تحقیق در مورد شرکت محصولات کاغذی لطیف

تحقیق در مورد شرکت محصولات کاغذی لطیف

۶۸ صفحه word |فونت tahoma سايز ۱۲| قابل اجرا در آفيس ۲۰۰۷ و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از تحقيق

 

انواع كاردكس

اصولاً چندين نوع كاردكس وجود دارد. كه عبارتند از كاردكس جعبه اي يا برگردان كه

در اين نوع كاردكس كارتها در جعبه اي فلزي يا چوبي نگهداري مي شوند.

كاردكس سيني يا كشويي كه به صورت كشوهاي خارجي در فايلهاي قرار دارند.

كاردكس گردان يا كاردكس چرخان كه كارتها بر روي صفحاتي در طول يك ميله عمودي نصب شده و قابل چرخش است به كاردكس گردان لايندكس نيز
مي‌گويند.

 

۳-۲- كارت حساب انبار

اين كارت همانند كارت انبار است ولي در واحد حسابداري صنعتي كه به همان صورت كه انباردار وضعيت ورود و خروج كالا را در كارت انبار ثبت مي كند همان اعمال هم در حسابداري صنعتي بر روي كارت حساب انبار انجام مي شود.

با اين تفاوت كه در آن ستون قيمت (مبلغ نيز وجود دارد) ولي در حال حاضر اصولاً از سيستم پيشرفته كامپيوتر در ورود و خروج و حساب كالا در شركتهاي توليدي استفاده مي شود.

 

۴-۲- دفتر راهنمايي اقلام انبار

دفتر راهنماي اقلام انبار دفتري است كه مورد استفاده انبار داران مأمورين خريد و

واحد حسابداري مي باشد.

دفتر راهنماي انبار حاوي مطالب زير است

۱-نام و مشخصات كالا۲-واحد مصرفي

۳-شماره كالا

فرمهاي مورد نياز در نظام تداركات

-۳ تعريف :

اصولاً فرم وسيله اي براي مستند كردن عمليات، جمع آوري و تبادل اطلاعات بين قسمتهاي سازمان است.

 

۲-۳-فرمهاي اصلي در نظام تداركات :

فرمهاي اصلي در نظام تداركات عبارتند از رسيد انبار- حواله انبار- درخواست كالا يا درخواست جنس از انبار درخواست خريد  سفارش خريد.

 

۳-۳-رسيد انبار:

رسيد انبار يكي از متداولترين و مهمترين فرمهاي انبار به شمار مي‌آيد.

فرم رسيد انبار پس از دريافت كالا توسط انباردار تكميل مي شود و به امضاي مسئولين مربوطه مي رسد اين فرم سند تحويل كالا به انبار است. اين فرم در چهار نسخه است و به ترتيب زير توزيع مي شود.

الف:يك نسخه جهت انجام عمليات مالي لازم با انضمام ساير مدارك به واحد حسابداري صنعتي ارسال مي شود.

ب:يك نسخه به واحد خريد فرستاده شده و در بايگاني واحد خريد نگه داري

مي‌شود.

ج:يك نسخه به قسمت ثبت و صدور كاردكس مركزي فرستاده و در آنجا ثبت و عمل

مي شود.

د:يك نسخه پس از ثبت در كاردكس مركزي در بايگاني انبار قرار مي گيرد.

 

۴-۳- حواله انبار :

با توجه به ارزش موجوديهاي انبار لازم است هنگام صدور كالا از انبار كنترل دقيقي به عمل آيد اين فرم در صورت وجود كالاي درخواست شده هنگام تحويل آن به متقاضي (هنگام خروج كالا از انبار) پس از تكميل و امضاء يا توسط انباردار و مقام مسئول انبار و ساير مقامات مربوطه به عنوان سند رسمي جهت خروج كالا از انبار محسوب مي شود. فرم حواله انبار نيز در چهار نسخه تهيه و توزيع مي‌شود سفيد
۱- حسابداري صنعتي ۲-سبز واحد ثبت و صدور (كاردكس مركزي) ۳- انبار
۴- درخواست كننده

 

۵-۳- درخواست كالا يا درخواست جنس از انبار :

اين فرم براي دريافت كالا از انبار مورد استفاده قرار مي گيرد و واحد متقاضي يا

درخواست كننده آن را تكميل مي كند فرم درخواست كالا پس از تكميل و تأييد مقامات مسئول در فرمي ۲ نسخه اي توزيع مي شود.

الف- يك نسخه به واحد انبار فرستاده مي شود و واحد انبار در صورت وجود كالا به درخواست كالا ترتيب اثر مي دهد.

ب-يك نسخه از اين فرم به واحد درخواست كننده ارجاع شده جهت بايگاني.

 

۶-۳- درخواست خريد خدمت :

در صورت موجود بدون كالا در انبار يا رسيدن ميزان موجودي كالا در انبار به نقطه سفارش اين فرم توسط واحد درخواست كننده تكميل و به واحد برنامه ريزي تحويل مي شود و واحد برنامه ريزي اقدامات لازم را انجام مي دهد سپس واحد تداركات پس از دريافت درخواست و هماهنگي با كميته ساخت نسبت به انجام كار اقدام مي كند سپس واحد مالي نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوطه اقدام نموده و نسخه واحد برنامه ريزي پس از پرداخت به آن واحد ارسال مي نمايد. كه اين فرم در چهار نسخه توزيع مي شود.

 

 

۷-۳- سفارش خريد :

اين فرم براي عقد قرارداد به فروشنده كالاي مورد نظر در واحد خريد تنظيم و تكميل مي شود و به عنوان مجوز حكم خريد كالا توسط كارپرداز است. فرم سفارش خريد براي هربار خريد بايد تهيه و تنظيم شود اين فرم در اكثر موارد به دنبال برگ درخواست خريد تهيه و تكميل مي شود.

-۴- تعريف ماهيت نظام اطلاعاتي انبار

نظامهاي اطلاعاتي در كارخانجات توليدي بيشتر در زمينه هاي برنامه ريزي و كنترل توليد، برنامه ريزي و كنترل مواد، كنترل كيفيت، تعميرات و نگهداري، انبار و انبارداري مطرح مي باشند. به عبارت ديگر نظام اطلاعاتي انبار ايجاد روشهاي منظم و منطقي در انبار براي انتقال اطلاعات، اعمال كنترلهاي لازم، ورود و خروج كالا از انبار و حصول اطمينان از اجراي كارهاي انبار به طور صحيح و طبق برنامه از پيش تعيين شده مي‌باشد .

 

۲-۴- نتايج حاصله از استقرار نظام صحيح اطلاعاتي براي انبار

نتايج حاصله از استقرار نظام صحيح اطلاعاتي عبارتند از:

۱-ايجاد رابطه بهتر در واحدهاي مرتبط براي تبديل اطلاعات

۲- تسريع عملكرد واحدهاي مختلف به كمك طرح فرمهاي مناسب و مورد نياز براي نگهداري حساب موجوديهاي انبار

۳- ايجاد نظارت بهتر و مؤثر تر و دقيقتر از نظر مقداري و ريالي

۴-كمك به شناسايي بهتر كالاهاي موجود در انبار

۵-سفارش به موقع كالا به ميزان مورد نياز

۶-افزايش اطلاعات مديريت از ميزان كالاهاي موجود در انبار

۷-نگهداري اطلاعات به روز درامده از وضع موجوديهاي انبار و دادن اطلاعات دقيق و صحيح از آنها به بخشهاي مختلف سازمان

۸-تشكيل فايلهاي اطلاعاتي لازم جهت بررسي موجوديها و تجزيه و تحليل مقداري و ريالي آنها

۹-كاهش مشكلات ناشي از عيب افراد شاغل در انبار

۱۰-كاهش هزينه ها و كارهاي زايد اداري از راه حذف فرمهاي غير ضروري در انبار

۱۱-شناسايي كالاهاي زائد و بلا استفاده در انبار

 

۳-۴- وظايف اطلاعاتي انباردار

۱- صدور برگ درخواست خريد و بايگاني يك نسخه از آن

۲- صدور برگ رسيد انبار هنگام دريافت كالا و بايگاني يك نسخه آن

۳-صدور برگ مرجوعي كالا به انبار هنگام دريافت كالاي برگشتي از واحدهاي مختلف و بايگاني يك نسخه از آن

۴-صدور برگ برگشتي خريد هنگام عودت كالا

۵-صدور برگ حواله انبار هنگام تحويل كالا به متقاضي

۶-صدور ساير فرمهاي لازم

۷-تهيه كارت براي هر يك از اقلام انبار و ثبت نقل و انتقلات كالا بر روي آن

۸-تهيه گزارش از صرف غير عادي از يك كالا

 

۴-۴- جريان كلي گردش عمليات در سيستم نظام تداركات

منظور از گردش عمليات در سيستم تداركات عبارتست از مشخص كردن چگونگي اجراي كارها و وظايف محوله به واحدهاي درگير در سيستم تداركات، گردش عمليات و مراحل اساسي تهيه و تدارك كالا و عملكرد واحدهاي مختلف در سيستم تداركات به ترتيب زير است :

۱- واحد متقاضي كه پس از تشخيص لزوم دريافت كالا برگ درخواست كالا را تكميل مي كند.

۲- انباردار پس از بررسي و تأييد صحت امضاي مجاز روي برگ درخواست كالا پس از مراجعه به كارت كالا از ميزان موجودي كالا اطمينان حاصل مي نمايد .

۳- در صورت موجود بودن كالا انباردار از طريق صدور برگ حواله انبار كالا را تحويل مي دهد.

۴- در صورت موجود نبودن كالا برگ درخواست خريد خدمت ارسال مي شود.

۵- واحد تداركات مبلغ لازم را براي خريد كالا برآورد مي كند و به حسابداري بازرگاني مي فرستد.

۶- واحد حسابداري پس از تشخيص و تثبيت وضع اعتبار برگ درخواست ، خريدار را به كميسيون مالي مي فرستد.

۷- در صورت موافقت با خريد واحد حسابداري بازرگاني برگ درخواست خريد را به واحد تداركات پس مي فرستد.

۸- در صورت عدم موافقت با خريد طي برگشت نسخه دوم برگ درخواست خريد به انبار و به اطلاع واحد درخواست كننده مي رسد.

۹-عمليات مقدماتي سفارش كالا توسط واحد تداركات اجرا و برگ سفارش خريد صادر مي شود.

۱۰- سپس توسط واحد خريد نسبت به خريد كالاها از داخل يا خارج كشور تصميم گيري مي شود.

۱۱-واحد تداركات ضمن اجراي عمليات خريد انبار را با ارسال برگ استعلام بها آگاه مي سازد.

۱۲- برگ سفارش خريد و كالاي خريداري شده توسط مأمور خريد به واحد انبار فرستاده مي شود.

۱۳-واحد انبار پس از تأييد برگ رسيد انبار را جهت وصول كالا به انبار ارائه مي دهد و در صورت عدم مطابقت برگ گزارش كالاي غير قابل قبول يا كالاي برگشتي را به واحد تداركات ارسال مي دارد.

۱۴-انباردار مشخصات كالا را در كارت كالا ثبت مي نمايد و جهت خروج از برگ خروج كالا استفاده مي نمايد.

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 1 =