پاورپوینت نسب اربع – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت نسب اربع – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت نسب اربع

پاورپوینت نسب اربع

پاورپوینت نسب اربع

پاورپوینت نسب اربع

مجموعه صدق:
تعريف وجهي: مجموعه صدق گزاره p = مجموعه جهانهاي ممكني كه p در آنها صادق است.
تعريف ربطي: مجموعه صدق گزاره p  = مجموعه حالتهايي كه p در آنها صادق است.
تناظر ميان نسب اربع مصداقي و صدقي
نسبت صدقي ميان دو گزاره = نسبت مصداقي ميان مجموعه صدقهاي آن دو گزاره:
دو گزاره مساوياند اتا مجموعه صدق آنها مساوي باشند
دو گزاره متبايناند اتا مجموعه صدق آنها متباين باشند
گزاره الف عامتر از گزاره ب است اتا مجموعه صدق الف عامتر از مجموعه صدق ب باشد
مجموعه صدق يك گزاره همان مصداق گزاره است! (مقايسه كنيد با اين آموزه فرگه كه ارزش گزاره مصداق گزاره است.)

پاورپوینت نسب اربع

پاورپوینت نسب اربع

مثال:
گزاره «هر الف ب است» خاصتر است از گزاره «برخي الف ب است» زيرا مستلزم آن است.
ميان «الف داراي قلب است» و «الف داراي كليه است» عموم و خصوص جزيي برقرار است نه تساوي زيرا هيچ يك از اين دو مستلزم ديگري نيست.

معناي استلزام در نسب اربع صدقي
1. مراد از «استلزام»، استلزام ربطي است نه استلزام تابع ارزشي
زيرا منطقدانان قديم غالبا استلزام ربطي را مورد توجه داشتهاند.
2. ميتوان، مانند منطق جديد، نسب اربع صدقي را بر اساس استلزام تابع ارزشي نيز بنيان نهاد.
در اين صورت، دو گزاره مربوط به قلب و كليه، به دليل همارزي در جهان واقع، مساوي خواهند شد.
3. در اصول فقه، به عكس (۲) عمل شده است: ميان مفاهيم، نسب اربعي برقرار شده است كه معنايي است نه مصداقي
در اين معنا، ميان دو مفهوم «داراي قلب» و «داراي كليه» ديگر تساوي برقرار نيست بلكه عموم و خصوص جزيي برقرار است
زيرا هرچند در جهان واقع اين دو مفهوم هممصداق هستند اما در جهانهاي ممكن ديگر و اوضاع و احوال ديگر، مصداقهاي غير مشترك ميتوانند داشته باشند. ميتوان تصور كرد كه در جهاني ديگر، نوعي حيوان باشد با قلب و بدون كليه و برعكس.

ص ۱۲۲
سالبة اللزوم و لازمة السلب
سالبة اللزوم مانند: «چنين نيست كه هرگاه روز باشد خورشيد ديده شود».
اين تركيب كه لزوم را سلب ميكند نقيض لزومي ايجابي است: ~s(Ps É Qs)
لازمة السلب مانند: «هرگز چنين نيست كه اگر روز باشد شب باشد».
اين تركيب معادل مانع جمع است: s(Ps É ~Qs)
به زبان منطق ربط، P~Q.
اين قسم، نقيض لزومي ايجابي نيست.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نسب اربع است

برای دانلود کل پاورپوینت نسب اربع از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 9 =