طرح توليد گوگرد بنتونيتي

طرح توليد گوگرد بنتونيتي

۳۶ صفحه فایل pdf شامل:

معرفي محصول……………………………………………………………………………………………. ۶ ۱ـ۱ ـ نام و كد آيسيك محصول………………………………………………………………………………………. ۶ ۱ـ۲ ـ شماره تعرفه گمركي……………………………………………………………………………………………. ۶ ۳ ۱ـ ـ شرايط واردات……………………………………………………………………………………………………… ۷ ۱ـ۴ ـ بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بينالمللي)…………………………………………………………. ۷ ۵ ۱ـ ـ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول………… ۷ ۶ ـ۱ـ توضيح موارد مصرف و كاربرد…………………………………………………………………………….. ۸ ۷ ۱ـ ـ بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول……………. ۸ ۸ ۱ـ ـ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز……………………………………………………………….. ۸ ۱ـ۹ ـ كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول (حتيالامكان سهم توليد يا مصرف ذكر شود)………………………………………………………………………………………………………… ۹ ۱ـ۱۰ ـ شرايط صادرات……………………………………………………………………………………………………. ۹ ۲ـ وضعيت عرضه و تقاضا……………………………………………………………………………….. ۱۰ ۲ـ۱ ـ بررسي ظرفيت بهرهبرداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تا كنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطح تكنولوژي واحدهاي موجود، ظرفيت اسمي، ظرفيت عملي، علل عدم بهرهبرداري كامل از ظرفيتها، نام كشورها و شركتهاي سازنده ماشينآلات مورد استفاده در توليد محصول……………………………………………………………….. ۱۰ ۲ـ۲ ـ بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا (از نظر تعداد، ظرفيت، محل اجراء، ميزان پيشرفت فيزيكي و سطح تكنولوژي آنها و سرمايهگذاريهاي انجام شده اعم از ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)…………………………. ۱۱ ۳ ۲ـ ـ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال ۸۴) چقدر از كجا) ۱۲ ۲ـ۴ ـ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه……………………………………………………………………… ۱۲ ۵ ۲ـ ـ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال ۸۴ و امكان توسعه آن (چقدر به كجا صادر شده است)………………………………………………………………….. ۱۳ ۶ ۲ـ ـ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم…………………………. ۱۴ معاونت پژوهشي مطالعات امكانسنجي مقدماتي توليد گوگرد بنتونيتي جمهوري اسلامي ايران وزارت صنايع و معادن سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مطالعات امكانسنجي مقدماتي طرحهاي صنعتي گزارش نهايي خرداد ۱۳۸۷ مجري: جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبيرـ معاونت پژوهشي صفحه )۵ ) عناوين صفحه ۳ـ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها…………………………………………………………………………….. ۱۶ ۴ـ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژيهاي مرسوم (به شكل اجمالي) در فرآيند توليد محصول……………………………………………………………………………………… ۱۷ ۵ـ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايهگذاري ثابت به تفكيك ريالي و ارزي (با استفاده از اطلاعات واحدهاي موجود، در دست اجراء، UNIDO و اينترنت و بانكهاي اطلاعاتي جهاني، شركتهاي فروشنده تكنولوژي و و تجهيزات … )…………………………………………… ۱۹ ۶ـ ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تأمين آن از خارج يا داخل كشور قيمت ارزي و ريالي آن و بررسي تحولات اساسي در روند تأمين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و آينده………………………………………………………………… ۳۲ ۷ـ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح…………………………………………………… ۳۲ ۸ـ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال……………………………………………… ۳۳ ۹ـ بررسي و تعيين ميزان تأمين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي (راه ـ راهآهن ـ فرودگاه ـ بندر …) و چگونگي امكان تأمين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح……………………………………………………………………… ۳۳ ۱۰ـ وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني…………………………………………………… ۳۴ ـ حمايت تعرفه گمركي (محصولات و ماشينآلات) و مقايسه با تعرفههاي جهاني……….. ۳۴ ـ حمايتهاي مالي (واحدهاي موجود و طرح )ها ، بانك ها ـشركتهاي سرمايهگذار……. ۳۴ ۱۱ـ تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶ ۱۲ـ منابع و ماخذ…………………………………………………

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

طرح توجیهی کشت و فروش بلوبری در ایران

طرح توجیهی کشت و فروش بلوبری در ایران

۸۶ صفحه فایل pdf شامل

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………….. …………….. ٦ معرفی محصول:……………………………………………………………………………………………………………….. ……. ۷ تاریخچه و کلیات:……………………………………………………………………………………………………………….. . ۷ مناطق مناسب کشت و پرورش حبه آبی در دنیا و ایران…………………………………………………………………………….. ۷ ارقام حبه آبی……………………………………………………………………………………………………………….. …… ۸ حبه آبی، جواهري که ذغال اخته نیست……………………………………………………………………………………. ……… ۸ گلدهی و گرده افشانی درختان حبه آبی…………………………………………………………………………………… ……….. ۱۰ مدیریت آبیاري و کوددهی باغات حبه آبی…………………………………………………………………………………… ……… ۱۱ زمان برداشت محصول :…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱ خسارات پرندگان و خرگوش ها…………………………………………………………………………………… ………………… ۱۲ موارد مصرف……………………………………………………………………………………………………………….. ……… ۱۲ برگ هاي بلو بري به عنوان دارو:…………………………………………………………………………………… …………… ۱۲ خواص……………………………………………………………………………………………………………….. ………… ۱۳ جوان کننده پوست:…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳ کمک به مثانه:……………………………………………………………………………………………………………….. … ۱۳ پیشگیري از سرطان:……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳ غذاي مغز:……………………………………………………………………………………………………………….. …… ۱۳ برطرف کننده چربی دور شکم:…………………………………………………………………………………… …………….. ۱۳ محافظت از سلول ها:……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳ منبع ویتامین: c ………………………………………………………………………………………………………………..۱۳ خواص دارویی:……………………………………………………………………………………………………………….. … ۱٤ جدول ارزش غذایی:……………………………………………………………………………………………………………….. . ۱٦ پنج کشور تولید کننده عمده بلوبري در جهان:…………………………………………………………………………………… …. ۱٦ مناطق مناسب کشت در ایران:…………………………………………………………………………………… ………………… ۱۷ دلایل انتخاب محصول:……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷ بررسی نیاز مندي هاي مردم:…………………………………………………………………………………… ………………….. ۱۷ جامعه بررسی شده:……………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۹ بخش بندي بازار:……………………………………………………………………………………………………………….. …. ۲٤ ۳ قشر مرفه:……………………………………………………………………………………………………………….. …….. ۲٤ هدف ما:……………………………………………………………………………………………………………….. ………. ۲٤ قشر متوسط:……………………………………………………………………………………………………………….. ….. ۲٥ هدف ما:……………………………………………………………………………………………………………….. ………. ۲٥ قشر ضعیف:……………………………………………………………………………………………………………….. …… ۲٥ هدف ما:……………………………………………………………………………………………………………….. ………. ۲٥ استراتژي بازار:……………………………………………………………………………………………………………….. ……. ۲٥ داخلی:……………………………………………………………………………………………………………….. ……….. ۲٥ خارجی:……………………………………………………………………………………………………………….. ………. ۲٥ استراتژي استفاده از ضایعات:…………………………………………………………………………………… ………………. ۲٦ قیمت گذاري:……………………………………………………………………………………………………………….. …….. ۲٦ قیمت در بازار ھلند:…………………………………………………………………………………………………………… ۳۱ قیمت در بازار امارات:…………………………………………………………………………………… …………………… ۳۱ نتیجھ گیری و سیاست قیمت گذاری برای بلوبری در ایران:………………………………………………………. …………….. ۳۲ ۱-بازار انحصاری:……………………………………………………………………………………………………………. ۳۲ ۲-جدید بودن محصول:…………………………………………………………………………………… …………………… ۳۲ ۳-امکان فروش انواع آن:…………………………………………………………………………………… ………………… ۳۲ پیشبینی میزان تولید جھانی:…………………………………………………………………………………… …………………. ۳٥ پیشبینی تقاضا در ایران:………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷ پیشبینی میزان تولید:………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷ میزان تولید:……………………………………………………………………………………………………………….. …….. ٤۱ نحوه فروش :……………………………………………………………………………………………………………….. ……. ٤۲ تعرفھ واردات:……………………………………………………………………………………………………………….. ….. ٤۲ محیط کشت:……………………………………………………………………………………………………………….. …….. ٤٤ اصلاح خاک ھای آھکی از نقطھ نظر کاھشPH …………………………………………………………………………………: ٤٤ اسیدیتھ حقیقی – اسیدیتھ کل:…………………………………………………………………………………… ………………… ٤٤ تغییرات PH خاک:……………………………………………………………………………………………………………. ٤٥ اثرات مصرف کودھای مختلف و میکروارگانیسم ھا رویPH ………. ……………………………………………………….٤٥ زمین:……………………………………………………………………………………………………………….. ……………. ٤٥ روش کشت و میزان محصول:…………………………………………………………………………………… ………………. ٤٦ آماده سازی زمین:……………………………………………………………………………………………………………… ٤٦ درختان:……………………………………………………………………………………………………………….. ……… ٤۷ ٤ درخت بلوبری:……………………………………………………………………………………………………………….. . ٤۷ اس دی سازی:……………………………………………………………………………………………………………….. ….. ٤۸ مالچ دھی:(……………………………………………………………………………………………………………….. …… ٤۹ زمان استفاده از مالچ :…………………………………………………………………………………… …………………. ٥۰ کود دھی:……………………………………………………………………………………………………………….. …….. ٥۱ آبیاری:……………………………………………………………………………………………………………….. ………. ٥۱ گرده افشانی کردن:……………………………………………………………………………………………………………. ٥۱ یق مت کندو:……………………………………………………………………………………………………………….. …… ٥۲ مد تیری پس از کاشت:…………………………………………………………………………………………………………. ٥۲ علف ھای ھرز:……………………………………………………………………………………………………………….. ٥۲ سوالانت احتمالی نیا بخش:…………………………………………………………………………………… ………………. ٥۲ معرفی سم رانداپ……………………………………………………………………………………………………………… ٥۲ یق مت یس ستم آبیاری:…………………………………………………………………………………… …………………… ٥۳ یق مت دستگاه سمپاش:…………………………………………………………………………………… …………………. ٥۳ ATV یچ ست؟……………………………………………………………………………………………………………….. … ٥٥ یب ماری ھای یگ اه:………………………………………………………………………………………………………………. ٥٦ حشره ھا و پرنده ھا:…………………………………………………………………………………………………………… ٥٦ سموم ریغ مجاز محصولات کشاورزی:…………………………………………………………………………………… …. ٥٦ محصول:……………………………………………………………………………………………………………….. …….. ٥۷ ھزینھ ھای بخش تول دی :……………………………………………………………………………………………………………. ٥۷ گرده افشانی:……………………………………………………………………………………………………………….. …. ٥۷ ھرس کردن:……………………………………………………………………………………………………………….. …. ٥۷ کود دھی:……………………………………………………………………………………………………………….. …….. ٥۷ مالچ دھی:……………………………………………………………………………………………………………….. ……. ٥۷ آبیاری:……………………………………………………………………………………………………………….. ………. ٥۷ مد تیری آفات:……………………………………………………………………………………………………………….. … ٥۸ مشاور کنترل آفت(PCA ………………… ……………………………………………………………………………………:(٥۸ یب ماری ھا:……………………………………………………………………………………………………………….. …… ٥۸ حشرات و پرندگان:……………………………………………………………………………………………………………. ٥۸ محصولات:……………………………………………………………………………………………………………….. ….. ٥۹ مالیات:……………………………………………………………………………………………………………….. ………. ٥۹ نحوه نگھداری:……………………………………………………………………………………………………………….. ….. ٦۰ مراحل نگھ داری:……………………………………………………………………………………………………………… ٦۰ بستھ بندی و فروش:………………………………………………………………………………………………………………. ٦۲ ٥ ھزینھ ھای متغ ری :……………………………………………………………………………………………………………… ۷۲ کارگران:……………………………………………………………………………………………………………….. …….. ۷۲ ھزینھ ھای بستھ بندی:…………………………………………………………………………………………………………. ۷۲ واکس زدن یم وه ھا:…………………………………………………………………………………… …………………… ۷۲ ھزینھ آب و برق و ارتباطات:…………………………………………………………………………………… ……………. ۷۳ ھزینھ پالت:……………………………………………………………………………………………………………….. ….. ۷٥ ھزینھ نگھداری و تعمیرات:…………………………………………………………………………………… ……………… ۷٥ بنز نی و نفت:……………………………………………………………………………………………………………….. … ۷٥ بھره سرما ھی اول ھی :…………………………………………………………………………………………………………….. ۷٦ ھزینھ ھای ثابت:………………………………………………………………………………………………………………. ۷٦ استھلاک:……………………………………………………………………………………………………………….. …….. ۷۷ بازاریابی:……………………………………………………………………………………………………………….. ……….. ۷۷ تھ ھی کاتالوگ:……………………………………………………………………………………………………………….. … ۷۷ فروش آنلا نی :……………………………………………………………………………………………………………….. … ۷۷ تبلیغات در یف سبوک و سا ری شبکھ ھای اجتماعی:……………………………………………………………………………… ۷۷ تبلیغات در مجلھ ھای سلامت:(بھ شکل مقالھ)…………………………………………………………………………………. ۷۸ تبلیغات بھ کمک تلو یزی ون:(بھ صورت تھ ھی گزارش)………………………………………………………. ………………… ۷۸ تبل غی در شبکھ بازار:………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸ صادرات محصول بھ خارج و استفاده از موقع تی جھانی محصول:………………………………………………………. ….. ۷۸ نتا جی :……………………………………………………………………………………………………………….. ……………. ۸۰ جریان مالی طرح:…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱ نموداری جریان مالی:…………………………………………………………………………………………………………. ۸۳ نمودار جریان مالی تجمعی:…………………………………………………………………………………… ………………. ۸۳ نمودار جریان مالی فروش و ھزینھ:…………………………………………………………………………………… ……… ۸٤ نمودار ارزش حال حاضر پول با توجھ بھ نرخ سرما ھی گذاری:………………………………………………………. ……… ۸٤ تحل لی حساس تی IRR …………………………………………………………………………………………………………..:۸٤ نمودار جریان نقدی جمع شونده:…………………………………………………………………………………… …………. ۸٥ ارزش حال حاضر پول با توجھ بھ نرخ کل سرما ھی گذاشتھ شده:………………………………………………………. ……… ۸٥ ھزینھ ھا:……………………………………………………………………………………………………………….. …….. 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز

کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: ۲۲

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

تاريخچه شركت:

اين شركت با بهره گيري از تجربيات چندين ساله صاحب نظران اين صنعت به عنوان يكي از سازندگان آشپزخانه هاي صنعتي در كشور ايران از سال ۱۳۸۱ فعاليت خود را با نام شركت توليد آشپزخانه هاي مطبخ آرا آغاز كرد.

در ابتدا اين مجموعه تنها در زمينه ساخت تجهيزات آشپزخانه فعاليت داشت. ليكن با گذشت مدتي كوتاه و با هدف خدمت دهي هرچه بيشتر شركت زمينه توليد خود را گسترش داده و در حال حاضر نه تنها در زمينه ساخت تجهيزات آشپزخانه هاي صنعتي بلكه در زمينه توليد تجهيزات هتل و بيمارستان نيز فعاليتهاي گسترده اي را آغاز نموده است.

اين شركت با استفاده از كادري مجرب توانسته است با بهره گيري از تجربيات مهندسين و متخصصان باسابقه در زمينه طراحي، ساخت، نصب، و ساماندهي خطوط آشپزخانه تنوع توليد خود را افزايش داده و امروزه بالغ بر ۱۵۰ نوع از انواع محصولات مصرفي در آشپزخانه هاي صنعتي را توليد نمايد. از جمله خدمات جانبي اين شركت مشاوره در طراحي و ارائه نقشه هاي چيدمان جهت آشپزخانه ها و محاسبه و برآورد اقلام مورد نياز بر اساس ظرفيت هاي اعلام شده و ايجاد واحد خدمات پس از فروش را مي توان نام برد.

هدف اين شركت بروز آوري هرچه بهتر اين صنعت در كشور ايران و حركت در مسير استانداردهاي جهاني جهت پايداري اين صنعت مي باشد.

و…

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

کارآموزی شکل دهی فلزات

کارآموزی شکل دهی فلزات

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 33

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

متالورژی، علم و تکنولوژی استفاده از فلزات است. متالورژی، به عنوان یک فن از زمانهای قدیم وجود داشته است. انسانهای گذشته بسیاری از فلزات موجود در طبیعت را می شناختند و به کار می بردند. ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد از طلا برای ساختن زیورآلات، بشقاب و ظروف استفاده میشده است. فن گدازش، پالایش و شکل دادن فلزات توسط مصریان و چینی ها بسیار تکامل یافت. مصریان قدیم می دانستند چگونه آهن را از سنگ آهن جدا کنند و می دانستند که فولاد سختی پذیر است. اما استفاده از آهن تا سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد رایج نشده بود. استفاده از آهن نزد مردم عهد باستان متداول نبود و آنها استفاده از طلا، نقره و مس و برنج را ترجیح می دادند.

عموما در قرون وسطی علم کار بر روی فلزات مستقیما از استاد به شاگرد منتقل می شد و در نتیجه بسیاری از فرآیندها با خرافات می آمیخت. در مورد فرآیندهای متالورزیکی بسیار کم نوشته شده بود تا اینکه برنیگوچیو کتاب پیوتکنیا را در سال ۱۵۴۰ و به دنبال آن کتاب دِرِ متالورژیکا را در سال ۱۵۵۶ منتشر کرد. طی سال های متمادی توسط مردمی که در تقلید جنس و ساتار فولاد دمشق می کوشیدند، اطلاعات بسیاری به علم افزوده شد.

تا آغاز آخرین ربع قرن نوزدهم، اغلب تحقیقات در مورد ساختار فلز با چشم غیرمسلح و به طور سطحی صورت می گرفت. علم ساختار فلزها تقریبا وجود نداشت. در این میان، نیاز به وجود افرادی که سابقه ی علمی انها بیشتر از سابقه علمی و تجربی شان بود، احساس می شد.

و…

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

آشنايي با اينترنت PPT

آشنايي با اينترنت PPT

 

 

 

 

 

نام محصولپاورپوینت آشنايي با اينترنت 

فرمت : PPT

حجم : ۷ مگابایت

تعداد اسلاید : 58

زبان : فارسی

سال گردآوری : 1395

 

اهداف آموزشي

– مفهوم اينترنت
– كاربردهاي اينترنت
– طريقه وصل شدن به اينترنت
– مفهوم وب سايت و سرورهاي اينترنتي
– دانلود و آپلود كردن
– مرورگرهاي اينترنتي
– پست الكترونيكي (Email)

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

بیش از ۳۰۰سوال پرتکرار از آیین نامه رانندگی

بیش از ۳۰۰سوال پرتکرار از آیین نامه رانندگی

نمونه سوالات مذکور بر اساس اصول روان شناسی و در نتیجه سالها تجربه آموزش رانندگی تهیه و تدوین شده است.

این مجموعه سوالات می بایست به ترتیبی که در راهنمای جزوه آورده شده است مطالعه شوند به طوری که بعد از تمام کردن تمام مجموعه فراگیر بیش از ۱۸۰۰ بار سوالات را تکرار نموده و با اطمینان میتواند در آزمون آیین نامه شرکت نماید.

مجموعه مذکور چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه ای رضایت بخش داشته است به طوری که بعضا بوده اند افرادی که بعد از ۹ بارآزمون مردود شده اند و با یک بار مطالعه ی این جزوه به حد نصاب قبولی رسیده اند.

 

نمونه سوالات این جزوه از لحاظ محتوا تفاوتی با جزوه های مشابه ندارد بلکه تفاوت اصلی آن در نوع چینش سوالات و روش درست مطالعه ی آنهاست.

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

نُت فارسی قرص قمرم از بهنام بانی

نُت فارسی قرص قمرم از بهنام بانی

آموزش ارگ سریع و آسان

نُت فارسی  قرص قمرم از بهنام بانی

نُت فارسی آهنگ جدید قرص قمرم

از بهنام بانی با متن شعر و آکورد بصورت دو  ر  می  فا آسان

محصولی از فروشگاه موسیقی پاپ با سابقه درخشان 

برای دیگر نُتهای فارسی 

و خرید کارت به کارت    اینجا کلیک   کنید

هزینه آموزش این آهنگ در آموزشگاه ها بیشتر از دو جلسه طول میکشد و حد اقل

جلسه ای ۳۰ تومان که جمعا ۶۰ تومان بایستی بپردازید ولی با خرید این محصول،

 آسان و سریع و دقیق این آهنگ را یاد میگیرید.و فقط ۴/۵۰۰ تومان هزینه می کنید.

تصمیم با شماست .

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

کتاب مقدمه ای برمکانیک محیط های پیوسته ترجمه دکتر غلامحسین رحیمی

کتاب مقدمه ای برمکانیک محیط های پیوسته ترجمه دکتر غلامحسین رحیمی

مقدمه ای بر مکانیک

محیط های پیوسته ترجمۀ

دکتر غلامحسین رحیمی

شعرباف (رئیس اسبق

سازمان سنجش آموزش

کشور) با ۳۷۸ صفحه از

انتشارات تربیت مدرس تقدیم حضورمی گردد.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»