دانلود تحقيق روش شبدانلود کارآموزی ۲ عمران .كه كردن ويندوزXP .

دانلود تحقيق روش شبدانلود کارآموزی ۲ عمران .كه كردن ويندوزXP .

 

 

 

موضوع تحقيق: روش شبكه كردن ويندوزXP

فرمت فایل: پی دی اف

تعداد صفحات:۴۸

 

 

 

 

 

فرمت فایل پی دی اف می باشد.

 

 

 

کارآموزی ۲

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:۳۹

 

 

 

 

((   بسم الله الرحمن الرحيم   ))

درشروع كاريك ساختمان طراحي شده طرحي درمقابل قراردارد كه باهمكاري مهندس ساختمان تهيه مي شود. براي اينكه طراحي واستراكچر درارتباط نزديك بايكديگر بايد باشند. براي طراح سيستم باربر ساختمان نياز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادي ماده ساختماني ويك سيستم مناسب باربري مي شود  كه هدايت درست عمليات ساختمان ساده ترين روش تقريبي محاسبه بسيار مهم است .

طرح پس از اينكه به صورت قابل رويت ترسيم مي شود محاسبات نهايي استاتيكي انجام مي شود .

درآخر وارد جزييات كار مي شود سپس طرح نهايي اجرايي ترسيم مي گردد.

طراحي خوب همراه استراكچرمطمئن واقتصادي براي يك ساختمان نياز به شناخت درمورد مصالح ساختماني ، سيرنيرو ، اندازه ها ، اجراو نوع  آن و همچنين نظارت وسيح ودقيق ، تمرين واستعداد ذاتي مي باشد.

بخاطر هماهنگي وتوضيحات واضح بين كارفرما ،  مهندس ، شركت اجراكننده ومسئولين ساختمان مثل شهرداريها مي بايست براي ايجاد يك ساختمان مدارك زير ارائه شوند.

طراحي معماري ، محاسبات استراكچربانقشه هاي داراي پوزيسيول ، فهرست بهاء باتوضيحات مربوطه خصوصا نوع مصالحي كه بايد درآن استفاده شوند پلان زمانبندي وبراي مصالح ساخنماني جديد و تازه عرضه شده ازتوليدهاي مخصوص ، بايد كنترل مخصوص درمورد مرغوبيت وايمني ، احنمالا برگه آزمايش موجود باشد.

تمام محاسبات بايد به آساني قابل كنترل باشند درصورت استفاده از فرمول خاص ازمنابع غير قابل دسترسي آنها به اثبات برسند يعني نحوه رسيدن به آن فرمول محاسبات بايد حتي با گذشتن سالها قابل دسترسي و قضاوت باشد.

داشتن اطلاعات اوليه اززمين ونوع خاك ازقبيل : مقاومت ، نوع خاك به ويژه ازنظر ريزش بودن وضعيت آب زيرزميني، عمق يخبندان وساير ويژگي هاي فيزيكي خاك آزمايش شود.

به طور كلي نبايد عمق پي كني كمتر از۵۰ سانتي متر باشد.

درگود برداري پي هنگام اجرا ممكن است جداره ريزش يااينكه پي ساختمان مجاور زير آن خالي شود كه به وسيله شمع (ازنوع چوت يا آهن ) يا چيدن آجر به صورت پله اي مهارمي شود .

يك راه ديگر كه مي توان انجام داد اجرا جزء به جزء است . ابتدا محل ستونها اجرا شود ودرمرحله بعد پس از حفاري تدريجي اجزاء ديگر ديوارسازي انجام گيرد.

درزمينهاي خاك دستي همان طور كه از اسم آنها پيدااست خاكي است كه ازمحل ديگر به زمين منتقل شده است ونبايد ساختمان راروي آن بنا كرد ازمشخصات اين زمينها است ووجود ذرات غير طبيعي درآنهاست.

  درابتدا زمين كانال كشي شده بود كه اين كانال كشي براي بستن آرمارتو آماده شده دو طرف اين كانالها راباآجر چيده شده كه اين عمل براي جلوگيري ازريزش خاك به داخل كانال درهنگام عمليات بتن ريزي انجام مي گيرد . ذرات خاك مانع چسبندگي بتن مي شود.

كل كانالها رابايك بتن به نام متر كه ازنظر سيمان داراي خلوص پاين است پوشيده مي شود چون سيمان  براي تحمل فشاريست كه براي يك سطح صاف وجلوگيري ازقسمت شيره بتن مي باشد.

اين بتنم به بتن نظافت معروف است ضخامت ۱۰تا ۱۵سانتي متر وعيار سيمان ۱۰۰تا ۱۵۰كيلوگرم سيمان است .

سپس روي آجرهاي اين كانالها راباپلاستيك مي پوشانند چون مانع از نشت شير آب بتن به اطراف مي شود.بتن ريزي سبب ارتباط وپيوستگي به عبارت ديگر يكپارچگي كه دراثر بتن درجا بيم همه اعضاء بوجود مي آيد بافايده است.

بتن غير مسلح : نام قبلي بتن كوبيده شده براي فوئداسيون ، ديوارها ، ديوارهاي مايل وغيره . وقتي كه بارگذاري سبك است به بتن ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ مربوط است.

بتن ۱۵۰ ، ۲۵۰ ، ۳۵۰ براي ديوار زيرزميني ، ديوارهاي باريك باربر درساختمان ياپايه هاي كلفت در پل سازي است.

بتن مسلح : براي اعضاي ساده ساختماني تحت بارگذاري ضعيف بدون خطر زنگ زدگي همچنين براي فونداسيون ولي نه براي اعضاي ظريف.

بتن ۲۵۰ : براي ساختمان هاي معمولي

بتن ۳۵۰-۴۵۰ : براي اعضاي ساختماني تحت بارگذاري بسيار قوي ، براي پلها وساير كارهاي رده بالاي مهندسي اعضاي پيش ساخته، اعضاي بتن پيش تنيده ازهمه نوع.

بتن ۵۵۰ : بعنوان بتن درجا براي اعضاي نه خيلي باريك پل ها كه خصوصا تحت بارگذاري شديد قرار گرفته اند وساير كارهاي مهندسي درقطعات پيش ساخته  حتي درساختمانهاي بلند اعضاي رده بالا وباارزش .

بتن پيش تنيده :

جنس بالاتر بتن تا ۸۰ است كه اين بتن استاندارد شده نيست نياز به اجازه مخصوص ازاداره نظارت ساختمان دارد . نياز به كنترل ونظارت دقيق داشته واغلب بايد آزمايش شود براي بتن پيش تنيده تراورسهاي راه آهن خواسته مي شود.

براي انتخاب ميل گردها بتن بستگي به نوع سازه دارد ومقدار فشاري كه به بتن وارد مي شود دارد . درهنگام آرمارتوربندي درقسمتهايي كه فشار بيشتر وارد مي شود (درجاي شمعهاي ساختمان) تراكم ميلگردها بيشتر مي باشد وازميلگردهاي قوي تر استفاده مي كنند درهنگام آرماتوربندي ابتدا درميلگرد رابه نام خرپا دركانال گذاشته ميلگردها راروي آن پهن كرده وبخ وسيله سيمهاي فولادي آنها رامي بيند وتا حالت يكپارچه گرفته وازطرفين كانال وازكف چند سانتيمتر ۳ تا ۵ فاصله دارد تا بتن كاملا اطراف ميلگردهاي فولادي رابپوشانند تا ازخوردگي آنها جلوگيري كنند كه اين فاصله معمولا بستگي به آب و هوا ونوع خاك منطقه دارد . مثلا درسازه هاي دريايي اين ضخامت بيشتر است تا درمنطقه خاكي به علت مواد معدني بيشتر درآب دريا درهنگام بتن ريزي بايد كاملا دانه بندي بتن حفظ شود يعني دريك منطقه دانه هاي درشت ودريك منطقه دانه هاي ريز قرار ميگيردو نسبت سيمان به آب رعايت شود درهنگام تخليه بتن از آن ميدان فاصله ارتفاع بتن تا زمين نبايد از ۲۰/۱ سانتي متر بيشتر شود.

ودرهنگام بتن ريزي يا پمپ هاي هوا به داخل بتن هوا دمي مي كنند تا يكنواختي ويكپارچگي كاملي بر بتن ايجاد شود دربعضي مواقع بتن ريزي دريك روز تمام نمي شود براي اينكه درروز بعد بتني كه مي ريزند با بتن روزقبل كاملا به هم بچسبند بتن روز قبل رابا يك زاويه ۴۵ درجه نسبت به افقي قطع مي كنند وسطح آن رادرهنگام بتن ريزي مجدد آن كاملا شسته وتا كاملا تميز شود كه اين سطح به نام سطح واريز معروف است. معمولا بعد از يك هفته قالبهاي (آجر ياچوب يا صفحه هاي آهني ) رابرداشته وبتن ريزي تمام مي شود . بايد توجه داشت درهنگام بتن ريزي صفحه هاي آهني كه براي قرارگرفتن شمع ها برروي آن دربتن ها قرار گرفته مي دهند طبق نقشه هاي مهندسي كاملا درهمان فاصله واز نظر ارتفاع دريك سطح بايكديگر قرارگيرند. اين ميله هايي كه بوسيله مهره ها به اين صفحه ها بسته شده نسبت به مقدار نيرو كه به صفحه ها وارد مي شود تعداد ميله ها كم يا زياد مي شود از ۴تا ۹ ميله بر روي آنها بسته مي شود وانتهاي اين ميله ها كاملا به سمت بيرون خم شده است وازتوع آج دار مي باشد.

سازه ساختمان ازمجموعه اي ازاعضا مثل تيروستون تشكيل شده تا بتواند نيروهاي گوناگون مانند وزن ساختمان ، باربرف ، باد يازلزله را تحمل نمايد وبه زمين منتقل كند. درطراحي هر سازه ظوابطي وجود دارد كه مي تواند باعث حداقل هزينه ، حداقل وزن ، حداقل زمان ساخت وحداكثر بهره مي گردد.

درطراحي سازه مي توان از روش گام به گام زير بهره برد:

۱- برنامه ريزي  2- شكل اوليه سازه۳- تعيين بارهايي كه توسط سازه تحمل خواهد شد 

۴-انتخاب اوليه قطعات سازه  5- تحليل۶-ارزيابي  7- طرح مجدد    8-تصميم نهايي

هماهنگي سيستم سازه با نوع مصالح درطراحي بنا عامل بسيار مهمي است. به طور مثال دربعضي از سازه ها نقش باربري را ديوارهاي آجري وسنگي (مصالح بنايي) به عهده دارند كه ساختمانهاي اسكلت بنايي ناميده مي شوند . دربعضي ديگر از ساختمانها با سقف به وسيله بتنها وستونها تحمل مي شود اين اعضاي باربر ازفولاد يا بتون مسلح ساخته مي شوند به اين نوع ساختمانها به طور كلي اسكلتي گويند. نام خاص اين گونه سازه ها بر حسب نوع مصالح اصلي مصرفي تعيين مي شوند مانند اسكلت فلزي ، بتوني ، چوبي و غيره .

  يكي ازويژگيهاي مهم مصالح براي پايداري ساختمان دربرابر زلزله خاصيت جذب انرژي يابه عبارت ديگر خاصيت تغيير شكل زياد قبل ازشكست مي باشد. رفتار كششي مصالح مختلف باهم فرق دارند مصالح شكل پذير مانند فولاد مي تواند قبل ازشكست تغيير زيادي دهد ولي مصالح شكننده مانند آجر، تحت بارگذاري زياد تقريبا هيچ رفتار ارتجاعي ندارد وبه طور ناگهاني مي شكند. سازه هاي تبدل مسطح اگرداراي طراحي واجراي مناسب قابها واتصالات باشد مي تواند قبل ازشكست قدرت جذب انرژي زياد داشته باشد.

چند نوع سازه اسكلت فلزي داريم :

سازه قابي : نيروهاي وارده رابه همراه خودش تحمل ومنتقل مي نمايد.

سازه خرپايي : اعضاي آن نيروهاي وارده رابه صورت كششي يافشار تحمل مي نمايد .

سازه كابلي : سازه هايي هستند كه نيروهاي وارده رابه  صورت كششي تحمل ومنتقل مي نمايند.

ازفوايد سازه هاي اسكلت فلزي مقاومت بالاي فولادي دركشش وفشار همچنين به علت توليد يفولاد و كارخانه وشرايط بهتر كنترل كيفيت آن ، بتون وساير مصالح بنايي امكان سهل تر توسعه سازه .

اتصال چند قطعه به يكديگر امكان پيش ساخته كردن قطعات سرعت نصب واشغال فضاي كمتر وقابليت كاربرد درارتفاع زياد را مي توان از مزاياي اسكلت فلزي نام برد .

ازمزاياي ديگر سازه اسكلت فلزي مي توان به سبك تربودن نسبت به سازه بتون مسلح وشكل پذيري بيشتر وامكان ساخت كارگاهي وياخارج ازكارگاه اشاره كردو ازمعايب اين سازه مقاومت ضعيف دربرابر رطوبت وآتش سوزي ومحدودست طرحهاي معماري به علت لزوم استفاده از بادبند را مي توان نام برد.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

فایل فلش فارسی هوآوی G730-T00

فایل فلش فارسی هوآوی G730-T00

فایل فلش فول فارسی بدون مشکل HUAWEI G730-T00   G730-U00

این فایل مشکل Imei Null را نیز حل میکند

قابل رایت با sp Flashtool

 

۱۰۰% تست شده و سالم

 

پشتیبانی ۲۴ ساعته تیم تی تی بی :

 

aminrambo2015@gmail.com

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

فایل فلش رسمی و فارسی htc desire 816g dual sim

فایل فلش رسمی و فارسی htc desire 816g dual sim

فایل فلش رسمی و فول فارسی

گوشی htc desire 816g dual sim

CPU: MT6592

ورژن اندروید: ۴٫۴٫۲

تست شده و بدون مشکل

 

این فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم:     تلگرام مدیر و پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@

 فایل فلش htc d816g,فایل فلش فارسی htc d816g,رام رسمی و فارسی htc d816g,رام فارسی htc desire 816g,htc desire 816g dual sim firmware,htc 816g firmware,htc 816g arabic firmware,htc 816g farsi firmware,فایل فلش htc 816g

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود درایور cdc serial

دانلود درایور cdc serial

درایور CDC Serial که برای تعمیرات نرم افزاری و ترمیم سریال انواع گوشیها مورد نیاز می باشد بسیار کمیاب بوده و ممکن است مدتها دنبال این درایور بوده باشید.

ما درایور cdc serial را به همراه آموزش نصب آن در ویندوز ۷ برای شما آماده کرده ایم تا با سهولت نسبت به نصب آن اقدام نمایید.

در بعضی از باکسها فقدان این درایور را با پیغام must install CDC driver نمایش می دهد.

تست شده و ۱۰۰% تضمینی

دانلود درایور cdc serial,درایور cdc serial,cdc,serial,cdc serial driver,download cdc serial driver,driver,درایور,دانلود,must install cdc driver

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

حل مشکل تصویر و خاموشی Honor 4C CHM-U01 MT65822 با شماره بورد H6-V3.1 K با ساعت ۱۶۴۵

حل مشکل تصویر و خاموشی Honor 4C CHM-U01 MT65822 با شماره بورد H6-V3.1 K با ساعت ۱۶۴۵

حل مشکل تصویر و  خاموشی Honor 4C CHM-U01 MT65822  با شماره بورد H6-V3.1 K با ساعت ۱۶۴۵

با لينک مستقيم و پرسرعت

تست شده و بدون هيچ مشکلی

CPU : MT6582

بدون ارور های فلشر هنگام فلش

به همراه BackupNVRAM جهت ترميم سریال

و به همراه آموزش 

 حل مشکل تصویر بعد از فلش زدن با فایل های مشابه

حل مشکل سیاهی تصویر بعد از فلش زدن با فایل های مشابه

حل مشکل خاموشی بعد از فلش زدن با فایل های مشابه

اگر گوشی شما دارای مين برد H6-V3.1 K  باشد قطعا گوشی شما با این فایل زنده خواهد شد

  

دوستان عزیز برای دانلود کامل ترین فایل فلش و  حل مشکل تصویر و خاموشی و ترمیم بوت  گوشی Honor 4C CHM-U01 MT6582 از لینک زیر استفاده کنید به قیمت مناسب تر

دانلود کامل ترین فایل فلش و  حل مشکل تصویر وخاموشی و ترمیم بوت گوشی Honor 4C CHM-U01 MT6582  

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود برنامه و آموزش روت گوشی جی ۴ استایلوس – root for g4 stylus – H540

دانلود برنامه و آموزش روت گوشی جی ۴ استایلوس – root for g4 stylus – H540

برای اولین بار در میان تمام انجمن های موبایل دنیا

دانلود برنامه و آموزش روت گوشیهای جی ۴ استایلوس

با بوت لودر بسته یا باز (فرقی نمی کند)

تنها بایک فایل ۸ مگابایتی

۱۰۰ درصد تضمینی

تنها در چند دقیقه گوشیتان را براحتی روت نمایید و از امکانات فوق العاده روت استفاده کنید

به همراه راهنمای استفاده فارسی

بازگشت پول در صورت عدم روت شدن گوشیه شما

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

فایل کارورزی ۲ اصلاح رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه دانش آموز در کلاس

فایل کارورزی ۲ اصلاح رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه دانش آموز در کلاس

کارورزی ۲ چگونه توانستم (رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم)

فرمت فایل:  ورد

تعداد صفحات: ۱۳

 

 

 

 

چکیده:

در روز اول مهر در کلاس متوجه پسری شدم که نا آرام و ناسازگار بود و مرتب به دیگران پرخاشگری می‌کرد کارهای او را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم که این نوجوان در این چند ساله همین رفتارها را داشته  و باعث آزار و اذیت دیگران بوده است. به طوریکه بچه‌ها از کنار او بودن رنج می‌بردند، چون از اذیت‌های او درامان نبودند، به همین خاطر با او بازی نمی‌کردند، او را در جمع خود راه نمی‌دادند، در کنار او نمی‌نشستند، در گروه‌های تدریس به سختی او را قبول می‌کردند ، هر گاه  جایی برای او در کلاس در نظر می‌گرفتم صدای اعتراض دیگران بلند می‌شد.

طی تحقیقات مستمر به این نتیجه رسیدم که او از کودکی از حمایت‌های بی رویه پدر برخوردار بوده، پدر و مادر برای تربیت او همسو نبوده و او نیز از این رفتار سوء استفاده کرده و رفتارهای زشت و ناپسندی از خود بروز داده است. چون پرخاشگری‌های او بیش از حد شده بود و دیگران از دست او آرامش نداشتند به فکر افتادم تا راهی پیدا کرده که این رفتارهای زشت او را کاهش دهم.

گروهی  متشکل از مدیر، معاونین مدرسه و معلم سال قبل او تشکیل دادم. راه حل‌هایی با مشورت آن‌ها در نظر گرفته شد. از جمله:

سرپرستی گروهی کوچک، دادن چند مسئولیت به او، کم کردن حمایت پدر، افزایش محبت مادر، همکاری والدین با اولیاء مدرسه، تذکر و توضیح عواقب کارهایش، هم جهت بودن والدین در تربیت او و

قرار شد این راه حل‌ها به کمک مدیر مجتمع و معاونین مدرسه به اجرا درآورم تا بهترین روش را ادامه داده و به نتیجه مطلوب برسیم.

به دنبال  اجرای راه حل رفتم. با اولیاء او در میان گذاشتم تا کارهای خواسته شده را انجام دهند و همکاری لازم را با اولیای مدرسه داشته باشند آن‌ها موافقت خود را اعلام کردند. ولی این راه به زودی به نتیجه نمی‌رسید، مجبور بودم چند راه دیگر را نیز انجام دهم. او را سرپرست گروهی کردیم ولی به علت آزار و اذیت گروه این راه به نتیجه نرسید. چند مسئولیت به او دادم ولی به علت ناآرام بودنش این راه هم به نتیجه نرسید

از راه دیگری وارد شدم. تشخیص دادم که او کارهای خود را بد و آزار دهنده نمی‌داند پس راهی را در پیش گرفتم که نتایج و عواقب رفتارهای زشت را به او متذکر شوم وقتی کار اشتباهی انجام می‌داد و به او تذکر می‌دادم و برایش توضیح می‌دادم که اذیت‌هایش باعث تنهایی و دوری از بچه‌های دیگر می‌شود، احساس پشیمانی می‌کرد.

بعد از گذشت چند هفته و ادامه دادن این روش کم کم تغییر رفتار در او مشاهده می‌شد سعی برآن داشت رفتارهای خود را کنترل کند و موجبات اذیت و آزار دیگران را فراهم نکند آرامش نسبی او باعث شده بود تا بچه‌های دیگر او را به جمع خود راه دهند او را در گروه بپذیرند به جمع دیگران وارد شود.

وارد شدن به جمع دیگران او را آرام‌تر می‌کرد هنوز هم کارهای اشتباه بسیاری انجام می‌داد ولی این تغییر رفتار برای ما ارزشمند بود. در جلسه ای دیگر که با گروه ارزیاب تشکیل شد همگی بر این کاهش رفتار اتفاق نظر داشتند.

تصمیم گرفته شد که همچنان این راه حل مدنظر بوده و آن را انجام دهیم و او را زیر نظر داشته باشیم تا رفتار او کم کم از بین برود.

 

 

مقدمه

مشکلات سلوک و پرخاشگری به آن دسته از رفتارهای ضداجتماعی اشاره دارد که نشان می‌دهد فرد در انطباق رفتار با انتظارات اشخاص صاحب قدرت در زندگی مثل والدین و معلم و یا هنجارهای اجتماعی یا احترام به حقوق دیگران ناتوان است.

این رفتارها می‌تواند کشمکش‌های خفیف با منابع قدرت مثل تقابل، عدم اطاعت، نافرمانی و بحث، انحراف عمده ازهنجارهای اجتماعی مثل فرار از مدرسه و منزل تا دست اندازی جدی به حقوق دیگران مثل تهاجم را در برگیرد.

امروزه  از کلمه پرخاش یا پرخاشگری به طور کلی رفتاری درک می‌شود که به حمله به یک انسان و آسیب رساندن  به او می‌انجامد. پرخاشگری شکلی از تخلیه تنش‌های انباشته شده است. وقتی پرخاشی از کودک سر می زند، دلیلی آشکار بر این است که مشکلی در زندگی احساسی او پیش آمده است.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت تضمين و كنترل کيفيت

پاورپوینت تضمين و كنترل کيفيت

فرمت فایل : پاورپوینت

 

تعداد اسلاید : ۱۴ اسلاید

نظارت
تضمين کيفيت
كنترل كيفيت نظارت و تضمين کيفيت نظارت و تضمين کيفيت به معني بازرسي و بازبيني فرآيندها و محصولات پروژه جهت اطمينان از انطباق آنها با استانداردها و روشهاي اجرايي مناسب در جهت رسيدن به کيفيت موردنظر کارفرما در پروژه مي‌باشد.
با اعمال فعاليتهاي نظارتي در سطوح مختلف پروژه، امكان كنترل زمان، هزينه و كيفيت محصولات پروژه فراهم مي گردد. چارت و موقعيت سازماني اهداف هدف از انجام فعاليتهاي نظارتي، همکاري با تيم پروژه در جهت تامين اهداف و نيازمنديهاي کارفرما مي‌باشد.
تيمهاي نظارت و تضمين کيفيت در سطوح مختلف در برنامه‌ريزي و رعايت استانداردهاي پروژه همکاري نموده، به عنوان يک گروه مستقل روش انجام فعاليتها و فرآورده‌ها را بازرسي و از صحت انجام آنها اطمينان حاصل مي‌نمايد.
سوابق وتجربيات روشهاي انجام فعاليتهاي نظارت و تضمين كيفيت مورد استفاده، بر اساس تجربيات حاصل از انجام پروژه‌هاي مختلف تضمين کيفيت وپروژه‌هاي نظارتي ملي که در شرکت راهبر انجام شده است، تدوين گرديده است.
تضمين کيفيت پروژه مطالعه امکان سنجي تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران (متا)
تضمين كيفيت پروژه سامانه هماهنگ امور پرسنلي دستگاههاي اجرايي كشور
نظارت پروژه مرحله اول شبکه جامع اطلاع رساني بازرگاني کشور
نظارت پروژه مرحله دوم شبکه جامع اطلاع رساني بازرگاني کشور
نظارت بر پروژه توسعه و تکميل نقطه تجاري ايران
نظارت بر پروژه مرکز صدور گواهي ديجيتال
منابع مورد استفاده و مشاوران متدولوژي تضمين کيفيت شرکت Ernst & Young
مستندات و رويه‌هاي ارائه شده توسط شرکت Ernst & Young در ارتباط با روشهاي انجام تضمين کيفيت در پروژه متا
تجربيات انجام فعاليتهاي تضمين کيفيت پروژه متا و نظارت پروژه هاي ملي متعدد
استفاده از مراجع مختلف و معتبر بين المللي کنترل کيفيت عضوي از تيم مجري پروژه
جهت ارائه خدمات کنترلي به مدير پروژه
موظف به اجراي کليه فعاليتهاي کنترلي بازرسي و بازبيني بر روي فرآيندها و فرآورده‌هاي پروژه
تست و تعيين کيفيت محصولات پروژه
مستندسازي فعاليتهاي کنترلي انجام شده
تضمين کيفيت تحت نظر مسؤول پروژه و مستقل از تيم مجري
ارائه خدمات کنترلي و نظارتي به مسؤول پروژه (پيمانكار)
تمرکز بر ارزيابي و کنترل فرآيندهاي انجام پروژه
بازرسي محصولات پروژه به صورت موردي
تعيين حداقل درجه کيفيت براي هر يک از تحويل دادني‌ها جهت تأمين نظر كارفرما
بررسي نحوه انجام برنامه ريزي و اجراي برنامه‌ها در پروژه
بررسي موردي و تعيين صحت ارزيابي هاي انجام شده توسط گروه کنترل کيفيت
بررسي وضعيت پروژه، مسايل و مشکلات و ارائه راهکارهاي پيشنهادي تضمين کيفيت در صورت لزوم
تهيه گزارش بر اساس ارزيابي‌هاي انجام شده و ارائه به مسؤول پروژه
تجربيات تضمين كيفيت شركت راهبر تضمين کيفيت پروژه مطالعه امکان سنجي تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران (متا)
تضمين كيفيت پروژه سامانه هماهنگ امور پرسنلي دستگاههاي اجرايي كشور
نظارت مشاور كارفرما و مستقل از تيم پيمانكار
بررسي و تاييد حداقل درجه کيفيت براي هر يک از تحويل دادني‌ها جهت تأمين نظر كارفرما
ارائه خدمات کنترلي و نظارتي به

 متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی

پاورپوینت دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : ۲۳ صفحه

به نام خداوند شعرآفرین خوبان پارسی گوی (۱۰) گذری و نظری بر شعر امروز عاشقانه ای برای گل سرخ دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی محمّدرضا شفیعی کدکنی استاد زبان و ادب پارسی و شاعر زادهنگام : ۱۹ مهر ۱۳۱۸ زادگاه : کدکن ، تربت حیدریه تخلّص: م.سرشک حضرت استاد دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی، زیور شعر معاصر و افتخار ادبیّات پارسی است. ایشان از معدود کسانی هستند که در هر دو زمینه ی آثار پژوهشی (تصحیح و تحلیل) و آثار شعری (نو و سنتی) به شکوهی دست نایافتنی و موفقیتی چشمگیر رسیده اند.
آثار: الف) شعر : در کوچه باغ های نیشابور زمزمه ها شبخوانی از زبان برگ بوی جوی مولیان از بودن و سرودن هزاره ی دوم آهوی کوهی مثل درخت در شب باران … ب) پژوهشی : تصحیح و مقدّمه نویسی برای آثار عطّار (منطق الطیر ، مصیبت نامه ، اسرارنامه ، مختارنامه و الهی نامه ) تصحیح اسرارالتوحید محمّد بن منوّر و گزیده ی این کتاب با نام آن سوی حرف و صوت مفلس کیمیافروش (گزیده و تحلیل انوری) شاعر آینه ها (گزیده و تحلیل بیدل دهلوی) تازیانه های سلوک و در اقلیم روشنایی (تحلیل اشعار سنایی) موسیقی شعر صور خیال در شعر فارسی گزیده غزلیّات شمس شعر معاصر عرب …
استاد از دوستان نزدیک مهدی اخوان ثالث بوده اند و کتاب حالات و مقامات م.امید را درباره ی این شاعر بزرگ به نگارش درآورده اند. استاد شفیعی کدکنی، شاعری اجتماعی و غنایی است؛ به خصوص در مجموعه ی « در کوچه باغ های نیشابور » جنبه ی اجتماعی و سیاسی خود را بیش از پیش نمایان میکند.
در این دفتر شعری، معترض است ؛ آن چه می بیند ، نمی خواهد و آن چه می خواهد ، نمی بیند.
مردم را فرامیخواند به حلاج شدن؛ طوفانی شدن و دریا شدن.
یکی از نامدارترین اشعار دکتر شفیعی کدکنی ، به کجا چنین شتابان است که این سروده ی زیبا را با نوای حضرت استاد می شنویم.
دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی ، استاد شهریار و استاد هوشنگ ابتهاج ای مهربان تر از برگ ، در بوسه های باران بیداری ستاره ، در چشم جویباران آیینه ی نگاهت ، پیوند صبح و ساحل لبخند گاهگاهت ، صبح ستاره باران باز آ که در هوایت ، خاموشی جنونم فریادها برانگیخت ، از سنگ کوهساران ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز کاین گونه فرصت از کف ، دادند بی شماران گفتی به روزگاری ، مهری نشسته ؛ گفتم : بیرون نمی توان کرد ، حتی به روزگاران بیگانگی ز حد رفت ؛ ای آشنا مپرهیز زین عاشق پشیمان ، سرخیل شرمساران پیش از من و تو بسیار ، بودند و نقش بستند دیوار زندگی را ، زین گونه یادگاران وین نغمه ی محبّت ، بعد از من و تو ماند تا در زمانه باقی ست ، آوای باد و باران حسرت نبرم به خواب آن مرداب کارام درون دشت شب خفته است دریایم و نیست باکم از طوفان دریا همه عمر خوابش آشفته است هیچ میدانی چرا چون موج در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟
ز آنکه بر این پرده ی تاریک ، این خاموشی نزدیک آن چه میخواهم ، نمی بینم و آن چه می بینم ، نمیخواهم دو فوق استاد زمان ما : دکتر عبدالحسین زرین کوب و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی راهت به هنر هر چه رهاتر باشد با رهرو روح آشناتر باشد ز آن پنجره ی شگرف ، چون درنگری آن لحظه خدا نیز ، خداتر باشد آیینه ی باران و بهار چمنی شادابی بوستان و سرو و سمنی بیرون ز تو نیست

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواه شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»