پاورپوینت درباره خمس و زکات – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت درباره خمس و زکات – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت درباره خمس و زکات

پاورپوینت درباره خمس و زکات

پاورپوینت درباره خمس و زکات

پاورپوینت درباره خمس و زکات

پاورپوینت درباره خمس و زکات

پاورپوینت درباره خمس و زکات

http://ensani.sellfile.ir/

آيا مي دانيد؟((بعضي ترك واجب مي كنند سنت بجا مي آورند)) يعني مقيّد به صدقات و خيرات مستحبّي مثل كمك به مساجد وحسينيه و… هستند ولي از خمس وزكات كه واجب شرعي اندگريزان و يا اصلاً اطلاعي ندارند.
آيـا اين عاقلانه است؟؟

آيا مي دانيد؟ نماز با لباسي كه خمس آن پرداخت نشده طبق نظر مراجع تقليد، باطل است.

راستي چرا مال حرام را جمع مي كنيم
وبراي فرزندانمان به ارث مي گذاريم.
ودر قبر و قيامت خود را گرفتار مي كنيم.

آيا خانواده و ورثه ارزش جهنم رفتن ما را دارند.
مگر مال حرام چيزي جز ضرر وآتش به دنبال دارد؟
۱ ـ اموالي كه قبلاً محاسبه وخمـس آن پرداخت شده است.
۲ ـ اموال و وسائل مورد استفاده خود وخانواده كه با پولي خريداري شده كه خمس به آن پول تعلق نگرفته است.
۳ ـ ماشين سواري وموتور و منزل مورد استفاده خود وخانواده، مگر اينكه با پولي خريده شده كه به آن خمس تعلق گرفته باشد.
۴ـ طـلاي مورد استفادة خانم ها ‹ اگر زائد برشأن او نباشد›
5 ـ دكـور و تزئيـنات منـزل ‹ اگر زائد برشأن او نباشد›
6 ـ ارث . مگر يقين داشته باشد خمس آن پرداخت نشده است.
۷ ـ مهريه اي كه خانمها مي گيرند.
۸ ـ جهيزيه دختر اگر يكجا نمي توان خريد.
۹ـ پولي كه براي خريد خانه مورد نياز براي سكونت در حدّ ۲-۳ سال پس انداز مي شود وبدون جمع كردن قدرت خريد نداشته باشد خمس ندارد. ‹آقايان خامنه اي ، بهجت، صافي، فاضل›
اما به نظر ‹ آقايان سيستاني . مكارم. تبريزي› خمس دارد.
مواردي كه خمس ندارد
۱ ـ پولي كه براي خريد وسـائل ضـروري منزل جمع مي شود و تا سر سال خمسي بماند و يك دفعه نمي توان آن را تهيه كرد..

۲ ـ پول يا وسيله اي كه جوانان براي ازدواج كنار مي گذارند.

۳ـ سپردة سازمانهاي دولتي مثل سازمان حج ـ ايران خودرو ـ بانك مسكن و…

۴ ـ سپردة تعاوني هاي اداري و محلي.

۵ـ وسيله كسب درآمد مثل ماشيني كـه بـا آن باربري يا مسافر كشي مي كند.

۶ـ سرمايه كار و درآمد، مثل مغازه و لوازم موجود در آن.

۷ـ هديه .
مواردي كه خمس دارد ولي نظرمراجع تقليد مختلف است. لازم است طبق نظر مرجع تقليد خود عمل شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره خمس و زکات است

برای دانلود کل پاورپوینت درباره خمس و زکات از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت درباره ضرورت تهيه نقشه كاداستر در حوزه هاي روستايي کشور – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت درباره ضرورت تهيه نقشه كاداستر در حوزه هاي روستايي کشور – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت درباره ضرورت تهيه نقشه كاداستر در حوزه هاي روستايي کشور

پاورپوینت درباره ضرورت تهيه نقشه كاداستر در حوزه هاي روستايي کشور

پاورپوینت درباره ضرورت تهيه نقشه كاداستر در حوزه هاي روستايي کشور

پاورپوینت درباره ضرورت تهيه نقشه كاداستر در حوزه هاي روستايي کشور

پاورپوینت درباره ضرورت تهيه نقشه كاداستر در حوزه هاي روستايي کشور

پاورپوینت درباره ضرورت تهيه نقشه كاداستر در حوزه هاي روستايي کشور

http://ensani.sellfile.ir/

با توجه به سابقه روستانشيني در كشور ايران و اهميت دستيابي به توسعه ؛ نمي توان بدون در نظر گرفتن جنبه هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي حاكم بر جامعه روستايي كشور؛ آرزوي تحقق اين پديده را داشت . شناخت نيازها، كمبودهـا، امكانـات و الزمـات حـاكم بـر ايـن جامعـه مي تواند روند دستيابي به توسعه در كشور را تسهيل يا كند نمايد . توسعه پايدار روستايي نيز يک فرآيند مي باشد كه در نتيجه حصول به آن نيازمندي هاي مادي و معنوي اين جامعه محروم بـا دسـتيابي بـه رفاه به سبب ارتقاء سطح كيفيت زندگي و كاهش فقر و ثبات نسبي در اقتصاد ، قابـل حصـول خواهـد بـود ؛ پـس ايـن امـر نيـاز بـه يـك برنامه ريزي سيستمي و همه جانبه را طلب مي كند . بهتر مي دانيم در جامعه ايراني ، بخصوص، جامعه روستايي كشـور موضـوع مالكيـت بر منابع توليد و مسكن با حساسيت بيشتري پيگيري مي گردد . در فرايند توسعه پايدار روستايي ايجاد حس مشاركت، اعطاي مسئوليت، امتيازدهي و از همـه مهـم تـر ، اعطـاي مالكيـت بـه شـكل دقيـق مي تواند از چالش هاي ريشه دار دراين خصوص كاسته و شرايط مناسبي را براي شكوفايي جامعه و زير ساخت هاي اقتصـادي و اجتمـاعي آن به ارمغان آورد .

كاداستر و ساماندهي بافت كالبدي واحدهاي روستايي
فقـر اقتصـادي حـاكم برجوامــع روسـتايي واز سـوئي بافـت فرســوده و غيـر اسـتاندارد مسـاكن روســتايي كشـور از جملـه موانـع بــراي توسعه فيزيكي كالبدي اين نقاط به حساب مي آيد . روستائيان براي دستيابي به يك منبع مالي و حمايتي نظير وام هاي بانكي كشـور نيـاز به برخورداري از اوراقي كه هويت و مالكيت اينگونه بناها را تضمين كند ،دارند ؛ چرا كه اصلي ترين ملاك معيار بـراي هويـت يـابي يـك مسكن برخوردار بودن آن واحد از معياری بنام سند مالكيت مسكن مورد نظر مي باشد . متاسفانه به سبب شرايط تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي حاكم بر جوامع روستايي اين مهم تاكنون آنچنان كـه شايسـته اسـت محقـق نگرديده است ولي با حركت هاي مهمي چون صدور سند مالكيت بر اماكن روستايي كه بنياد مسكن نيز بنـوعي از متوليـان آن بـه حسـاب مي آيد می توان برخورداري از يك شرايط مناسب براي استفاده روستائيان از تسهيلات بانكي كشور اميدوار بود. سيستم كاداستر و بهره گيري از آن مي تواند زمينه را براي صدور سند بر اماكن مسكوني روستايي فراهم نموده و ما در اين كانون ها شاهد كاهش و و يا از بين رفتن ناعدالتي حاكم بين دو جامعه روستا و شهر حتي در دريافت از منابع ملي كشور باشيم .
ادامه نقش كاداستر و توسعه پايدار روستايي
جامعه روستايي كشورهاي درحال توسعه را كه مي توان از جمله فقيرترين افراد جامعه انساني تلقي نمود و در اين ميان توسـعه پايـدار بـا اين روي كرد ؛ نتيجه مورد انتظار در آن را تامين نياز مندي هاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي اين افراد دانسته و سـعي در ايجـاد جامعـه اي مرفه با ارتقاء سطح كيفيت كمي و كيفي زندگي آنان وكاهش نابرابري هاي حاكم و فقر رو به افزايش در اين جوامع را مـد نظـر دارد ؛ ايـن امر مي تواند با توسعه زير ساخت ها ، ايجاد امكانات و ساير عوامل توسعه اي محقق گردد و شرايط را براي حفظ و ثبات منابع انسـاني و اجتماعي و طبيعي در كشور علي الخصوص جوامع روستايي فراهم نمايد از پيش شرطهاي ضروري براي توسعه پايدار روستايي در اولين ركن شخصيت دهـي ، توجـه و بـه هويـت ايـن جامعـه متفـاوت از شـهر مي باشد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره ضرورت تهيه نقشه كاداستر در حوزه هاي روستايي کشور است

برای دانلود کل پاورپوینت درباره ضرورت تهيه نقشه كاداستر در حوزه هاي روستايي کشور از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت کتاب اندیشه اسلامی ۱ آيت‌الله جعفر سبحاني و دكتر محمد محمدرضايي

پاورپوینت کتاب اندیشه اسلامی ۱ آيت‌الله جعفر سبحاني و دكتر محمد محمدرضايي

پاورپوینت کتاب اندیشه اسلامی ۱ مؤلفان: آيت‌الله جعفر سبحاني و دكتر محمد محمدرضايي

 

۲۲۶اسلاید

تعالیم اسلام:
 
احکام
اخلاقیات
اعتقادات
رهبری
نبوت
امامت
ولایت
معاد
مبداء
 
 
•اندیشه اسلامی:
 
•اندیشه اسلامی۲
•نبوت
•امامت
•ولایت
•اندیشه اسلامی ۱
•معاد
•مبداء
•اندیشه اسلامی۱
•مبداء
•معاد
•کلیات
 
 
•اندیشه اسلامی۲:
 
•امامت
•ولایت
•نبوت
 
کلیات:
—۱- تعریف دین
—۲- نیاز به دین
—۳- منابع علم
—۴- انسان شناسی
—۵- ایمان
 
 
۱- تعریف دین در لغت و اصطلاح:
 الف :
دين در لغت
—كلمه دین عربي است ، در زبان هاي سامي مانند عبري و آرامي نیز به كار رفته است
و در لغت به معاني زير آمده است :
۱٫ به معناي جزا و قضاوت : «مالك يوم الدين» ، “مدينه”  ديّان ،
۲٫ انقياد و اطاعت و سرسپردگي
۳٫ آيين و شريعت است
۴٫ دين در زرتشت ،Daena ،سرشت پاك و وجدان
۵٫
در لاتين  Religion از ريشه  Raligare ، عقد، پيوستن و روابط .
ب: دين در اصطلاح :

از دین تعاریف بسیارزیادی شده است .
 روانشناختی
 –
جامعه شناختی ،
کاربردی و. . . . در مجموع منظور ما از دين :
” مجموعه اي از اعتقادات و اخلاقيات و احکام  ، بر حول محور حقيقت غایی است كه منشاء الهي(ادیان ابراهیمی) يا عرفاني (ادیان شرقی ) دارد و به اعتقاد مؤسس آن ، عمل بدان سعادت انسان را در دنیا و آخرت تأمين مي كند.
 حقيقت غایی ممكن است الوهي يا غيرالوهي ، متشخص يا غيرمتشخص واحد یا كثيرباشد .

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت روابط با مشتری و پیاده سازی آن در سازمان

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت روابط با مشتری و پیاده سازی آن در سازمان

پاورپوینت مقدمه ای بر  مدیریت روابط با مشتری و پیاده سازی آن در سازمان

 

۱۰۸اسلایدهمراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

 

دوره امپراتوری کارخانجات تولید انبوه

سیر تحول و تکامل بازاریابی در طول تاریخ

 
دوره اول: دوره کالا ! (Product Era)
 
تمرکز مدیران در این دوره: افزایش تولید و کارآیی

اصل اساسی:

 

یک محصول خوب مشتری خود را پیدا خواهد کرد.

 
 
دوره دوم: دوره فروش! (Sales Era)
 
مشخصه بارز این دوره: افزایش رقابت و ظهور تبلیغات رسانه ای

اصل اساسی:

 

خلاقیت در تبلیغات و فروش بر مقاوت مصرف کننده در مقابل خرید غلبه می کند.”

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

زمان واکنش در روانشناسی تجربی (ازمایش سنجش زمان واکنش)

زمان واکنش در روانشناسی تجربی (ازمایش سنجش زمان واکنش)

عنوان آزمایش:

گزارش کار آزمایش اندازه گیری زمان های واکنش

زمان واکنش در روانشناسی تجربی – آزمایش تحریک و کار

تعداد صفحات:   9

نوع فایل:    WORD

 

قسمتی از متن:

ابزار آزمایش

 دستگاه زمان‌سنج واکنش که می‌تواند زمان واکنش را با دقت  0.001 (یک هزارم) ثانیه نشان دهد. این دستگاه شامل یک جعبه بزرگ است که تجهیزات و کلیدهای کنترل روی آن تعبیه شده است و دو شَستی که با سیم به دستگاه متصل هستند. دستگاه شامل دو بخش محرک نوری و صوتی است که محرک نوری آن را سه رنگ سبز، قرمز و زرد تشکیل می دهد و محرک صوتی آن صدای بوق کوتاهی است که از لحاظ شدت و زمان قابل تنظیم است. قابلیت دستگاه به گونه ایست که می‌توان آن را به طور خودکار یا دستی تنظیم نمود و آزمایش را انجام داد. روی دستگاه شش گروه کلید وجود دارد؛ تنظیم نوع واکنش (ساده، انتخابی ، تشخیصی)، انتخاب رنگ نور(برای هر دو سمت چپ و راست)، انتخاب فرکانس صدا، انتخاب حالت خودکار و دستی آزمایش، کلید پاک کردن اعداد ثبت شده و تنظیمات و کلید شروع آزمایش. همچنین روی دستگاه صفحه نمایشگر اعداد نصب شده که زمان واکنش را با دقت یک هزارم ثانیه مشخص می کند.

 

روش آزمایش

مرحله ۱- آزمایش واکنش ساده: برای تعیین حداقل زمان واکنش ساده، آزمودنی روبروی آزماینده و مقابل دستگاه نشسته و یکی از شستی‌ها را در دست می‌گیرد. سپس با فرمان آزماینده و بلافاصله با دیدن روشن شدن چراغ رنگی مورد نظر آزماینده یا شنیدن صدای بوق، شستی را فشار  می‌دهد. آزماینده  زمان واکنش را که در صفحه نمایشگر دستگاه نشان داده شده ، ثبت می‌کند و تا ۲۰ بار به آزمایش ادامه می دهد.

مرحله ۲-  آزمایش واکنش تشخیصی: ………

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

مقیاس فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی( ۶ صفحه)

مقیاس فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی( ۶ صفحه)

Quality of Life- life عنوان فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی(QOL) ، این پرسشنامه جهت سنجش کیفیت زندگی فرد در دو هفته اخیر  مورد استفاده قرار می گیرد ، سازنده آن  سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL- BREF)  با همکاری ۱۵ مرکز بین المللی سال ۱۹۸۹  است، تعداد آن سوالات۲۴ سوال در قالب ۴ حیطه، که دو سوال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می دهند، بنابراین پرسشنامه در مجموع ۲۶ سوال دارد که دارای حیطه های زیر است:

 (1) پرسشنامه کیفیت زندگی دارای ۴زیر مقیاس درحیطه های زیر است:

    الف- حیطه سلامت جسمانی(فیزیکی)  –    Physical Health Domain   

     ب- حیطه روانشناختی  –   Psychological Domain

     ج- حیطه روابط اجتماعی   –   Social relationship Domain

      د- حیطه محیط زندگی  –   Environmental Domain

روایی دارد

پایایی دارد

ابعاد دارد

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

اتصالات Frame-Relay با استفاده از تبدیل روتر به Frame-Relay Switch

اتصالات Frame-Relay با استفاده از تبدیل روتر به Frame-Relay Switch

اتصالات  Frame-Relay چیست و چه کاربردی دارند ؟
در ارتباطات راه دور امروزه ، اتصال به سایر شبکه ها با استفاده از Lease line های متفاوت دشوار و پر هزینه است.
 

تکنولوژِی های چند ساله اخیر مانند Frame-Relay این امکان را میسر می سازد که هرشبکه تنها از یک Lease Line و با استفاده از تجهیزات مخابراتی بتواند به سایر شبکه ها دسترسی داشته باشد.از جمله این تکنولوژی ها می توان به ATM  و Frame-Relay اشاره کرد.همانطور که در تصویر صفحه بعد ملاحظه می فرمایید روتر ها به سوییچ های مخابراتی متصل می شوند و این سوییچ ها هستند که نقش DCE ( تعیین پهنای باند) را بر عهدا دارند و کمک می کنند بسته های اطاعاتی از یک روتر به روتر دیگر برسند.درابتدا برای درک بهتر مطلب با استفاده از تصویر زیر چند اصطلاح را با هم بررسی می کنیم.
البته باید به این موضوع اشاره کرد که این تکنولوژی در ایران آن چنان مورد استفاده قرار نگرفت و امروزه مخابرات ایران از تکنولوژی دیگری به نام MPLS استفاده می کنند.

فرمت : word

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

آموزش تصویری کار با Store Procedure در SQL

آموزش تصویری کار با Store Procedure در SQL

هدف از فراهم نمودن این فایل ، آموزش تصویری ایجاد Store Procedure مربوط به اجرای دستورات Select,Delete در نرم افزار SQL Server به همراه سورس Query برای دانشجویان و علاقمندان به برنامه نویسی و طراحی پایگاه داده می باشد.

مدرس ویدیو : مهندس فرشاد مراحم مدت

زمان ویدیو: ۲۰ دقیقه

فرمت ویدیو : MP4

  فایل Query نیز درون فایل زیپ وجود دارد

 

 

آموزش تصویری کار با Store Procedure در SQL

توضیحاتی در ارتباط با Store Procedure و کاربرد آن :

Stored Procedure یا Sp یا به زبان فارسی ” رویه های ذخیره شده ”  اشیایی اجرا پذیر در بانک اطلاعاتی   SQL Server هستند که شامل یک یا چندین دستور SQL

می شود ، این رویه ها میتوانند پارامتر های ورودی و خروجی داشته باشند .همچنین میتوان داخل این رویه ها به زبان SQL برنامه نویسی کرد .
مهم ترین کاربر این رویه ها ذخیره کردن دستورات Select , Insert , Update , Deleteهست یا ترکیبی از آن دستورات

مواردی که در این ویدیو به صورت کامل توضیح داده شده اند عبارت اند از :

  1. آموزش ایجاد Query جدید و توضیحات در مورد تغییر Master به نام دیتابیس اضلی

  2. آموزش دستور Create Procedure جهت ایجاد Procedure 

  3. آموزش Syntax مربوط تعریف متغیر در ربان T-SQL 

  4. آموزش نحوه دریافت و ذخیره پارامتر ID

  5. توضیحات در مورد Syntax رویه مربوط به Select

  6. آموزش نحوه دسترسی به Procedure ایجاد شده و اعمال تغییرات 

  7. آموزش نحوه فراخوانی Procedure با استفاده از دستور Execute

  8. آموزش ایجاد Procedure مربوط به Delete

  9. آموزش نحوه فراخوانی رویه Delete و اجرای آن با ارسال پارامتر ID

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

نمونه مثال های حل شده با نرم افزار sas

نمونه مثال های حل شده با نرم افزار sas

در این فایل نمونه مثال های حل شده با نرم افزار sas  شامل:


proc fastclus
Proc merg (Quary)
Proc mix (Rotation D) PA
proc sort
workshop1 (proc means)
workshop2 (proc chart)
workshop3 (proc freq)
workshop4 (test for normal)
workshop5 (ttest)
workshop6 (anova model)
workshop7 (anova means)
workshop8 (glm kamelan)
workshop9 (glm block)
workshop10 (moraba)
workshop11 (glm faktoriyl random)
workshop12 (glm factor block)
workshop13 (logestic)
workshop14 (covariate)
workshop15 (freq X2test)
workshop16 (proc reg)

 

هر یک از موارد بالا به همراه داده های نوشته شده و حل شده است .کافی است به جای مثال عددی، عدد دلخواه تون را بگذارید.

 

تعداد صفحات:۵

زبان فایل:انگلیس- فارسیی

فرمت فایل:ورد

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»