و کمال سوالات،به همراه کدشان بر روی سایت قرار گیرد.)

همچنین می توانید برای آشنایی بیشتر با این مسابقه به وبسایت رسمی مسابقات ،دراین آدرس بروید.

همچنین میتوانید تصاویر مسابقات در این ادرس و کلیپ مسابقات را در این آدرس ببینید.

با توجه به اینکه فراهم کردن این سوالات برای شما عزیزان و اسکن و آماده سازی شان متحمل هزینه و وقت گیری بود؛شما می توانید سوالات روزدوم این مسابقات را با پرداخت مبلغ ناچیز،۳۹۰۰ هزارتومان تهیه کنید.لازم به ذکر است که این هزینه گرفته شده،تنها برای اسکن گرفتن سوالات و اماده سازی شان برای شما بوده است و هزینه ای بابت خود سوالات ما،دریافت نمی کنیم.(چرا که سوالات از شرکت کنندگان حاضر در آزمون گرفته شده است و بعضی از جاهای ان ناخوانا و مشکل دار است.)

همچنین درخواست هایی مبنی بر قرار گرفتن جواب سوالات مرحله حضوری کدکاپ ۲ شریف ارسال نکنید؛چرا که ،سیستم جاج وبسایت کوئرا،برای این موضوع بسته شده و همچنین سوال شماره ی ۷  روز دوم ،توسط هیچ تیمی حل نشده است.

لازم به ذکر است که سوالات از سطح بسیار بالایی برخوردار می باشند و برخی اصلاحیه برای صورت سوالات در خود فایل اسکن شده ،انجام شده است وتصویر زیر عینا ،کیفیت فایل اسکن شده می باشد.

صفحه ی اول :

صفحه ی دوم:

صفحه ی سوم:

صفحه ی چهارم:

صفحه ی پنجم:

می توانید در قسمت زیر ،محصول را سفارش دهید:

 

لازم به ذکر است عملیات خرید و دانلود توسط وبسایت قدرتمندفایل سلانجام خواهد شد؛خیالتان راحت! 

 

همچنین توجه داشته باشید که ،فایل دانلودی ،تنها و تنها به ایمیلتان ارسال می شود.

 
«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»