تحقیق درباره تاريخچه راديو

تحقیق درباره تاريخچه راديو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۳

 

تعریفرادیوفنآوری است که امکان انتقال سیگنالها را توسط مدولاسیونامواج الکترومغناطیسی با فرکانسهایی زیرفرکانس نور را فراهم می سازد. امواج رادیوامواج رادیو نوعی از تشعشعات الکترومغناطیسی هستند وهنگامی بوجود میآیند که یک شیباردارشده با فرکانسی که در بخش فرکانس رادیویی (RF) طیف الکترومغناطیسی قرار داردشتاب بگیرد. این محدودهفرکانس از ده هاهرتزتا چند گیگا هرتز تغییر میکند. تشعشعاتالکترومغناطیسی توسط نوسانات میدانهای الکتریکی و مغناطیسی انتشار مییابند و ازطریق هوا و نیز خلا به همان خوبی عبور میکنند و نیازی به واسطه انتقال ندارند. در مقابل، دیگر انواع تشعشعات الکترومغناطیسی با فرکانس هایی بالای محدوده RF به این شرح اند: اشعهگاما،اشعه Xومادون قرمز،ماورا بنفش ونور مرئی. وقتیکه امواج رادیویی از یک سیم عبور می کنند، میدان الکتریکی و مغناطیسی متغیر آنها (بر حسب شکل سیم) جریان و ولتاژی متناوب در سیم القا میکنند. این جریان و ولتاژ رامیتوان به سیگنال های صوتی و دیگر انواع سیگنال تبدیل کرد که اطلاعات را انتقالدهند. با وجودی که واژهرادیوبرای توصیف این پدیده به کار میرود، ارسالداده هایی که ما به عنوان تلویزیون،رادیو،رادار وتلفن می شناسیم، همگیدر کلاس انتشار فرکانس رادیویی هستند.کشفپایه های تئوری انتشار امواج الکترومغناطیسی برای اولین بار توسط جیمز کارل ماکسول در سال۱۸۷۳در مقاله ای تحت عنوانیک تئوری دینامیک از میدان الکتریکیکه به انجمن رویال ارائه شده بود، بیان شد که نتیجه کار وی در طی سال های بین۱۸۶۱تا ۱۸۶۵ بود. بین سال های۱۸۸۶ و۱۸۸۸م،هاینریش رودلف هرتزبرای اولین بار تئوری ماکسول را از طریق آزمایشاتش تایید کرد. آزمایشات وی نشان می دادند که تشعشعاترادیویی تمامی خواص امواج (که امروزه امواج هرتز خوانده می شوند) را دارا هستند، وکشف کرد که معادلات الکترومغناطیس را می توان به صورت معادلات مشتقات جزئی بازنویسیکرد که معادلات موج نامیده شد. اختراع و تاریخچهاینکه چه کسی مخترع اصلیرادیواست، که در آنزمان تلگراف بیسیمنامیده می شد، مورد اختلافاست. ادعاهایی وجود دارد کهناتان ستابلفیلدرادیو را پیش از تسلا ومارکونی ساخت اما بنظر می رسد که دستگاه وی به جای ارسال رادیویی با ارسال القایی کار می کرده است. در سال۱۸۹۳درسنت لوییسمیسوری،نیکلاتسلا اولین نمایش عمومی ارتباطات رادیویی را انجام داد. او در مقابلموسسه فرانکلیندرفیلادلفیاوانجمن روشنایی الکتریکی ملیاصولارتباطات رادیویی را به دقت شرح و توضیح داد. تجهیزاتی که او استفاده کرد تمامیاجزایی را که قبل از ساخته شدن تیوب خلادر سیستم های رادویی وجود داشت،دارا بودند. او بر خلاف مارکونی و دیگران که ازکوهیرراستفاده می کردند،برای اولین بار از گیرنده های مغناطیسی استفاده کردhttp://www.teslasociety.com/teslarec.pdf. در سال۱۸۹۴مسرالیور لوج نشان داد که می توان با استفادهاز یک آشکار ساز با نامکوهیررپیام دادن توسطامواج رادیوییرا ممکنساخت. این آشکار ساز متشکل از تیوبی پر شده با براده هایآهن بود که توسط تمیستوکل کالزچی ـ اونستیدر فرموی ایتالیادر سال۱۸۸۴مساخته شده بود. بعدها ادوارد برنلیاز فرانسه و الکساندر پوپوفاز روسیه نسخه بهبود یافتهای از کوهیرر را ابداع کردند. مردم روسیه ادعا می کنند پوپوف که سیستم ارتباطاتیعملیای بر پایه کوهیرر ساخت ، مخترع رادیو بوده است. فیزیکدانی هندی با نام جاجدیش چاندرا بوس استفاده از امواج رادیوییرا به صورت عمومی در تاریخ نوامبر۱۸۹۴مدرکلکتهنمایش داد اما او مایل به ثبت کارشنبود. مشاهده کنید: (http://www.ieee-virtual-museum.org/collection/people.php?taid=&id=1234735&lid=1 IEEE Virtual Museum). در سال۱۸۹۶مگاگلیلمو مارکونیجایزه آنچه که گاها بهعنوان اولین حق ثبت اختراع رادیو در دنیا با شمارهحق ثبت اختراع بریتانیا ۱۲۰۳۹ از آن یاد می شود، را دریافت کرد،بهبود در ارسال ضربه های الکتریکی وسیگنال ها و در نتیجه بهبود دستگاه ها. در سال۱۸۹۷مدر ایالات متحده برخی پیشرفت هایکلیدی در رادیو توسط نیکلا تسلا بوجود آمد و به نام او ثبت شد. در سال۱۹۰۴مدفتر ثبت اختراع ایالات متحده احتمالابه دلیل پشتیبان های مالی مارکونی که شاملتوماس ادیسونواندریو کارنجیمی شد، تصمیم گرفت که حق ثبتاختراع رادیو را به مارکونی اعطا کند. برخی اعتقاد دارند که دولت ایالات متحده بدیندلیل حق ثبت اختراع را به تسلا نداد که از مجبور شدن به پرداخت حق امتیازی که نیکلاتسلا برای استفاده دولت از حق ثبت اختراعش مطالبه می کرد خودداری کند. درسال۱۹۰۹مارکونی به همراهکارل فردیناند براونجایزه نوبل فیزیک را برایتلاش هایی برایساخت تلگراف بیسیمدریافت کردند. به هرحال کمی بعد از مرگ تسلا در سال۱۹۴۳محقوق ثبت اختراع تسلا (شماره۶۴۵۵۷۶) توسط دادگاه عالی ایالات متحده به وضع اول بازگشت. این تصمیم بر این اساس گرفته شدهبود که تسلا کارهایی را پیش از حق ثبت مارکونی انجام داده بود. برخی معتقدند که اینکار احتمالا به دلایل مالی انجام شده است تا دولت بتواند از پرداخت خساراتی که شرکتمارکونی ادعا می کرد که به دلیل استفاده اختراعش در جریان جنگ اول باید دریافت کند،سر باز زند. برخی حدس می زنند که دولت در ابتدا حق ثبت اختراع را به ماکونی داد تاهرگونه ادعای تسلا را برای جبران خساراتش بی اعتبار کند. مارکونی اولینکارخانهبیسیمرا در جهان در خیابان هال، درچلمسفورد انگلستان در سال۱۸۹۸مافتتاح کرد و حدود ۵۰ نفر را نیزاستخدام کرد. در حوالی۱۹۰۰تسلابرج واردنکلیفرا افتتاح کرد و شروع بهتبلیغ خدمات آن کرد. در سال ۱۹۰۳ ساختمان برج تقریبا کامل شد. نظرات مختلفی وجوددارد که چگونه تسلا قصد داشت به اهداف این سیستم (آنگونه که بیان شده یک سیستم ۲۰۰کیلو واتی) بیسیم دست یابد. تسلا ادعا کرد که واردنکلیف به عنوان بخشی از سیستمانتقال جهانی، قابلیت دریافت و ارسال مطمئن چند کاناله اطلاعات، جهتیابی جهانی،هماهنگی زمان و یک سیستم جهانی موقعیت را دارا خواهد بود. اختراع بزرگ بعدیآشکار سازتیوب خلابود که توسط تیمی از مهندسین وستینگهاوس ساخته شد. درشب کریسمس سال۱۹۰۶م،ریجینالد فسندن (با استفاده ازمدار بازز) اولین ارسال صوتی رادیویی را ازبرنت راک، ماساچوستانجام داد. کشتی های رویدریا امواج ارسال شدهای را شنیدند که شامل صدایفسندندر حال نواختن آوازاوه شب مقدسبا ویلون و خواندن متنی ازانجیلبود. اولین برنامه خبریرادیویی توسط ایستگاه ۸MK درمیشیگان در۳۱ آگوست۱۹۲۰مارسال شد. اولین پخش بیسیممنظم برنامه های سرگرمی جهان در سال۱۹۲۲از مرکز تحقیقاتی مارکونیدرریتل نزدیک چلمسفورد، انگلستانشروع شد که مکان اولینکارخانهبیسیمنیز بود. رادیوهای اولیه تمامی توان فرستنده را از طریق یک میکروفن کربنی ارسال می کردند. درحالی کهبرخی از رادیوها از نوعی تقویت جریان الکتریکی یا باتری استفاده می کردند، از اواسطدهه۱۹۲۰ اکثر انواع گیرنده هادستگاه های کریستالی بودند. در دهه ۱۹۲۰متیوب های خلا تقویت کننده منجر به انقلابی درگیرنده های رادیویی و فرستنده های رادیویی شد. پیشرفت ها در قرن ۲۰

هواپیماها از ایستگاه های رادیویی AM برای جهت یابی استفاده کردند. این کار تا اوایلدهه۱۹۶۰مادامه داشت تا زمانی که در نهایتسیستم های VOR متداول شدند (اگر چه ایستگاه های AM هنوز روی جداول هوانوردی مشخص شده هستند).

در اوایل دهه۱۹۳۰،تک باند جانبی ومدولاسیون فرکانس توسط اپراتورهای آماتوررادیو ابداع شد. در انتهای دهه، استفاده از این حالت ها متداول شده بود.

در دهه ۱۹۲۰م از رادیو برای ارسال تصاویرتلویزیون استفاده شد. ارسال آنالوگ استاندارد در آمریکای شمالی و اروپا در دهه ۱۹۴۰ آغازشد.

در سال ۱۹۶۰م،سونیاولین رادیوی ترانزیستوری را ارائه کرد این رادیو آنقدرکوچک بود که در جیب جلیقه جا می شد و با یک باتری کوچک کار می کرد. این دستگاه برایمدت طولانی کار می کرد چرا که دیگر تیوبی نداشت که بسوزد. در طول ۲۰ سال بعدترانزیستورها کاملاً جای تیوب ها را گرفتند مگر در جاهایی که توان ها وفرکانس های بسیار بالا نیاز بود.

در سال ۱۹۶۳م تصاویر تلویزیون رنگی به صورت تجاری ارسال شدند و اولین (رادیو) ماهواره مخابراتی، TELSTAR به مدار فرستادهشد.

در اواخر دهه ۱۹۶۰م، شبکه تلفن راه دور ایالات متحده با بکار گیری رادیوهای دیجیتال در بسیاری از لینک هایش،شروع به دیجیتال کردن شبکه کرد.

در دهه ۱۹۷۰م،LORAN تبدیل به اولین سیستم جهت یابیرادیویی شد. پس از مدت کمی نیروی دریایی ایلات متحده شروع به انجام آزمایشاتی باجهت یابی ماهواره ای کرد که منجر به ساخت وارسال گروهGPSدر سال ۱۹۸۷ شد.

در اوایل ۱۹۹۰م آزمایشگرها یرادیوی آماتورشروع کردند به استفاده ازرایانه های شخصی با کارت های صوتی تا بتوانند سیگنال ها را پردازش کنند.

در سال ۱۹۹۴م ارتش آمریکا وDARPAپروژهای جسورانه و موفق را برای ساخت یک رادیوی نرم افزاری به متفاوت شود.

در اواخر دهه ۱۹۹۰م ارسال دیجیتال برای پخش مورد استفاده قرار گرفت.

۱- گیرنده، فرستنده های RFفرستنده و گیرنده های RF عموما برای ارسال و دریافت داده های آنالوگ و یا دیجیتال در باند فرکانسی رادیویی (۵۰۰ کیلو هرتز تا ۱۰۸ مگاهرتز) طراحی می گردند. در این بخش ابتدا به گیرنده فرستنده های رادیویی برای ارسال داده های آنالوگ ، مثلا صوت، پرداخته شده و سپس مدارات گیرنده فرستنده های دیجیتال RF بررسی خواهند شد. (برای مثال گیرنده فرستنده های FSK ،ASK و ….). بررسی سیگنال به نویز هر گیرنده فرستنده نیز انجام خواهد شد.۱-۱ گیرنده فرستنده های آنالوگ RFگیرنده فرستنده های آنالوگ عموما به دو دسته طبقه بندی می شوند. AM ، که در آن اطلاعات ارسالی در دامنه موج حامل مدوله شده و گیرنده فرستنده های FM که در آن اطلاعات ارسالی در فاز موج حامل قرار می گیرد. عموما گیرنده فرستنده ها دارای بخش های زیر هستند:Øاسیلاتور، که فرکانس موج کاریر باند فرستنده رادیویی را تعیین می کند.Øمیکسر ، که اطلاعات ارسالی را در باند فرکانسی مورد نظر مدوله می کند. ۱-۱-۱ گیرنده فرستنده AMهمانطور که گفته شد در طراحی هر گیرنده و فرستنده دو بخش اصلی وجود دارد. اسیلاتور و میکسر . اسیلاتور فرکانس موج حامل را تعیین می کند. در اینجا مداری را که می خواهیم طراحی کنیم باند وسیعی از فرکانس های رادیویی AM مانند باند ۱۰۴مگا هرتز رادیو پیام ، فرکانس ۹۸ مگا هرتز رادیو تهران و … و همچنین باند مورد استفاده برای فرستنده AM طراحی شده در این پروژه می باشد . بنابراین در طراحی اسیلاتور موج حامل از یک خازن متغیر در مدار تیونر اسیلاتو استفاده می کنیم.بنابراین اولین قدم در طراحی یک گیرنده فرستنده ، طراحی اسیلاتور است. اسیلاتور در واقع مداری است که پس از طی مدت زمان کوتاهی پس از اتصال تغذیه DC ، به نوسانات پایدار می رسد. اسیلاتور ها در ابتدا با استفاده از فیدبک مثبت ناپایدار شده و دامنه نوسانات رو به افزایش می نهد. اما در دامنه ای معین این افزایش دامنه متوقف شده و نوسان ساز در آن دامنه شروع به نوسان می کند. لذا به طور خلاصه خصوصیات یک اسیلاتور را می توان به شرح زیر توصیف نمود:۱-یک اسیلاتور بایستی دارای فیدبک مثبت برای افزایش دامنه نوسانات باشد.۲-یک اسیلاتور می بایست پس از رسیدن به دامنه نهایی از ناپایدار شدن نوسانات جلوگیری کند. و با آن دامنه به نوسانات خود ادامه دهد.این امر از طرق مختلفی قابل دستیابی است. برای مثال استفاده از خاصیت بهره ترانزیستور که در آن با افزایش دامنه سیگنال اعمال به آن بهره تقویتی ترانزستور کاهش می یابد. بهره متغیر ترانزیستور با پارامتر G(x) نشان داده می شود. و با سیگنال اعمالی به بیس ترانزیستور رابطه معکوس دارد.در ادامه چندین مدار اسیلاتور مرسوم بررسی خواهند شد و جهت اطمینان از حصول به نوسان پایدار قبل از بستن مدار و طراحی بورد، نوسان هر یک از این اسیلاتورها در نرم افزار اسپایس- ارکد- کپچر بررسی می گردد.اسیلاتورهای معمول در رادیوهای AM و FM ، عموما از مدار اسیلاتور کولپیتس، استفاده شده است. منبع سایت www.rosd.ir و www.daneshnameh.roshd.ir

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود برآورد هزینه

دانلود برآورد هزینه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۸

 

برآورد(تخمین) هزینه

۴-۱. مقدمه:

در نظر گرفتن و طرح هزینه ها که مستلزم بر آورد دقیق و کامل هزینه هاست از میان فرآیندها متعدد و مختلف دست کم یک فرآیند. منحصر بفرد نسبی است. برآورد کردن هزینه های یک سیستم ماشینی که در حال کار کردن است یک کار نسبتا راحتی است. میزان نقل و انتقال (کارکرد) مواد یا مصالح کاری برای فرآیندها و سیستم های مختلف و کارکرد خود مصالح(قطعات) شناخته شده و موجود می باشند. هزینه های استهلاک( بر اثر ضربه خوردن یا کوبیده شدن)یک قطعه که به آسانی به دست می آید و قیمت یا هزینه ی ساعتی (ساعت زمان کار) ماشین در حال با توجه به کارکرد آن ماشین در هر شغل کارگاهی بدست می آید. این اطلاعات و داده ها ، تنها با درنظر گرفتن نقشه ای از یک ماشین (قطعه) در حال کارکرد،شما را در محاسبه کامل و دقیق هزینه های یک ماشین در حال کارکرد کمک می کند . برای فرآیندها و سیستم های دیگر ،به عبارتی ، روش تخمین و برآورد این هزینه ها پیچیده تری می شودو معمولا یک قطعه با متعلقات آن سیستم باید بازدید شود. این می تواند خیلی زود مشکلی را در مراحل طراحی بوجود آورد بدون اینکه نقشه و طرح نهایی آن بیرون بیاید یک ایراد را متوجه آن نقشه یا طرح کند. ایراد و نقص قطعه بستگی به حجم کاری پروژه ای که ماشین در آن کار می کند و همچنین زمانی که لازم است آن ماشین تحویل گرفته شود دارد.

این فصل برآورد هزینه های آرپیچر (روتور) را اراﺋـه میدهد به جهت پخش و انتشار قطعات سرهم بندی شده سیستم هایی که در انبارگذاشته شده اند و در فصل سوم درمورد آنها به صورت مسبوطی توضیح داده شده است. این هزینه ها مطابق و قوانین صنعتی و جریان عمل ساتکون می باشد. پنج فرآیند مهم (سیستم های مهم) که قواعدشان مشابه و مطابق با این قواعد و قوانین می باشند در جدول ۴۰۱ نشان داده شده اند. سه ردیف بالا تمرینات و اعمال جاری هستند که در فصل ۲توضیح داده شده اند.چهار ردیف دیگر سیستم های هستند (فرآیند های هستند) که از تکنیک ریختگی فلز مس (ریخته گری مس) در آنها استفاده می شودو در فصل سوم توضیح داده شد . ردیف پایین این اقلام یک فرآیند کارخانه ای جدید است که در فصل سوم بسط داده شده است . هزینه های آرپیچر در جدول لیست بندی شده که این لیست بندی فقط برای هسته ،منقطه قطعات و قطعات سرهم بندی انجام شده بجزء در مورد اعمال صنعتی که فقط قیمت هسته لیست می شود. ستون کاربرد ( کارکرد) این قطعات نشان دهنده ی کیفیت ناشی از این سیستمها(فرآیندها) در قطعات و اقلامی که تحت اثر نیروی کشش قرار دارند. و همراه با روتور(آرپیجر) فابریکت شده اند و آن را نگه می دارند می باشد.این رابطه مستقیمی دارد با بیشترین چگالی نیرویی که موتور می تواند برای چرخاندن آن روتور استفاده کند.

همه قیمتهایی که در این فصل اراﺋـه شده اند (از قطعات ذکر شده)، همه آن چیزی نیستند که در این قضیه جای گرفته اند و به دلایل محرمانه ای ذکر نشده اند . ایرادهای که می توان در این موضوع جای بگیرد و نوشته شود اکثرا مربوط به هزینه های جدید سیستم ها و فرآیندهای در حال انتشار می باشد. به شکل ضمیمه c.

بخش ۲-۴ . هزینه های تخمین زده شده برای سیستم های جدید را به صورت جزﺋـی(جزﺋـیات)اراﺋـه می دهد، و ایراد قطعات و تخمین زمان سرهم بندی (مونتاژ) قطعات و ماشین های در حال کار کرد را بدست می دهد.

Cost/Rotor

(volume)

هزینه-روتور-حجم

Applictions

کاربردی

Cage material/process محفظه

Core material/process

فرآیند / مواد – هسته

**۶٫۳۳$

(+۱۵۰۰)

Lowest

Stress

کمترین فشار

Die cast Aluminium

Stamped Si- Fe قالب گرفته شده سیلیم آهن

Conventtiona Process سیستم قراردادی

۹۴۵۰$(۱۰ )

Highest stress بیشترین فشار

Machined/press

fit gildcop

ماشین کاری شد / فشار مناسب

Machined

Aermet

ماشین کاری شده آرمت

SatCon Protoype

Process فرآیند های نمونه سالکون

$۴۰۶۷

(۵)

Intermediate stress فشارمیانی

Machined/press fit gildcop

Hydroplanked Co-Fe کیالت آهن – صفحه فرمهای حالت داده شده

۱۷۳۷$ (+۵۰)

Intermediate stress

Die cast Cr- Cu قالب ریخته گری

Hydroplanked Co-Fe

New fossibilities امکانات جدید

۲۷۶$(+۵۰)

Highest stress بالاترین فشار

Extruded/diffusion bonded Cr-Cu

Investment cast

Aermet

هزینه های سرمایه گذاری برای ریخته گری آرمت

بخش ۳-۴. هزینه رانندگان و اپراتوران این سیستم ها را در چهار ردیف بالا جدول ۳-۴ توضیح می دهد و تشابه آنها را با سیستم های جدید نشان می دهد.

بخش۲-۴. تخمین هزینه هابرای سیستم های جدید سرهم بندی شده ای که انبار شده و منتشر میشوند.

تخمین هزینه ها برای سیستم هایی مورد هدف است که این برآوردها ترکیبی از ایرادات (مشکل) قطعه در شکل اصلی سیستم هایی که مورد استفاده قرار می گیرند، زمان کاری ماشین های در حال کار برای ماشین های قبل از سرهم بندی شدن (مونتاژ) محاسبه میشود .

صفحه سوم

و یک تخمین حد بالایی یرای هزینه انبار این سیستم ها که باید پخش شوند زده می شوند. مثلا گارانی به فروش(دریافت تقاضا برای تعمیر)برای پروژه ای که در حال اجرا است در حجم ۲۰۰ تا ۵۰۰ آرپیچر(روتور) در سال تخمین زده شده است. که بیشتر از این نمی تواند تحویل بگیرد. سرمایه گذاری برای قطعات که باید ریخته گری شوند(ریخته گری فلزات) به عنوان مثال،۱۱ هفته برای تحویل یک قطعه نمونه ریخته گری شده و ۹ هفته برای تحویل اصل قطعه بعد از تاﺋید نمونه اول ریخته گری شده تخمین شده است.

سرمایه گذاری قطعات ریخته گری شده مذکور برای هسته ایمپلرها بستگی به شکل هندسی موتور استارتر یا ژنراتور دارد. هسته هایی که به شکل (به صورت) شیار باز با شیار ضخیم طراحی می شوند بستگی به یافتن بهترین راه استفاده از رمزهای آن دارد.(فصل ۳را ببینید).

ایمپلرها علامت یا نشانه ای از جهت اینکه ریخته گری شده باشند ندارند. اگر چه تلرانسی ندارند. اکستروژن(قالب ریزی مواد)مس-کرم مورد استفاده در سطح مقطع های مخصوصاز هسته های مدور و رینگها و میله های باشد. در حال حاضر برای پایین آوردن مخارج مصرف رینگها از یک قالب شیرینی استفاده می شوند ولی قبلا برای اکستروژن (قالب ریزی مواد ) یک مکعب یا قالب دیگری در ابعاد لازم موجود بود. مخارج

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

اسلایدشو فارسی JF Slit Slider

اسلایدشو فارسی JF Slit Slider

اسلایدشو فارسی JF Slit Slider

افزونه فارسی شده اسلایدشو (JF Slit Slider) محصول شرکت  جوم فارست، اسلایدشو جوملا برای نمایش تصاویر به همراه متن و لینک ، محیط کاربرپسند ، نمایش تصاویر به همراه منو ناوبری و فلش ، اسلاید تصاویر به همراه افکت تغییر ، از ویزگی های مهم این افزونه می باشد.

سازگار با : جوملا ۳x

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت آماده; بررسی پی سازی و پله و دیوار در ساختمان سازی

پاورپوینت آماده; بررسی پی سازی و پله و دیوار در ساختمان سازی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : ۱۳ اسلاید

بررسی پی سازی و پله و دیوار در ساختمان سازی پی سازی نخستین مرحله در ساختن ساختمان پی سازی است که این کار بعد از گودبرداری و پی کنی باید صورت گیرد.
ابتدا از زمین یا ساختمان مورد نظر باید بازدید کرد.پس از تخریب ساختمان قدیمی و تبدیل آن به یک زمین خالی نوبت به بررسی پستی و بلندی زمین میرسد که این کار به وسیله عملیات نقشه برداری توسط مهندسین نقشه برداری انجام میگیرد.سپس اقدام به عملیات گودبرداری و خاکبرداری میکنیم. همچنین باید محل چاه های فاضلاب و چاه آبهای قدیمی و مسیر قنات های قدیمی که ممکن است در هر زمینی موجود باشد تعیین شده و محل آن نسبت به پی سازی مشخص میگردد و در صورت لزوم میبایست این چاه ها با بتن و یا شفته پر شوند و بعد باید محل احداث ساختمان نسبت به زمین تعیین شده و زوایای آن کاملاً معلوم شده و با نقشه ساختمان مطابقت داده شود. ٭ ابعاد پی: عرض و طول و عمق پی ها کاملاً بستگی به وزن ساختمان و قدرت تحمل خاک محل ساختمان دارد.در ساختمانهای بزرگ قبل از شروع کار بوسیله آزمایشات مکانیک خاک قدرت مجاز تحملی زمین را تعیین نموده و از روی آن مهندس محاسب ابعاد پی را تعیین مینماید.ولی در ساختمانهای کوچک که آزمایشات مکانیک خاک در دسترس نیست باید از مقاومت زمین در برابر بار ساختمان مطمئن شویم.اغلب مواقع قدرت مجاز تحملی زمین برای ساختمانهای کوچک با مشاهده خاک پی و دیدن طبقات آن و طرز قرار گرفتن دانه ها به روی یکدیگر و یا ضربه زدن به وسیله کلنگ به محل پی قابل تشخیص میباشد. ٭ انواع پی ها:
۱- پی تک
۲- پی نواری
۳- پی گسترده
٭ عمق پی های نواری:
در زمین های خوب حداقل عمق پی های نواری ۵۰ سانتیمتر میباشد و اگر در این عمق به زمین بکر دسترسی نباشد باید عمق پی را تا زمین بکر ادامه بدهیم یا از شمع کوبی استفاده کرد.
٭ عرض پی:
معمولا عرض پی قدری بزرگتر از عرض دیوار روی آن ساخته میشود. زیرا اولاً همیشه فشار وارده و سطح تحت فشار با هم نسبت معکوس دارند.ثانیاً فرض بر این است که بار وارده بوسیله دیوار یا ستون به پی با زاویه ۴۵ درجه منتقل میشود. بدین جهت عرض پی را بزرگتر از عرض دیوار میگیرند. پله پله در ساختمان
جاي پله در ساختمان بايد طوري انتخاب شود كه به راحتي در دسترس بوده و حداكثر نقاط مختلف ساختمان از آن نصف طول ساختمان تجاوز نكند. به اين معني كه در ساختمان‌هاي بزرگ، سعي مي‌شود كه پله را در وسط قرار دهند. در ساختمان‌هاي بزرگ كه داراي راهروهاي طولاني است، فاصله دو پله نبايد از ۶۰ متر تجاوز نمايد. در بيمارستان‌ها اين رقم حتي به ۵۰ متر كاهش مي‌يابد، به‌طوري كه حداكثر فاصله اطاق‌ها از پله بين ۳۰ تا ۲۵ متر باشد.
پله بايد طوري در ساختمان پيش‌بيني شود كه حتي‌المقدور در معرض ديد بوده و از راهرو و حياط مشاهده شوند. اين موضع به خصوص در ساختمان‌هاي بزرگ و عمومي حائز اهميت است.
اگر اندازه كف را كوچك و ارتفاع را نسبت به آن زياد بگيريم، عبور از آن ناراحت و مشكل است، اشكال زير عبور از پله‌هايي با اندازه‌هاي مناسب و نامناسب را نشان مي‌دهد. شيشه شيشه‌گري، يكي از قديمي‌ترين حرفه‌هايي است كه بشر بدان اشتغال داشته است. در ايران نيز پيشينه‌اي طولاني دارد. ساخت اشياء و لوازم ساده، اولين مرحله در اين صنعت بوده است. شيشه‌سازي، در نخستين ادوار

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت آماده; بررسی روش آهای انجام انواع آزمایشهای بتن

پاورپوینت آماده; بررسی روش آهای انجام انواع آزمایشهای بتن

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : ۲۱ اسلاید

بررسی روش آهای انجام انواع آزمایشهای بتن هدف :
اين آزمايش برای تعيين غلظت نرمال سيمان يعنی در صد مناسبي از آب می باشد که با آن بتوان خمير نرمال بدست آورد . نتيجه اين آزمايش در تعيين زمان گيرش استفاده می شود .
وسايل آزمايش :
۱ . ترازو ۲ . استوانه مدرج ۳ . دستگاه ويکات
روش استاندارد برای تعيين خميرنرمال ( غلظت نرمال ) روش آزمايش :
۴۵۰ گرم سيمان را با درصدهای مختلف ( ۵/۲۷ در صد – 5/25 در صد ) وزن سيمان از آب تميز مطابق روش استاندارد مخلوط ميکنيم . سپس خمير سيمان بدست آمده را به صورت توپي در آورده و آن را چند بار از اين دست به اين دست مي اندازيم و سپس آن را از انتهای گشاد وارد قالب مي کنيم وحلقه را کاملاٌ پر مي کنيم و خمير اضافی را از روی آن بر مي داريم . ضمناٌ بايد مواظب باشيم که خمير در موقع وارد کردن در حلقه فشرده نشود .
تعيين غلظت :
در هنگامی که ما با درصدهای مختلف اين آزمايش را انجام ميدهيم اگر عدد ۱۰ ميليمتر بدست آمد که همان مقدار غلظت نرمال است . ولی اگر بدست نيامد با روی نمودار بردن داده ها درصد آب مورد نياز برای غلظت نرمال بدست مي آ يد .
هدف :
تعيين زمان گيرش سيمان به وسيلة دستگاه ويكات ـ گيرش اوليه و گيرش نهايي سيمان
وسايل آزمايش :
۱ ـ ترازوبادقت از گرم ۲ ـ پيمانه مدرج شيشه اي ۳ ـ دستگاه ويكات ۴ ـ سيمان خشك ۵ ـ به مقدار كافي آب ۶ ـ كاردك ۷ ـ روغن و ۸ ـ وسايل ديگ‍‍‍ر…
در اين آزمايش ما بايد به ترتيب به مقداره ۵ / ۲۷ ـ ۵ / ۲۵ درصد وزن سيمان آب اضافه كنيم ولي چون اگر بخواهيم سه بار اين آزمايش را تكرار كنيم با در صدهاي مختلف و اين كار در زمان كوتاه آزمايشگاه كافي نمي باشد , مافقط با ۵ / ۲۶ در صد اين آزمايش را انجام مي دهيم .
روش استاندارد براي تعيين زمان گيرش سيمان شرح آزمايش :
مقدارgr450 سيمان را به داخل ظرف مي ريزيم و پس به اندازة ۵ /۲۶ درصد وزن آن به سيمان آب اضافه كنيم و سپس آن را بصورت خمير نرمال در آورده و پس بصورت توپي در آورده وآن را در محفظه اي كه از قبل روغن كاري شده است براي آزمايش ويكات قرارمي دهيم و اضافي آن را از روي آن برمي داريم .
پس از ۳۰ دقيقه براي اولين بارسوزن دستگاه را رها مي كنيم و ميزان نفوذ را اندازه مي گيريم وبعد از ۳۰ دقيقه , بعد از هر۱۰ دقيقه يكبار سوزن را رها مي كنيم و ميزان نفوذ را اندازه مي گيريم . در اوايل چون سيمان هنوز خود را نگرفته ميزان نفوذcm40 است ولي به ترتيب اين مقداركم مي شود و ما در زماني كه ميزان نفوذ به ۲۵ ميليمتر رسيد كه به آن زمان گيرش اوليه مي گويندآن راياداشت مي كنيم .
واحيا ناً اگراين زمان كه را بدست نياورديم آن را بوسيلة روي محور بردن بدست مي آوريم.
اين كار بوسيلة درونيابي صورت مي گيرد , وزمان گيرش نهايي زماني صورت مي گيردكه ديگركه ديگر سوزن ويكات در خمير سيمان فرونرود .
تذكر :
در هنگام آزمايش بايد دقت شودكه سوزن ويكات درهردفعه تميزشود ومحلي كه سوزن فرودمي آيد نبايدبه هم نزديك باشد و خيلي بايد دقت شودكه سوزن كج نباشد .
نكتة ديگر اينكه درزمان گيرش سيمان عوامل محيطي مختلفي دخالت دارد , از قبيل آب , دماي آب ,
دماي محيط آزمايش و … پس نتيجه اينكه , جوابي كه , ازاين آزمايش

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت آماده; بررسی آزمون سازی فرايندهای شناختی و غير شناختی

پاورپوینت آماده; بررسی آزمون سازی فرايندهای شناختی و غير شناختی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : ۱۴ اسلاید

بررسی آزمون سازی فرايندهای شناختی و غير شناختی محورهاي ياد گيري يونسكو یادگیری برای دانستن
یادگیری برای انجام دادن
یادگیری برای بودن
یادگیری برای با هم زیستن يادگيري براي دانستن در اين محور يادگيري، فرد به توسعه مهارت هاي شناختي

براي استفاده از فرصت هاي يادگيري ،كه در طول عمر خود به

دست خواهند آورد مي پردازد. يادگيري براي انجام دادن در اين محور، فرد نه تنها به كسب مهارت هاي شغلي مي پردازد.

بلكه صلاحيت هايي كه براي هماهنگي با تغييرات محيط پيرامون

وتحولات جهاني نياز دارد را در خود پرورش مي دهد. يادگيري براي زیستن اين محور يادگيري باعث مي شود كه شخصيت فردي

رشد يابد، به طوري كه فرد بتواند به عنوان شهروندي

آگاه ومسئوليت پذير در جامعه زندگي كند. مجهز کردن کودکان و نوجوانان به تفکر درست( که مجموعه ای از توانایی های تفکر واقع بینانه و منطقی، آگاهی و هشیاری و تفکر انتقادی، خلاقیت در اندیشه و نگرش به امور، و توانایی حل مسئله) مجهز شوند.
کسب سلامت و تعادل دستگاه روانی خود از طریق مقابله با اضطراب و هیجان های کاذب و افراطی و مقابله با افسردگی و بی هیجانی، مقابله با فشارهای روانی و تنیدگی و درهم فرو رفتگی، مقابله با خود خواهی و حسد ورزی و تمام خواهی شاخص های يادگيري براي زیستن شاخص های شهروندی
مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و نهادهای جمعی
آماده شدن برای زندگی در جامعه محلی و ملی و جهانی
شهروندی خانوادگی، شغلی و … *شناخت زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی و ملی و دینی.
*سلامت جسمی و بهداشت فردی و زیست محیطی .
*نظم، قانون مداری و عدالت و در امور محول شده احساس مسئولیت کردن.
*مناسبات سالم اجتماعی، هم دلی و هم دردی و کمک رسانی، رشد مهارت های زبانی، ارتباط با دیگران مبتنی بر کرامت انسانی، توانایی برقرار کردن ارتباط مؤثر و ثمر بخش با دیگران، رفتارهای مبتنی برعدالت، دوست داشتن همراهان و هم وطنان، و سایر انسان ها.
موانع شهروندی خلافکاری و روحیه سرکشی شهروندی یا خصوصیت شهروندی عبارتست از عضویت داشتن در یک جامعه سیاسی. جان لاک مفهومی فردگرایانه از شهروندی ارائه داد( بر خلاف روسو که مفهوم جمع گرایانه ارائه داد) که طبق آن حقوق برابر افراد و کاهش قدرت حکومتی مطرح شد. آموزش شهروندی عبارت از رشد و پرورش دادن ظرفیت های افراد و گروه ها برای مشارکت و تصمیم گیری و عمل آگاهانه و مسئولانه در زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است.
شامل: حقوق انسانی ، رشد مستمر و همه جانبه، اخلاق و ارزش ها، صلح و مسالمت جویی، برابری اجتماعی و حرمت نهادن به تفاوت ها آموزش شهروندی در مدرسه در سن نوجوانی و جوانی مدرسه باید به دانش اموزان بیاموزد چگونه یک زندگی مستقل برای خود ایجاد کنند.
آموزش فلسفه و روش تفکر درست
(آموزش فلسفه به معنای آموزش درست اندیشیدن درباره اندیشه ها از طریق جست و جو با روش علمی برای درست زیستن است
دانش آموزان باید یاد بگیرند که به صورت هدفمند بیندیشند و در تعبیر و تفسیر مسایل با کمک تحلیل و ارزشیابی مبتنی بر شاخص های عینی، به قضاوت درست درباره امور بپردازند.
ایجاد انگیزه از طریق:
طرح یک داستان، یک قطع

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت آماده; بررسي سنتز نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم ترکيب شده با پلاتين سريا به روش ميکروامولسيون و نحوه عملکرد آنها در سنسور اکسيژن

پاورپوینت آماده; بررسي سنتز نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم ترکيب شده با پلاتين سريا به روش ميکروامولسيون و نحوه عملکرد آنها در سنسور اکسيژن

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : ۲۵ اسلاید

بررسي سنتز نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم ترکيب شده با پلاتين سريا به روش ميکروامولسيون و نحوه عملکرد آنها در سنسور اکسيژن سنتز نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم ترکيب شده با روش پلاتين و سريا به روش ميکروامولسيون و نحوه عملکرد آنها ۱ چکيده: نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم به روش میکرو امولسیون آب در فاز آلی تهیه شدند سپس اکسید سریم و پلاتین به روش القاح به ساختار نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم وارد شدند نانو ذرات تهیه شده جهت ساخت سنسور اکسیژن برای وسایل نقلیه درونسوز، مورد استفاده قرار گرفتند. نوع فاز های کریستالی ، اندازه دانه ها و سطح مخصوص آنها توسط روشهای XRD و BET مشخص شده اند . مشخص شده است که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم در محدوده دماهای کلسیناسیون ۵۰۰-۸۰۰ C دارای فاز آناتایز خالص می باشند و در دماهای بالاتر از ۹۰۰ C تبدیل فاز آناتایز به روتایل آغاز می شود نتایج نشان می دهد که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم تجاری (P25) دارای تغییرات مقاومت کمتری است. بنابر این دارای حساسیت کمتری نسبت به نمونه های دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم سنتز شده در این کار ، می باشند وارد شده پلاتین به ساختار دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم مقاومت سنسور را فقط در بطور قابل توجهی افزایش داده است . در ناحیه گذر در مورد دو سنسور پلاتین دی اکسید تیتانیوم دی اکسید تیتانیوم و سریا – دی اکسید تیتانیوم شیب تیزی مشاهده شده است

روشهای شیمایی متعددی برای تهیه نانو ذرات در مراجع مختلف ارائه شده است که هرکدام ویژگی های مخصوص به خود را دارند
روش میکرو امولسیون یکی از روشهای موفق در زمینه تهیه نانوذرات اکسیدی می باشند . انجام شدن واکنش شیمیایی درون مایسل های معکوس یا اصطلاحا نانور اکتور ها که منجر به کنترل اندازه نهایی ذرات می شود نکته قابل توجه این روش در تهیه نانو ذرات است .

در کار تحقیقاتی حاضر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم از طریق هیدرولیز تیتانیوم ایزوپروپوکساید در میکروامولسیون آب در فاز آلی که شامل تریتون ۱۰۰ ، سیکلوهگزان و اب می باشد ، تهیه شده اند . سپس به روش القاح هگزا لکلروپلاتینیک اسید و یا نیترات سدیم به عنوان پیش ماده های پلاتین و سریا به ساختار دی اکسید تیتانیوم وارد شده اند . مقدمه : برای افزایش حساسیت و انتخاب گری ، یکی از روشهایی که به طور گسترده استفاده می شود اضافه کردن فلزهای فعال از نظر کاتالیستی مانند pt.pd و یا حتی Au است.
دی اکسید تیتانیوم به عنوان یک اکسید فلزی نیمه هادی در میان سایر نیمه هادی های مشابه بدلیل پایداری شیمیایی در دماهای عملیاتی بالا مورد توجه قرار گرفته است. بنابر این این ماده در ساخت سنسور های اکسیژن برای وسایل نقلیه درونسوز ، مورد استفاده قرار می گیرد .مشاهده شده است که خصوصیات حسی سنسور اکسیژن دی اکسید تیتانیوم با اضافه شدن پلاتین به عنوان کاتالیست به ساختار دی اکسید تیتانیوم بهبود یافته است . سرپا نیز به عنوان کاتالیست بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و دارای خصوصیات الکترو شیمیایی در ذخیره و یا ازاد سازی اکسیژن با تغییر اتمسفر محیط می باشد . بنابراین سریا می تواند کاتالیست مناسبی برای بهبود حساسیت در اکسید تیتانیوم ب

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت آماده; انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی

پاورپوینت آماده; انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : ۲۱ اسلاید

انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی مقدمه : انواع نمونه هایی که به آزمایشگاه
منتقل می شود . ۱- خون کامل ۲- خون منعقد شده یا لخته ۳- نمونه مدفوع ۵- نمونه مایعات بدن مانند CSF و … ۶- نمونه قارچی ۷- نمونه خلط ۴- نمونه ادرار ۸- نمونه های بافتی نمونه ها وارد بخشهایی می شوند که شامل ۱- بخش بیو شیمی و هرمون شناسی انتقال و نگه داری نمونه لخته و فرایند لخته
در عرض ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می باشد چند مثال از نمونه های بیو شیمی و هرمونی انتقال و نگهداری یونیزه نگهداری AST نگهداری ALT نگهداری LDH CKMB یا CK2 نگهداری ALP آمیلازیا دیاستاز کولین استراز سروپلاسمیس الکل اتانل کتونها سیکلوسپوریس یا ساندیمون دیگوگسین TSH ADH ACTH ِ GRH FSH , LH پرولاکتین FT4 FT3 یا T3 آزاد T3 T4 G.H T3uptik کلسی تونین کوریتزول آلد سترون آندرستن دیون DHEA آدرنالین یا آپی نفرین و نورآدرنالین استروژن و استرادیول E2 پروژسترون HIAA هیدروکی اندول استیک اسید HCG حمل و نقل آزمایشات خون برای آزمایشات انتقادی نحوه گرفتن نمونه
نمونه هایی که باید ریجکت شوند .
جد ا سازی سلولها
آماده سازی و نگهداری جهت PT
نمونه برای اندازه گیری APTT که تحت درمان هپارین نبوده
نمونه برای اندازه گیری APTT که تحت درمان هپارین بوده
نمونه برای اندازه گیری آزمایشات TT – پروتئین C – فاکتور V و VIII
حمل و نقل و نگه داری نمونه برای آزمایشات سلولی خون HCT و WBC و RBC
اندیسهای MCHC-MCH-MCW
رتیکولوسیت
پلاکت
VBG , ABG
سلول LE
شکنندگی اسمزی
کربوکسی COHb – Hb
FFP نگهداری نمونه های سرولوژی نمونه های کومس رایت وویدال
نمونه های ASO
IGA کلامید یا
IGM کلامید یا – توکسوپلاسما – مایکوپلاسما – هلیکوباکتر نگهداری و ذخیره نمونه های ادراری نحوه جمع آوری ، انتقال به آزمایشگاه
روشهای صحیح نگهداری ادرار
نمونه های راندم
نمونه های گرفته شده درزمان مشخص
مواد نگه دارنده
بیلی روبین ادرار
گلوکز ادرار
نیتریت ادرار انگل شناسی گرفتن نمونه انگل و انتقال آن به آزمایشگاه
مدفوع نیمه سفت و نرم باید ظرف یک ساعت آزمایش شود .
مدفوع آبکی ۳۰ دقیقه بعد از دفع آزمایش شود .
نمونه های کشت باکتریا نمونه مدفوع
نمونه مننژ
نمونه خون
نمونه ادرار نمونه های بافت محلولهای نگه دارنده و انتقالی بافت پايان

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت آماده; استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۴- نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌

پاورپوینت آماده; استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۴- نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : ۲۵ اسلاید

۲
استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14- نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ 3 فهرست‌ مندرجات‌ 4 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14
نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌
اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“
مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود. ۵ مقدمه‌ از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدتجاري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مـازاد داراييهـاي‌ جاري‌ بر بدهيهاي‌جاري‌،” خالص‌داراييهـاي‌جـاري‌“يا ” سرمايه‌ در گردش“ و به‌ مازاد بدهيهاي‌ جاري‌ بر داراييهاي‌ جاري‌ ” خالص‌ بدهيهاي‌ جاري“ اطلاق‌ مي‌شود. ۶ دامنه‌ كاربرد اين‌ استاندارد بايد براي‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود. ۷ ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ از نظر برخي‌، هدف‌ از طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها به‌ ” جاري“ و ” غير جاري“ ، ارائـه‌ معياري‌ تقريبي‌ از نقدينگي‌ واحد تجاري‌، يعني‌ توانايي‌ آن‌ در انجام‌ فعاليتهاي‌ روزمره‌، بدون‌ مواجهه‌ با مشكلات‌ مالي‌ است‌. برخي‌ ديگر، به‌ اين‌ طبقه‌ بندي‌ به عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ تشخيص‌ آن‌ حصه‌ از منابع‌ و تعهدات‌ واحد تجاري‌ مي‌نگرند كه‌ گردش‌ مستمر دارد.
۸ اهداف‌ مزبور تاحدي‌ با يكديگر ناسازگار است‌، زيرا در سنجش‌ نقدينگي‌، ملاك‌ طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها به‌ جاري‌ يا غيرجاري‌، امكان‌ نقد شدن‌ و يا تسويه‌ آنها در آينده‌ نزديك‌ است‌، ولي‌ معيار تشخيص‌ داراييها و بدهيها به عنوان‌ ” اقلام‌ در گردش“ عمدتاً معطوف‌ به‌ مصرف‌ يا تسويه‌ آنها در راه‌ ايجاد درآمد طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ است‌. چرخه‌ عملياتي‌ يك‌ واحد تجاري‌، معمولاً متوسط‌ فاصله‌ زماني‌ بين‌ ” تحصيل‌ موادي‌ كه‌ وارد فرايند عمليات‌ مي‌شود“ و ” تبديل‌ نهايي‌ آنها به‌ وجه‌ نقد “ است‌. 9 باتوجه‌ به‌ نظرات‌ متفاوت‌ بالا، معمولاً اقلامي‌ جزء داراييهاي‌ جاري‌ منظور مي‌شود كه‌ انتظار رود ظرف‌ يك‌ سال‌ يا طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌، هر كدام‌ طولاني‌تر است‌، به‌ وجه‌ نقد يا دارايي‌ ديگري‌ كه‌ نقد شدن‌ آن‌ قريب‌ به‌ يقين‌ است‌ تبديل‌ شود و اقلامي‌ در عداد بدهيهاي‌ جاري‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ انتظار رود طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ يا ظرف‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌، هر كدام‌ طولاني‌تر است‌، تسويه‌ گردد. هرگاه‌ چرخه‌ عملياتي‌ واحد تجاري‌ نا مشخص‌ يا خيلي‌ طولاني‌ باشد، تفكيك‌ داراييها و بدهيها در صورتهاي‌ مالي‌ تحت‌ عناوين‌ جاري‌ و غيرجاري‌ به‌ ترتيب‌ ياد شده‌ مناسب‌ نخواهد بود. نحوه‌ عمل‌ بالا يك‌ قاعده‌ كلي‌ است‌ كه‌ بيشتر جنبه‌ قراردادي‌ دارد و لذا در مواردي‌ ممكن‌ است‌ انعكاس‌ يا عدم‌ انعكاس‌ اقلامي‌ خاص‌ به عنوان‌ داراييهاي‌ جاري‌ يا بدهيهاي‌ جاري‌ لزوماً با معيارهاي‌ فوق‌ تطبيق‌ نداشته‌ باشد. ۱۰ محدوديتهاي‌ تفكيك‌ اقلام‌ جاري‌ و غيرجاري‌ کليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌، به‌ استثناي‌ موارد مذكور در بند  7، بايد با رعايت‌ الزامات‌ مندرج‌ در بندهاي‌ 11 الي‌ 18، داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ را به عنوان‌ طبقاتي‌

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت آماده; پروژه درس پايگاه داده پيشرفته

پاورپوینت آماده; پروژه درس پايگاه داده پيشرفته

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : ۲۱ اسلاید

به نام خدا پروژه درس پايگاه داده پيشرفته XML data Retrieve andXML Query languages مقدمه نگاه تاريخي به توسعه تبادل اطلاعات از طريق اينترنت

نياز به يک قالب جديد

؟ XML چرا XMLتکنولوژي XML

WELL FORM XML

مدل داده اي درختي

تعريف نوع مستند استانداردهاي جستجوي مستندات XPATH

XQuery XMLپايگاه داده هاي XML-Enable Relationalپايگاه داده هاي

Nativeپايگاه داده هاي XMLپايگاه داده بر روي پايگاه داده رابطه اي موجود معماري سيستمها

XMLنحوه نگهداري داده هاي
به صورت رابطه ها

تبديل در خواستها و پاسخها XMLپايگاه داده چند نمونه از بر روي پايگاه داده رابطه اي XPERANTO

Lego DB

Silk Route

Rox

چند نمونه ديگر نتيجه گيري و کارهاي آينده XMLکاربرد سيستم هاي پايگاه داده

XMLمسائل باز در روش هاي ذخيره بازيابي
در سيستمهاي رابطه اي

استفاده از روشهاي کمکي

مدل داده اي درختي تعريف نوع مستند XPATH XQuery Nativeنمونه اي ازمعماري معماري سيستم ها XMLنحوه نگهداري داده هاي تبديل در خواستها و پاسخها XPERANTO Lego DB Silk Route Rox

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»