پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC – هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC – هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  – هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  – هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  – هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  – هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  – هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  – هفده اسلاید

گام سوم: استفاده از تئوری ارجحیت
در این الگو برای هر یک از فاکتورها ، ارزش نسبی ایجاد می گردد.
این ارزشها با استفاده از مقایسه زوجی و بر اساس اهمیت هر یک از فاکتورها تعیین می گردد.
اگر فاکتور اول نسبت به فاکتور دوم مهمتر(ارجح) باشد برای فاکتور اول یک و فاکتور دوم صفر در نظر گرفته می شود و اگر فاکتور اول نسبت به فاکتور دوم مهمتر(ارجح) نباشد برای فاکتور اول صفر و فاکتور دوم یک در نظر گرفته می شود و اگر ارزش دو فاکتور با یکدیگر مساوی باشد عدد یک برای هر دو فاکتور در نظر گرفته می شود.
در مدل ارائه شده برای ایجاد ارزش برای فاکتورها در سطوح دوم و سوم (برای منظرها و اهداف ) از تئوری ارجحیت استفاده شده استنتیجه گیری
بیمارستان و یا واحدهای بیمارستانی با استفاده از نتایج بدست آمده این مدل به راحتی به وضعیت فعلی خود پی برده و به صورت کمی در می یابند که قوتها و ضعفهای آنها در کدام یک از منظرها بوده و به تقویت و یا تضعیف آنها می پردازند. با استفاده از این مدل می توان تمرکز بیشتری بر روی شاخصهای ناملموس داشت یعنی علاوه بر شاخصهای مالی ،شاخصهای مشتری و فرآیندهای داخلی و رشد و توسعه را نیز در نظر گرفت و به صورت کمی به این شاخصها پرداخت که متاسفانه در اکثر بیمارستانها کمتر این اتفاق رخ داده است. از جمله مزیتهای این روش سهولت در استفاده از آن است ، مدیران بیمارستانی می توانند با استفاده از این روش به ارزیابی ماهیانه و یا حتی هفتگی بیمارستان ، واحد و یا حتی به ارزیابی فرد بپردازند.
این روش علاوه بر بخشهای تولیدی در بخشهای دولتی و خدماتی نیز کاربردهای فراوانی دارد. به امید اینکه همچون برخی از بیمارستانهای پیشرفته دنیا مانند بیمارستان کودکان دوک واقع در ایالت کالیفرنیا و یا بیمارستانهای مونت فیور در نیویورک و یا سیستمهای بهداشتی درمانی مریم مقدس ،که با استفاده از روش BSC سودآوری بسیاری داشته اند ما هم بتوانیم از این روش نه تنها برای ارزیابی بلکه برای پیاده سازی استراتژی استفاده کنیم. در مدل ارائه شده و در استفاده از تئوری ارجحیت خبره های بیمارستانی نقش بسیار مهمی در وزن دهی به شاخصها را دارند و با امتیازات خبرگان است که این مدل قابلیت ارزیابی سریع و ارائه عملکرد واقعی و مورد انتظار بیمارستان را دارد.

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  – هفده اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  – هفده اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ – بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ – بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ – بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ – بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ – بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ – بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ – بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ – بیست اسلاید

اندازه گیری Measurment
اطلاق یک برچسب عددی به یک ویژگی ، صفت یا مفهوم به گونه ای که آن عدد درجه ای از آن صفت یا ویژگی را که شخص از آن برخورد است را نشان دهد.
همواره کمی است.
مفاهیم: ا- عینی(قد و وزن) ۲- ذهنی( هوش، یادگیری)
مثال :اگرگفته شود علی از احمدباهوشتر است اندازه گیری صورت نگرفته است امّااگر گفته شود هوشبهر علی ۱۲۰ولی هوشبهراحمد ۱۱۰می باشد نشان می دهد فرد چقدر از ویژگی برخوردار است.
ارزیابی یا سنجشAssessment
فرایند گردآوری اطلاعات مورد نیاز درباره هدف خاص
انجام اندازه گیری برای رسیدن به یک هدف خاص
مثال: تعیین نسبت فضای فیزیکی به تعداد دانشجویان( اندازه گیری)
برای مناسب شدن شرایط آموزش تعیین فضای فیزیکی به تعداد دانشجویان
ارزشیابیEvaluation
فرایند نظام مند جمع آوری اطلاعات به منظور دستیابی به یک قضاوت ارزشیValue judgment است.
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت است از سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده
دو اقدام اساس: ۱ –تعیین اهداف آموزشی ۲- سنجش عملکرد یادگیرندگان
مبنای قضاوت بصورت شهودی بوسیله فرد ارزیاب

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ – بیست اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ – بیست اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه – ۲۵ اسلاید

گستردگي و تعدد بخشنامه ها، ائين نامه ها و دستورالعمل هاي آموزشي موجب طرح سوالات مشابه و متعددي توسط معاونان و مديران آموزشي جديدالانتصاب گرديده است و با عنايت به اينكه آموزش يا باز آموزي اين عزيزان در كوتاه مدت امكانپذير نمي باشد بر آن شديم تا از بين ضوابط و مقررات موجود مهمترين و موثرترين آنها در ارتقاء سطح كيفي آموزش، كه در بازديدهاي نمايندگان حوزه نظارت و ارزيابي آموزشي نيز با توجه بيشتري مورد بررسي قرار مي گيرند جمع آوري و در قالب لوح فشرده پيش رو ارائه گردد.
انشاا… اين مجموعه كمك موثري باشد در راستاي روان سازي فرايند آموزش در واحدهاي دانشگاهي.

فهرست مطالب
بخشنامه شماره ۲۰۵۵۷/۳۹ مورخ ۴/۳/۷۷ و ۵۲۳۴۷/۳۹ مورخ ۲۱/۵/۷۷ در خصوص نحوه تنظیم و ترتیب پرونده های دانشجویی
بخشنامه شماره ۴۴۵۹۹۳/۳۰ مورخ ۲۶/۱۲/۸۷ در خصوص چگونگی انتخاب مدیران گروههای آموزشی و شرح وظایف آنها
بخشنامه شماره ۱۸۸۷۶/۳۵ مورخ ۱۲/۳/۷۶ در خصوص ممنوعیت تدریس لیسانس ها
بخشنامه شماره ۲۸۶۸۵۳/۳۰ مورخ ۵/۸/۸۸ در خصوص ادامه تحصیل کارکنان
بخشنامه شماره ۲۰۵۴۹۲/۳۸ مورخ ۲۷/۶/۸۷ در خصوص برگزاری اردوی توجیهی جهت دانشجویان جدیدالورود
بخشنامه شماره ۱۱۲۱۸۳/۳۹ مورخ ۲۱/۷/۷۹
بخشنامه شماره ۳۹۷۲۵۴/۴۳ مورخ ۱۷/۱۱/۸۷
بخشنامه شماره ۸۱۴۷۷/۴۳ مورخ ۱۱/۳/۸۸ در خصوص صدور معافیت تحصیلی
بخشنامه شماره ۴۲۱۳۱۱/۳۵ مورخ ۵/۱۲/۸۷ در خصوص ساعات موظفی اعضاء هیات علمی
تبصره یک از ماده ۴۵ آیین نامه آموزشی
ماده های ۲۱ و ۲۲ آئین نامه آموزشی
ماده ۲۳ آئین نامه آموزشی

 

ماده ۶۷ آئین نامه در خصوص معادلسازی واحدهای درسی
ماده ۷۳ آئین نامه آموزشی
ماده ۱۱ آئین نامه آموزشی
بخشنامه شماره ۲۰۸۴۴۹/۳۹ مورخ ۳/۱۱/۸۳ در خصوص نحوه جذب نیروهای حق التدریس
آئين نامه امتحانات شماره ۴۲۱۲۳/۳۶ مورخ ۱۳/۳/۸۳
بخشنامه شماره ۳۰۵۰۰۰/۳۴ مورخ ۱۹/۸/۸۸ در خصوص صدور ريز نمرات
بخشنامه شماره ۲۸۶۸۶/۳۰ مورخ ۲۰/۲/۸۴ در خصوص تسهيلات پيش بيني شده براي ايثارگران و خانواده شهدا و جانبازان
رعايت ماده ۴۳ آئين نامه آموزشي در خصوص دروس نا تمام و اعمال اصلاحيه ماده فوق ابلاغي طي بخشنامه ۴۶۷۸۸۵/۳۶ مورخ ۱۵/۱۲/۸۸
آئين نامه دستورالعمل كميسيون موارد خاص آموزشي به همراه اصلاحيه صادره طي بخشنامه ۲۳۴۴۸۳/۳۰ مورخ ۱۷/۶/۸۹
آئين نامه دستورالعمل كميسيون موارد خاص آموزشي به همراه اصلاحيه صادره طي بخشنامه ۲۳۴۴۸۳/۳۰ مورخ ۱۷/۶/۸۹
بخشنامه شماره ۱۵۸۱۳/۶۷ مورخ ۴/۹/۸۷ در خصوص شرايط لازم براي ايجاد و تصويب دانشكده در واحدهاي دانشگاهي

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه – ۲۵ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه – ۲۵ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي – ۶۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي – ۶۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي – ۶۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي – ۶۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي – ۶۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي – ۶۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي – ۶۵ اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي – ۶۵ اسلاید

اهميت و فوايد آموزش كاركنان
آموزش كاركنان نقش بسيار مهمي در افزايش اثر بخشي و كارآيي نيروي انساني دارد از طرف ديگر عامل موثري در افزايش رضايت شغلي كارمندان به حساب مي آيد چرا كه هر كارمندي نيز كه خود علاقمند به رشد و ترقي و آشنايي با آخرين دستاوردي علمي در زمينه تخصص مورد نظر خود مي باشد تا بتواند كيفيت كاري خود را بالا برده و مثمرثمر واقع گردد
انواع آموزشهاي كاركنان

آموزشهايي كه معمولاً يك سازمان براي كارمندان خود در نظر ميگيرد انواع مختلفي دارد كه به طوركلي خارج از اين سه گروه نمي باشد:
آموزش هاي قبل از استخدام
آموزش هاي بدو طرح
آموزش هاي ضمن خدمت
۱- كوتاه مدت
۲- ميان مدت
۳- بلند مدت
كه هريك به رسمي و غير رسمي نيز قابل تقسيم است .
آموزش كاركنان اصولا در غالب «برنامه‌هاي‌ آموزشي» مدون، كوتاه‌مدت‌ يا درازمدت‌ به‌اجرا درمي‌آيد.
در اين‌ راستا، هر برنامه‌ آموزشي‌ ازنظر علمي، سه‌ مرحله‌ مستقل‌ و درعين‌ حال‌ مرتبط‌ به‌ هم‌ را داراست. اين‌ مراحل‌ عبارتند از: الف‌ – برنامه‌ريزي، ب‌ – اجرا، ج‌ – ارزشيابي. در اينجا سعي صحبت پيرامون مرحله‌ ارزشيابي‌ و ارزيابي اثربخشي برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ است.

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي – ۶۵ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي – ۶۵ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی – ۱۱۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی – ۱۱۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی – ۱۱۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی – ۱۱۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی – ۱۱۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی – ۱۱۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی – ۱۱۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی – ۱۱۲ اسلاید

معرفی بعضی منابع موجود در این زمینه:
آيين كشوردارى از ديدگاه امام على عليه السلام: آيت‏الله العظمى محمدفاضل لنكرانى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۶٫
اخلاق حرفه ای، احد فرامرز قراملکی، نشر مجنون، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫
اخلاق كارگزاران در حكومت اسلامى: آيت الله جوادى آملى، تهران، مركز نشر فرهنگى رجاء، ۱۳۷۵٫
اخلاق و احکام کارمندی، اکبری، محمود، قم، چاپ زلال کوثر، زمستان ۱۳۹۲ .
ارباب امانت، اخلاق اداری در نهج البلاغه، مصطفى دلشاد تهرانى، تهران، انتشارات دریا، آبان ۱۳۸۶٫
حكومت‏حكمت: مصطفى دلشاد تهرانى، انتشارات خانه انديشه جوان، ۱۳۷۷
دولت آفتاب: مصطفى دلشاد تهرانى، انتشارات خانه جوان، ۱۳۷۷٫
کارمند صالح، بافکار، حسین ، قم، انتشارات مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما .
کار و دین، محمد رضایی، کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۲ .
اهداف رفتاری: باید ها و نباید ها
ارتباط کارمند با ارباب رجوع
۵-۲-۱) بایدها: (معروف)
۱٫ تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت و شخصیت آنان
۲٫ خوشرویی و خوش برخوردی در مواجه با ارباب رجوع
۳٫ پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال کار ارباب رجوع
۴٫ توجیه قانونی، عقلی و منطقی عدم انجام خواسته های نامربوط ارباب رجوع
۵٫ توجه به کسب رضایت مردم و در نهایت رضایت الهی
۶٫ رعایت عدالت و انصاف در برخورد با مراجعین
۷٫ رعایت اخلاق اداری و تواضع در برابر مردم
۵-۴ ) رفتار کارمند در ارتباط با مدیر

۵-۴-۱ ) بایدها: ( معروف)
۱٫ اطاعت پذیری و انجام به موقع دستورات مافوق
۲٫ رعایت سلسله مراتب سازمانی
۳٫ حفظ حرمت و منزلت مدیران در محیط اداری و غیر اداری
۴٫ ارائه نظرات کارشناسی در رابطه با وظایف شغلی و سازمانی
۵٫ صداقت، امانتداری و برخورد مؤدبانه با مافوق
۶٫ مشارکت جدی در کارهای تیمی و انجام وظایف شغلی
۷٫ استفاده درست در مقابل اختیارات تفویض شده

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی – ۱۱۲ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی – ۱۱۲ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۲۲ اسلاید

فصل اول – مصادیق رشوه
ماده ۱- کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را فراهم نمایند ، با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. الف- گرفتن وجوهی به غیر از انچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یه مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.الف- گرفتن وجوهی به غیر از انچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یه مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۲۲ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۲۲ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران – ۲۴ اسلاید

موزه فرش ايران در ضلع شمالي پارك لاله و روبه‌روي فروشگاه سپه خيابان فاطمي واقع شده است‌. اين موزه در ۲۲بهمن ماه ۱۳۵۶ افتتاح شد.
ساختمان موزه فرش ايران معماري شكيل و چشم‌گيري دارد كه آذين‌هاي نماي بيروني آن شبيه به دار قالي است‌. سطح نمايشي موزه مساحتي برابر ۳۴۰۰ مترمربع را در بر مي‌گيرد كه شامل دو تالار است و براي نمايش انواع قالي‌هاي دست بافت و گليم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
تالار طبقه هم‌كف به نمايشگاه دايمي اختصاص دارد و تالار فوقاني جهت برگزاري نمايشگاه‌هاي موقت گليم و قالي طراحي شده است‌.

در محوطه ی فضای سبز موزه بنایی باشکل خاص بصورت دوجداردیواربدون سقف ساخته شده.
کامران دیبا ازمهندسین طراح موزه خود دراین باره می گوید:
ازعناصر جالب به کاررفته در فضای موزه طرح یک نمازخانه است که به قول یکی ازمعماران عرب خالصترین وساده ترین فرم مسجد است.

شرایط محیطی نمایشگاه:
-به دلیل اینکه اینکه اشیاموزه همه ازمواد الی هستند می بایست درشرایط خاصی نگهداری شوند که شامل دمای نسبی بین ۱۹تا۲۴درجه ورطوبت نسبی بین ۵۱تا۵۴درصد است.
-فرم معماری بنای موزه فرش به شکلی است که فضای داخلی به خصوص در بخش نمایشگاه بسته بوده وحداقل ارتباط را با فضای خارج ازبنا دارد(که شامل یک درب اصلی ودودرب اضطراری است به همین دلیل تهویه هوای داخل سالن نمایشگاه ازطریق دستگاههای تهویه است که بین سقف اصلی وسقف کاذب جاسازی شده است واز طریق این دستگاهها نیز دما ورطوبت فضای محیط نمایشگاه را کنترل می کند .
-برای جلوگیری ازاحتمال حریق درتمام قسمت های نمایشگاه از سیستمهای هشداردهنده استفاده شده که د رسقف کاذب قراردارد.

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران – ۲۴ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران – ۲۴ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

طرح تفصیلی مناطق ۲۲ گانه تهران بزرگ (بصورت PDF,Word,Powerpoint)

طرح تفصیلی مناطق ۲۲ گانه تهران بزرگ (بصورت PDF,Word,Powerpoint)

اختصاصی ارزان فایل

دانلود طرح های تفصیلی مناطق ۲۲ گانه تهران بصورت جداگانه و تکی در یک مجموعه 

این مجموعه تمام طرح های تفصیلی مناطق ۲۲ گانه تهران بصورت فایل PDF و پاورپوینت و همچنین WORD گرداوی شده و بصورت یک مجموعه جامع طرح های تفصیلی تهران در سایت ارزان فایل قرار داده شده است.

– با خرید این محصول صاحب طرح های تفصیلی کلیه مناطق ۲۲ گانه شوید.طرح هر منطقه بصورت جداگانه در فایل زیپ موجود هست.همچنین برای پاورپوینت و ورد طرح های تفصیلی مناطق نیز قرار داده شده است.

– برای مناطق ۳-۴-۷-۱۵-۱۷ فقط فایل PDF موجود است. و فایل Powerpoint یا Word ندارند.

بخاطر حجم زیاد این فایل ها تمامی طرح ها را در 4 بخش قرار داده ایم تا در دانلود انها به مشکل بر نخورید.

حجم کل فایل ها:۳ گیگابایت

این طرح ها جداگانه در دیگر فروشگاه ها بفروش میرسد که شما میتوانید همه انها را دانلود کنید.

شامل تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران

قابل استفاده برای اساتید و دانشجویان شهرسازی و معماری

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی ارزان فایل در ارتباط باشید.

شما همچنین میتوانید در صورت نیاز تمامی نقشه ها و طرح های شهر تهران از جمله نقشه های وضع موجود و کاربری اراضی,نقشه اتوکد و پارسل شهر,طرح تفصیلی,طرح جامع مربوطه,شیپ فایل ها ونقشه GIS شهر,نقشه شبکه معابر,شیپ فایل کل استان ,لایه های کاربردی وهمچنین دیگر طرح ها و پروژه های مربوط به شهر تهران را از سایت ارزان فایل دانلود نمائید.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

قالب هاستینگ HTML

قالب هاستینگ HTML

سلام به کاربران عزیز امروز قالب هاستینگ رو براتون قرار دادیم که واس سایت های هاستینگ خیلی خوبه در ضمن اینو هم بگم این قالب در واقع تک صفحه است .

امیدوارم بعداز خرید خوشتون بیاد

 

امکانات قالب :

۱ – محیط زیبا و جالب

۲ – دارای بخش پلن ها

۳ – دارای بخش ورود و ثبت نام

۴ – دسترسی آسان در فوتر

– و کلی امکانات دیگه . . .

(این قالب با همکاری سایت مدرن اسکین ساخته شده)

 

برای مشاهده پیش نمایش قالب کلیک کنید

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پروژه محاسبه مشتق یک تابع با فرترن

پروژه محاسبه مشتق یک تابع با فرترن

برنامه نوشته مشتق عددی (پیشرو، پسرو، مرکزی) یک تابع که توسط کاربر تعریف می شود را محاسبه می نماید(با گام های زمانی مختلف)

 گزارش کار به صورت فایل WORD می باشد.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»