پاورپوینت استثنایی انسان موجودی زنده – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت استثنایی انسان موجودی زنده – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت استثنایی انسان موجودی زنده

پاورپوینت استثنایی انسان موجودی زنده

پاورپوینت استثنایی انسان موجودی زنده

پاورپوینت استثنایی انسان موجودی زنده

پاورپوینت استثنایی انسان موجودی زنده

پاورپوینت استثنایی انسان موجودی زنده

¢سیتوپلاسم
¢فضاي اطراف هسته سلول سيتوپلاسم نام دارد. در درون سيتوپلاسم اجزاي مختلفي وجود دارد كه اندامك هاي درون سيتوپلاسم نام دارد هر يك از اين اندامك ها وظايف خاصي مانند، تغذيه ، تنفس سلول، توليد انرژي ، توليد پروتئين و … بر عهده داند اين اندامك ها عبارتنداز:
 
¢بافت
¢در یک جاندار پرسلولی ،هر سلول به تنهایی نمی تواند همه نیازهای خود را برطرف کند. بنابراین اگر چه سلول ها به صورت مستقل از هم کارهای مختلفی دارند. ولی با یکدیگر در ارتباط هستند. کوچکترین اجتماع سلول ها که بطور هماهنگ عمل یا اعمال مشخصی را انجام می دهند. بافت (سنج) نامیده می شوند. معمولاً در هر بافت،‌سلول ها بوسیله آب میان بافتی (مایع بین سلولی) کنار هم قرار می گیرند. مقار و شکل ظاهری آب میان بافتی در بافت های گوناگون متفاوت است.
¢دستگاه

به مجموعه ای از اندام ها که کارشان با یکدیگر هماهنگ و مرتبط است دستگاه گفته می شود. هر دستگاه یکی از ویژگی های حیاتی (مثل تغذیه ،نفس ،) را به عهده دارد. مثلا ً‌دست وپا اندام هایی هستند که مربوط به دستگاه حرکتی بدن اند. ما به طور هماهنگ و مرتبط با یکدیگر حرکت می کنند تا بتوانیم راه برویم. دستگاه حرکتی ما شامل، استخوان ها و ماهیچه هاست که در کنار هم حرکت ما را ممکن می سازد.

دستگاههای اصلی بدن ما عبارتند از :

دستگاه گوارش (تأمین کننده ی غذای سلول) دستگاه تنفس (تأمین کننده اکسیژن برای سلول ها) دستگاه گردش خون (انتقال مواد در بدن)دستگاه دفع ادرار (دفع مواد زاید) دستگاه حرکتی( حفظ استحکام و حرکت اندام ها) دستگاه ارتباطی (هماهنگی و تنظیم کار بدن) دستگاه تولید مثل (بقای نسل)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت استثنایی انسان موجودی زنده است

برای دانلود کل پاورپوینت استثنایی انسان موجودی زنده از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

  1. P.C:
    Maximum Permissible Concentration

حداكثر غلظت مجاز: حداكثر عوامل شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي آب آشاميدني است كه استمرار مصرف آن براي انسان زيانآور نباشد، اين مقدار برمبناي متوسط مصرف آشاميدني روزانه ۵/۲ ليتر آب براي يك انسان ۷۰ كيلوگرمي در نظر گرفته شده است.

nآلاینده های اولیه : آلاینده هایی هستند که از نظر بهداشت عمومی و سلامت مصرف کنندگان اهمیت دارند.
nآلاینده های ثانویه : آلاینده هایی هستندکه اثر سوء بر کیفیت ظاهری و زیبایی شناختی آب دارند.
 

– Primary Drinking Water Standards

كدورت، كليفرم، آرسنيك، كادميوم، جيوه، نيترات و نيتريت

– Secondary Drinking Water Standards

pH ، كلرايد، مس، سولفات، روي، آهن، رنگ، بو

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني است

 

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت دقیق تنش سرما و یخ بندان ۵۰ اسلاید

پاورپوینت دقیق تنش سرما و یخ بندان ۵۰ اسلاید

پاورپوینت دقیق تنش سرما و یخ بندان

پاورپوینت دقیق تنش سرما و یخ بندان

پاورپوینت دقیق تنش سرما و یخ بندان

پاورپوینت دقیق تنش سرما و یخ بندان

پاورپوینت دقیق تنش سرما و یخ بندان

پاورپوینت دقیق تنش سرما و یخ بندان

ü واكنش يك گياه به دما به عنوان يكي از عوامل مهم اكولوژيكي حاكم بر توزيع گونه ها و پتانسيل عملكرد گياهان شناخته شده است. در اين ميان آب، دماي محيط و نور به عنوان سه عامل اصلي تعيين كننده پراكنش گياهان در سطح كره زمين مطرح هستند. در مناطقي از زمين كه فاكتورهايي مثل آب و نور محدود كننده نيستند، پراكنش اكولوژيكي گياهان در سطح زمين وابسته به حرارت مي باشد.
ü در مطالعات مربوط به واكنش هاي گياه به محيط، اصطلاح تنش دما جهت توصيف يك انحراف از رژيم دمايي بهينه مورد انتظار براي رشد، به كار مي رود.
تنش سرما معمولا بيشتر در گياهان مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري جهان و يا گياهاني كه در اين مناطق رشد مي كنند، مشاهده مي شود.
محدوده دمايي تنش سرما براي گياهان حساس ۱۰تا ۱۵درجه مي باشد، البته گياهان از اين نظر با هم متفاوت هستند كه بستگي به حساسيت آنها به تنش سرما دارد.
گياهان حساس به تنش سرما گياهاني هستند كه در دماهاي ۱۵ تا ۱۰ آسيب مي بينند. گياهان مقاوم گياهاني هستند كه تا دماي نزديك به صفر هم قادر به رشد هستند. اگرچه تفاوت گياهان از اين نظر علاوه بر عوامل ژنتيكي به مرحله نموي گياه، وضعيت متابوليكي گياه ( خواب يا دوره رشد گياه) و همچنين شرايطي كه گياه در دوره تنش و از بعد از آن داشته است، نيز بستگي دارد.
به طور كلي، گياهان در دوره رشد فعال خود، در طي مراحل اوليه نمو، در طي روز و يا در شرايط نور بالا، در دوره تنش ( اگرچه خشكي شديد تحمل به تنش سرما را افزايش مي دهد) و وقتي كه مواد غذايي محدود مي باشد بسيار حساس به تنش سرما مي باشند.
هنگامي كه واكنش هاي تاريكي مختل شود مواد فتوسنتزي ساخته نمي شوند ولي برگهاي گياهان تشعشع را جذب مي نمايند و تركيبات پر انرژي ATP و NADPH ساخته مي شوند ولي اين تركيبات مورد استفاده قرار نمي گيرند و حالت بازدارندگي نوري (Feed back inhibition) ايجاد مي شود . اين امر باعث افزايش الكترون هاي آزاد و به دام افتادن اين الكترون ها بوسيله مولكول اكسيژن و ايجاد تنش اكسيداتيو در گياه مي گردد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق تنش سرما و یخ بندان است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق تنش سرما و یخ بندان از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت با عنوان هندسه یک فصل سوم نسبت و تناسب – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت با عنوان هندسه یک فصل سوم نسبت و تناسب – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت با عنوان هندسه یک فصل سوم نسبت و تناسب

پاورپوینت با عنوان هندسه یک فصل سوم نسبت و تناسب

پاورپوینت با عنوان هندسه یک فصل سوم نسبت و تناسب

پاورپوینت با عنوان هندسه یک فصل سوم نسبت و تناسب

پاورپوینت با عنوان هندسه یک فصل سوم نسبت و تناسب

پاورپوینت با عنوان هندسه یک فصل سوم نسبت و تناسب

نسبت و تناسب

تعریف : به کسر     یک نسبت و به تساوی       یک تناسب می گوییم.

مثال

در رابطه ی زیر x , y را با استفاده از قوانین تناسب بیابید.

مثال

میانگین هندسی دو عدد ۵ و a برابر ۱۵ است. اگر  مقدار b کدام است؟

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با عنوان هندسه یک فصل سوم نسبت و تناسب است

 

برای دانلود کل پاورپوینت با عنوان هندسه یک فصل سوم نسبت و تناسب از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت متفاوت تصفيه آب و فاضلاب – ۲۱ اسلاید

پاورپوینت متفاوت تصفيه آب و فاضلاب – ۲۱ اسلاید

پاورپوینت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب 

پاورپوینت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب 

پاورپوینت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب 

پاورپوینت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب 

پاورپوینت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب 

پاورپوینت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب 

شناخت آب از نظر كيفيت و كميت و چگونگي حصول آن،قدمي اساسي در جهت بهينه سازي مصرف آن مي باشد. اگر چه بيش از سه چهارم كره زمين را آب فراگرفته است،اما سهم قليلي از آب هاي موجود، براي مصارف بهداشتي و كشاورزي، قابل استفاده است. زيرا حدود ۳/۹۷ درصد اقيانوس ها و ۱/۲ درصد يخ هاي قطبي و ۶/۰ درصد درياچه ها و رودخانه و آب هاي زيرزميني وجود دارد، كه حدود ۳۶/۰ درصد كل منابع آب مي باشد. آب اقيانوس ها، درياها و اغلب درياچه ها و بسياري از منابع آب زيرزميني به علت شوري بيش از حد و داشتن املاح معدني براي مقاصد بهداشتي، كشاورزي و صنعتي، غيرقابل استفاده مي باشند.
اگر چه آب خالص در طبيعت يافت نمي شود، اما آب خالص مايعي بي رنگ، بي بو و بي مزه است كه داراي نقطه انجماد صفر و نقطه جوش ۱۰۰ درجه سانتي گراد مي باشد،که ساختار شيميايي آن به صورت H2O است وبه احتمال كمتر از ۳/۰ درصد آب هاي موجود در طبيعت بر دارنده ايزوتوپ هاي H4O2 ، H6O3 نيز مي باشند.

آب در چرخه گردش خود قادراست ،املاح و گازهاي موجود در طبيعت را به صورت محلول در آورده و بسياري از آلودگي ها را همراه خود به حركت در آورد. آب باران قبل از رسيدن به زمين ناخالصي هاي موجود درهوانظير ذرات گرد وغبار، گازها، مواد راديواكتيو و ميكروب ها را به سطح زمين آورده و درحين حركت در زمين نيز آلاينده ها را با خود حمل مي كند. به علاوه آب هاي جاري اغلب دريافت كننده فاضلاب ها و مواد زائد ناشي از فعاليت هاي انساني مي باشند.
علاوه بر مواد شيميايي، موجودات ذره بيني گوناگوني نيز در آب پيدا مي شوند كه بعضي از آنها بيماري زا بوده وايجاد بيماري هاي عفوني خطرناكي مي كنند. بهسازي آب رابطه مستقيمي باكاهش بيماري هاي عفوني دارد. بطوري كه پس از تامين آب آشاميدني سالم ميزان مرگ از وبا ۱/۷۴ درصد، ميزان مرگ از حصبه ۳/۶۳ درصد، ميزان مرگ به علت اسهال خوني ۱/۲۳ درصد و ميزان مرگ از بيماري اسهال ۷/۴۲ درصد كاهش یابد.

•1 ـ ناخالصي هاي معلق

الف) ذرات معلق زنده بيماري زا : مانند عوامل بيماري زاي موجد وبا، حصبه، شبه حصبه، انواع اسهال ها، تخم انگل ها مانند آسكاريس و عامل كيست هيداتيد و ويروس ها، که منشاء اصلي اين دسته از ناخالصي ها فاضلاب شهري و حضور حيوانات اهلي يا وحشي در مجاورت منابع آب مي باشد.
ب) ذرات معلق زنده غيربيماري زا : مانند باكتري هاي ساپروفيت، اغلب جلبك ها و تك سلولي هايي كه در طبيعت به وفور پيدا مي شوند.
ج) ذرات معلق غيرزنده : مانند رس، ليمون كه ناشي از فرسايش سطح زمين و سطوح آبخيز مي باشد.
از نظر فيزيكي ذرات بالا به دو گروه تقسيم مي شوند گروهي كه در حوضچه هاي ته نشيني و يا صافي ها جدا مي شوند و گروهي كه براي جدا كردن آن ها احتياج به مواد منعقد كننده است، تا از طريق لخته سازي، به ذرات درشت تري تبديل شده و حذف شوند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب  است

برای دانلود کل پاورپوینت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب  از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت اشکال دارویی

پاورپوینت اشکال دارویی

 

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت اشکال دارویی

 

فرمت فایل : پاورپوینت

 

قابل ویرایش

 

تعداد اسلایدها :  15 اسلاید

 

فهرست مطالب

 

اشکال دارویی ( Dosage forms )

 

اشکال دارويي جامد براي مصرف خوراکي

 

قرص

 

انواع قرص

 

کپسول

 

اشکال دارویی مایع برای مصرف خوراکی

 

شربت

 

الگزیر

 

سوسپانسیون

 

نکاتي در مورد مصرف دارو ها از راه خوراکي

 

فراورده هاي تزريقي (Parenterals)

 

آمپول

 

ویال

 

محلول های حجیم تزریقی

 

نکات کلي در مورد مصرف فراورده هاي تزريقي

 

ساير اشکال دارويي

 

پماد و کرم

 

قطره

 

بخشی از اسلایدها :

 

اشکال دارویی

 

چه نيازي به اشکال دارویي وجود دارد؟

 

عوامل وابسته به دارو

 

الف) قدرت زياد داروها

 

عدم امکان توزین دقیق پودر دارو توسط بیمار

 

تبدیل کردن پودر دارو به صورت قابل حمل و مصرف

 

ب) حفاظت از دارو در برابر اکسيژن و رطوبت هوا

 

ج) حفاظت از دارو در برابر اسيد معده

 

د) پوشاندن مزه و بوي نامطبوع دارو

 

ه) تهيه اشکال دارويي مایع با حامل مناسب

 

مناسب برای مصرف کودکان و افراد مسن

 

و) تهيه اشکال دارويي مناسب براي وارد کردن مستقيم دارو در جريان خون يا بافت هاي بدن ( مانند آمپول ها)

 

عوامل وابسته به بیمار

 

سن بيمار

 

سهولت مصرف اشکال دارویی مایع برای کودکان و افراد مسن

 

نوع بيماري

 

استفاده از اشکال دارویی تزریقی در موارد خطیر که به اثر سریع نیاز است مثل مننژیت

 

استفاده از اشکال دارویی تزریقی در مواردی که بیمار بیهوش است

 

اشکال دارويي جامد براي مصرف خوراکي

 

مزایا:

 

پرمصرف ترين اشکال دارويي

 

سهولت حمل و مصرف و قيمت مناسب و عدم نياز به نيروي انساني کارآزموده براي مصرف

 

الف) قرص (tablet)

 

پرمصرف ترين شکل دارويي

 

عيب: عدم انعطاف پذيري در دوزاژ دارو

 

راه حل:

 

۱) قرص هاي متعدد با مقادير متفاوت از دارو

 

۲) گذاشتن ۱ يا ۲ شيار (scored tablet)

 

انواع قرص ها:

 

قرص هاي با روکش قندي (sugar-coated tablet)

 

روکش رنگي بر روي پوشش قندي

 

عدم احساس طعم و بوي دارو

 

زيبايي ظاهري : شايع ترين اشکال دارويي مسموميت کودکان

 

قرص هاي داراي روکش حل شونده در روده (enteric-coated tablet)

 

نا محلول در pH اسيدي معده و محلول در pH قليايي روده

 

مناسب براي داروهاي حساس به اسيد معده مثل آنزيم هاي گوارشي براي درمان سوء هاضمه

 

مناسب براي اثر موضعي در روده مثل سولفاسالازين براي درمان کوليت زخمي

 

 سوسپانسیون (Suspension)

 

  • پراکندگي ذرات جامد نامحلول در آب
  • ممکن است از قبل آماده باشد و يا با اضافه کردن آب جوشيده سرد شده آن را تهيه کرد.

    مزايا:

  • مناسب براي پوشاندن مزه نامطلوب بعضي داروها
  • پايداري بيشتر مواد در حالت سوسپانسيون نسبت به محلول

 

پماد و کرم (Ointment and Cream)

 

  • پماد ها فراورده هاي چرب و عموما بدون آب هستند ولی کرم ها حاوي آب مي باشند.
  • پماد ها پوست را بيشتر از کرم ها هيدراته مي کنند.
  • پماد ها بر خلاف کرم ها به سختي با شستشو برداشته مي شوند پس حالت ناخوشايندي ايجاد مي کنند.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود فیزیولوژی گایتون ویرایش سیزدهم ۲۰۱۶ پی دی اف

دانلود فیزیولوژی گایتون ویرایش سیزدهم ۲۰۱۶ پی دی اف

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (Guyton & Hall, textbook of Medical Physiology) مهمترین مرجع فیزیولوژی برای تمام دانشجویان رشته های پزشکی و زیست شناسی می باشد و جزو منابع آزمون های کارشناسی ارشد علوم پزشکی و آزمون جامع علوم پایه نیز است.

این کتاب برای اولین بار در سال ۱۹۵۶ توسطط آرتور گایتون نوشته شده است. پروفسور آرتور گایتون در سوم آوریل ۲۰۰۳ طی تصادف اتوموبیل در گذشت و کار ویرایش ۱۳ این کتاب را پروفسور جان هال انجام دادهه اند. اهمیت کتاب گایتون و هال در ارایه‌ی دقیق دیدگاه‌های تشخیصی، درمانی و مباحث پایه پزشکی است.

این کتاب یکی از منابع مهم علوم پزشکی و زیستی در بیش‌تر دانشگاه‌های مهم دنیاست و در بسیاری از دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود. سهولت یادگیری مفاهیم که به صورت خلاصه ارایه شده‌اند، توجه ویژه به اصول فیزیولوژی و ارایه‌ی مطالب در بخش‌هایی مجزا، از ویژگی‌هایی است که به مخاطب در درک بهتر مفاهیم کمک می‌کند.

برای اولین بار فایل پی دی اف نسخه اصلی ویرایش سیزدهم سال ۲۰۱۶ با کیفیت بسیار بالا دراختیار شما قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحات : 1046

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت با موضوع سرطان پروستات

پاورپوینت با موضوع سرطان پروستات

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 18 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

سرطان پروستات

غده پروستات غده‌ ای است که تنها در مردان يافت می‌ شود. اين غده در زير مثانه قرار دارد و مايعی به داخل منی ترشح می‌ کند.

سرطان پروستات نوعی بيماری است که در آن سلولهای بدخيم از بافتهای پروستات نشات می گيرد و به طور نامنظم و فزاينده‌ای تکثير و منجر به افزايش حجم در هر يک از اجزای سلولی غده پروستات می‌شود.

سرطان پروستات دومين سرطان شايع بعد از سرطان ريه در ميان مردان است. 

سرطان پروستات می‌تواند دارای رشد آهسته بوده و زمانی طولانی تا بروز علائم بالينی آن داشته باشد.

 در مواردی ديگر تومور به سرعت رشد کرده و تهاجم تومور به بافت‌های ديگر امکانپذير می شود. در چنين مواردی مدت فاصله زمانی بين شروع بيماری و گسترش دامنه آن بسيار کوتاه است. 

مابين اين دو طيف رشد، تومورهايی وجود دارند که سرعت روند رشد آنها در حد متوسطی است.

سرطان پروستات با نشانه‌های مرتبط با دفع ادرار و يا درد شکم تظاهر می‌کند. اين نشانه‌ها با علائم بيماريهای رايجی مانند عفونت و هيتروفی (بزرگی) خوش خيم پروستات مشترک است.

فهرست مطالب و اسلایدها:

غده پروستات

علائم هشدار دهنده سرطان پروستات

سبب‌شناسی سرطان‌ زايی پروستات

تشخيص سرطان پروستات

درمان سرطان پروستات

پیشگیری

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت درباره روشهای جديد مانيتورينگ جنين و کاربرد در پزشکی از راه دور

پاورپوینت درباره روشهای جديد مانيتورينگ جنين و کاربرد در پزشکی از راه دور

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 33 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

روشهای جديد مانيتورينگ جنين و کاربرد در پزشکی از راه دور

fetal monitoring

مانيتورينگ الکتريکی جنين

 -مانيتورينگ  داخلی  ( داخل رحمی- در مراحل آخر بارداری )
 -مانيتورينگ خارجی ( از روی شکم مادر- در طول بارداری)

 -مانيتورينگ مقطعی -کوتاه مدت
– مانيتورينگ دائمی – طولانی مدت

             مانيتورينگ  خارجی و دائمی  ارجح  است .

روشهای مانيتورينگ قلب جنين

ضربان قلب جنين شاخص بالينی مهم  
 ارزيابی سلامت وی در طول بارداری  است.
  
1- الکتروکارديگرام جنين 
  
  2- فنو کارديگرافی

  3- روش ماوراء صوت داپلر

دريافت الکترواکارديوگرام جنين
 به روش فعلی

  1- از طريق مانيتور داخلی
  2- بعد از هفته ۱۲ بارداری 
مادر , ECG 3-سيگنال دريافتی از قلب جنين به همراه
     سيگنال حاصل از انقباضات رحم وعضلات شکم و حرکات ارگانهای داخلی جنين است .
(نويز برق شهر و اغتشاشات با فيلتر ميان گذر مناسب
 حذف می شوند.)

فهرست مطالب و اسلایدها:

مانيتورينگ الکتريکی جنين

روشهای مانيتورينگ قلب جنين

دريافت الکترواکارديوگرام جنين

 به روش فعلی

ارتباط امواج الکتروکارديوگراف با چرخه قلبی

فنوکارديگرافی

روش ماوراء صوت يا داپلر

اصل شيفت داپلر

اجزای اصلی دستگاه جنين ياب

استفاده از تکنيک داپلر با امواج پيوسته

پردازش سيگنال

پردازش از طريق اتوکروليشن

حرکت دريچه ها به علت سرعت بالا شيفت فرکانسی بيشتری نسبت به حرکت کندتر ديواره های قلب دارد.

مراحل ثبت و نحوه پردازش داده ها

پيش پردازش

متوسط گيری همزمان

شکل سيگنالهای دريافتی پس از حذف نويزها

کروليشن

حذف نويز

کانال حامل اطلاعات مفيد  پس از

کروليشن

محاسبه نرخ ضربان قلب

سرعت ضربان قلب جنين به صورت لحظه ای

بعد از کراس کروليشن

مانيتورينگ جنين از راه دور

به روش فنوکارديوگرافی طولانی مدت

محاسن فنوکارديوگرافی

مقايسه فنوکارديوگرافی و داپلر

متدها

کروليشن در فنوکارديوگرافی

اطلاعات تنفسی

روش

 دياگرام مراحل کار

انتقال داده ها

پيشنهاد

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»