بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی

بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی

مناسب برای دانشجویان و محققین رشته حقوق فقه الهیات و معارف اسلامی

موضوع :بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی
تعداد صفحات : ۱۳۰
فرمت : قابل ویرایش word
دارای چکیده انگلیسی
چکیده و بخشی از مقدمه و فهرست مطالب:

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول : کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۱ بیان مسئله : …………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ……………………………………………………………………….. ۷

۱-۳ اهداف تحقیق: ………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۳-۱ هدف کلی : …………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۳-۲ اهداف جزئی : ……………………………………………………………………………………… ۸

۱-۴ سؤالات تحقیق: ………………………………………………………………………………………….۸

۱-۴-۱ فرضیه‌های تحقیق : …………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵ روش اجرا : …………………………………………………………………………………………….۹

۱-۵-۱ نوع روش تحقیق : ……………………………………………………………………………………۹

۱-۵-۱-۱ روش گردآوری اطلاعات : ………………………………………………………………………..۹

۱-۵-۱-۲ روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها : ……………………………………………………………. ۱۰

۱-۶ پیشینه تحقیق : …………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۷ کفر : …………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۷-۱ معنای لغوی : ……………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۷-۲ انکار اصول دین : ………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۷-۳ معنای اصطلاحی : ………………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۷-۴ تقابل مفهوم « کفر» با دو مفهوم « ایمان » و « اسلام »: ……………………………………………16

۱-۸ ایمان: …………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۸-۱ اسلام : …………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱-۸-۲ ایمان تصدیقی : ………………………………………………………………………………………۳۲

۱-۸-۳ ایمان به خدا: ……………………………………………………………………………………….. ۳۳

۱-۸-۴ ایمان به لقاءالله و آخرت : …………………………………………………………………………… ۳۴

۱-۸-۵ کمترین حد تصدیق و معرفت برای ایمان : ………………………………………………………….. ۳۷

۱-۹ نقش ولایت در زندگی : ……………………………………………………………………………….. ۳۸

۱-۹-۱ خروج از ظلمات به نور : ……………………………………………………………………………۳۸

۱-۹-۲ رهایی از نوع محرومیت : …………………………………………………………………………. ۳۸

۱-۹-۳ قرار گرفتن در زنجیره و شبکه اولیای الهی: ……………………………………………………….. ۳۹

۱-۹-۴ برخورداری از حمایت و نصر : …………………………………………………………………… ۳۹

۱-۹-۵ پیوستن به شبکه ولایت : ……………………………………………………………………………..۴۰

۱-۱۰ نسبت کفر و ایمان : …………………………………………………………………………………. ۴۰

۱-۱۰-۱ نسبت ذکر و ایمان : ……………………………………………………………………………… ۴۲

۱-۱۰-۲ استقرار ایمان در گرایش‌ها : …………………………………………………………………….. ۴۳

۱-۱۰-۳ استقرار ایمان در رفتارها : ………………………………………………………………………. ۴۴

۱-۱۰-۴ استقرار ایمان در موضع‌گیری‌ها : ……………………………………………………………….. ۴۵

۱-۱۰-۵ استقرار ایمان در روابط با مؤمنین : ……………………………………………………………….۴۵

۱-۱۰-۶ استقرار ایمان در دین‌داری و طلب روزی : ……………………………………………………….۴۵

۱-۱۰-۷ استقرار ایمان در ابتلائات : ……………………………………………………………………… ۴۷

فصل دوم : اقسام کفر از منظر مذاهب خمسه ……………………………………………………………… 50

۲-۱ معنای قرآنی کفر : ………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۲ اقسام کفر از منظر متکلمان : ……………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۲-۱ کفر انکار : ………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۲-۲ کفر جحود : ………………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۲-۳ کفر عناد : ………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۲-۴ کفر نفاق : ………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۳ اقسام کفر در کلام امام صادق (علیه‌السلام) : …………………………………………………………..۵۷

۲-۳-۱ کفر جحود : …………………………………………………………………………………………۵۷

۲-۳-۲ انکار ربوبیت : ……………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۳-۳ انکار همراه شناخت : ………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۳-۴ کفر عصیان : ……………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۳-۵ کفر برائت : ………………………………………………………………………………………..۵۸

۲-۳-۶ کفر نعمت : ……………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۳-۷ کفر مطلق : ……………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۴ شرک : ………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۴-۱ فجور : ………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۴-۲ ظلم : …………………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۴-۳ اعتداء : …………………………………………………………………………………………..۶۴

۲-۴-۴ کافر : ………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۵ اقسام کافران : ………………………………………………………………………………………۶۷

۲-۶ احکام کافر : ……………………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۷ وجوه کفر : …………………………………………………………………………………………. ۶۸

۲-۷-۱ کفر، برتری‌جویی است : ……………………………………………………………………………۶۹

۲-۷-۲ کفران نعمت : ………………………………………………………………………………………۶۹

۲-۷-۳ التزام همه‌جانبه : …………………………………………………………………………………..۷۰

۲-۷-۴ برائت از کفر : ……………………………………………………………………………………۷۱

۲-۷- ۵ کفر یعنی پوشانیدن : ……………………………………………………………………………… ۷۴

فصل سوم : شرایط و احکام کفر : ……………………………………………………………………….. 79

۳-۱ کفر و کافر از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت: ………………………………………………………. ۸۰

۳-۱-۱ دیدگاه اهل سنت : …………………………………………………………………………………. ۸۲

۳-۱-۱-۱ کفر در فقه حنفی: ………………………………………………………………………………. ۹۰

۳-۱-۱-۲ آثار مکتوب فقهی درباره الفاظ کفر : ………………………………………………………………. ۹۱

۳-۱-۲ کفریات در زبان فارسی: ………………………………………………………………………………۹۲

۳-۱-۳ معیارهای تکفیر: ……………………………………………………………………………………….۹۳

۳-۲ مباحث مربوط به تکفیر در سال‌های اخیر : ………………………………………………………………۹۴

۳-۲-۱ عبارات کفرآمیز فارسی: ……………………………………………………………………………… ۹۶

۳-۲-۲ طبقه‌بندی کفریات زبانی : ………………………………………………………………………………۹۶

۳-۲-۳ اتهام تکفیر به شیعه : ………………………………………………………………………………….. ۹۷

۳-۳ موجبات کفر در قرآن : …………………………………………………………………………………. ۹۸

۳-۳-۱ کسی که به‌جای خدا، غیر او را برگزیند و یا برای او شریک قرار دهد: ………………………………. 99

۳-۳-۲ انکار قرآن: ………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۳-۳-۳ انکار خدا و رسول: …………………………………………………………………………………… ۹۹

۳-۳-۴ انکار معجزات و قیامت : …………………………………………………………………………….. ۹۹

۳-۴ الفاظ کفر و بی‌ایمانی در روایات : …………………………………………………………………………. ۱۰۱

۳-۴-۱ بررسی و تحلیل روایات : ……………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۵ مرتب و اقسام کفر مخالفان : ………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۳-۵-۱ کفر اهل کتاب: ………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۳-۵-۲ کفر مرتد : ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۳-۵-۳ ارتداد صحابه : ………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۳-۵-۴ موضع فقهای شیعه درباره کفر عامه: …………………………………………………………………. 111

۳-۵-۵ فرع انگاری امامت : …………………………………………………………………………………. ۱۱۲

۳-۵-۶ امامت، یک اصل دینی: ………………………………………………………………………………. ۱۱۲

۳-۶ بررسی و تحلیل اقوال فقها : …………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۳-۶-۱ امامت به ‌منزله اصل در مذهب : ……………………………………………………………………… ۱۱۵

الف) اصول اسلام و اصول ایمان: …………………………………………………………………………….. ۱۱۶

ب) اصول دین و اصول مذهب : ……………………………………………………………………………… ۱۱۶

۳-۷ بررسی اقوال قائلین به اصل مذهب بودن امامت : ………………………………………………………… ۱۱۶

۳-۷-۱ حکم مستضعفان : ……………………………………………………………………………………. ۱۱۶

فصل چهارم : نتیجه‌گیری: …………………………………………………………………………………… 118

۴-۱ نتیجه گیری : …………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۴-۲ پیشنهادات: ………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۴-۳ منابع : …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

چکیده انگلیسی : ………………………………………………………………………………………………۱۳۰

 

چکیده:

واژۀ «کُفر» یکی از برجسته‌ترین واژگان کلیدی در قرآن کریم است. این واژه نقش مهمی در نظام اخلاقی-دینی قرآن (با بار معنایی منفی ) دارد؛ 

و نه‌تنها مفهومی است که همۀ صفات منفی دیگر بر محور آن می‌گردد، حتی با قرائت سطحی قرآن مجید متقاعد می‌شویم که نقش مفهوم کفر چنان 

در همه‌جا جاری است که انسان حضور آن را در همۀ عبارات و آیاتی که با اخلاق و رفتار آدمی سروکار دارد حس می‌کند.

چنانچه موضوع کفر در مورد شخصی صدق کند احکامی دربارهاو جاري می‌شود. نظریه مشهور در میان فقهاي امامیه آن است که کافر نجس است.

نجاست از مهم‌ترین آن‌ها است و مراد از آن، نجاست عینی است . درمقابل، فقهاي اهل سنت نجاست کافر را نوعی 

 نجاست حکمی می‌دانند یعنی کافر در حکم نجس است نه عین آن. در این نوشتار، کلمات کانونی واژۀ «کفر» در بیان قرآن مجید مشخص و تبیین می‌گردد؛

نوع رابطۀ معنایی آن‌ها در ساختار معنایی بررسی و تحلیل می‌شود تا سرانجام حوزۀ معنایی واژۀ کـُفر و واژگان پیرامونی آن بازشناخته شود. 

پس دیدگاه‌های مذاهب چهارگانه اهل سنت با دیدگاه شیعه امامیه در مورد احکام کفر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از این رهگذر،

نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه ها کشف می‌گردد و دیدگاه درست تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها: کُفر، فقه اهل سنت، مذاهب خمسه، فقه امامیه. 

مقدمه :

معیار اسلام و کفر در قرآن، به‌صورت شفاف بیان‌شده است.
از دیدگاه قرآن‌کسی که شعایر اسلام را اظهار نماید و بگوید:
من مسلمانم، مسلمان است و کسی اجازه تعرّض به او را ندارد.
قرآن، اظهار اسلام را نشانه مسلمان بودن می‌داند و می‌فرماید:
“یا أَیهَا الَّذِینَ آم نوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ فَتَبَینُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی‌که درراه خدا گام می‌زنید (و برای جهاد می‌روید) تحقیق کنید و
به خاطر این‌که سرمایه ناپایدار دنیا ( غنائمی) به دست آورید، به کسی که اظهار اسلام می‌کند
نگویید مسلمان نیستی (نساء، ۹۴).
در شأن نزول این آیه آمده است:
پس از بازگشت رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از غزوه خیبر،
اسامه بن زید را به همراه جمعی، به‌سوی تعدادی از روستاهای
یهودی‌نشین اطراف فدک فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند.
مردی یهودی به نام “ مرداس بن نهیک “ که از حضور اسامه آگاهی یافت، نزدیکان و اموال خود
را در کنار کوه جمع نمود و نزد اسامه آمد،
درحالی‌که می‌گفت: “ أشهد أن لا اله اللَّه و ان محمداً رسول اللَّه “، امّا أسامه او را به قتل رساند.
پس از بازگشت نزد رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) رفت و جریان را به حضرت گفت.
رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) به او فرمود: “مردی را کشتی که به لا اله الا اللَّه و انّی رسول اللَّه

شهادت داد(مجلسی، ۱۰۳۷ ج ۲۲:۹۲). اسامه گفت: ای رسول خدا، او برای نجات از کشتن شهادت داد. “ رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم)
فرمود: آیا دل او را شکافتی تا آگاهی یابی!

همچنین به نقل از ابن عباس، شأن نزول این آیه‌این گونه است: گروهی از صحابه پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم)

از راهی می گذشتند که مردی یهودی از بنی سلیم، به صحابه سلام کرد.

آنان با خود گفتند: سلام او برای نجات و پناه بردن بوده است، از این‌ رو قصد کشتن او را نمودهوی را به قتل رساندند و غنایم او را گرفتند

پس‌ازآنکه نزد پیامبر ( صلی‌الله علیه و آله و سلم) آمدند، این آیه نازل شد.

خداوند متعال پیش از این آیه، درباره حفظ جان افراد مؤمن می‌فرماید:
“وَ ماکان لِمُؤْمِن أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً و مَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها(نساء: ۹۲ و۹۳)
و هیچ مؤمنی را نَسِزَد که مؤمنی را -جز به اشتباه- بکشد.
و هر کس عمداً مؤمنی را بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود تحقیق مونتاژ و ادیت در تصویربرداری

دانلود تحقیق مونتاژ و ادیت در تصویربرداری


مقدمه

تدوین ، آخرین مرحله تولید فیلم است که در آن فیلم ، شکل نهایی خود را پیدا می کند. این مرحله شامل : گزینش نماها و اندازه آنها ، ردیف کردن نماها، صحنه ها و سکانس ها پشت سر هم ، مخلوط کردن تمام صداها و تعیین میزان بلندی آنها و در نهایت در هم آمیختن و همگاه کردن صدای نهایی با تصویر ، است. این کارها به وسیله ، استفاده از فیلم نامه دکوپاژ شده ، قوانین و اصول فیلم سازی و ذوق هنری و خلاقیت تدوین گر ، انجام می شود. لازم به ذکر است که به این مرحله ، مونتاژ و ادیت هم گفته می شود.

 ● اهمیت تدوین

با تدوین می توان روایتی را به صورت مداوم و سیال بیان کرد. تدوین زمان و مکان را فشرده می کند ، عناصر متفاوت و پراکنده را مورد تاکید قرار می دهد و کنار هم می گذارد و آنها را چنان مرتب می کند که الگوهای معنایی خاصی ایجاد کنند.

ندوین در ضمن ، به نوعی واکنش تماشاگران را ، شکل می دهد. برای مثال ارائه یک رشته نماهای کوتاه که به سرعت به یکدیگر برش می خورند ، می تواند حس هیجان ، حادثه و انتظار را در تماشاگر ایجاد کند ، در حالی که نماهای طولانی آرامش بخش هستند ، بر عنصر دراماتیک صحنه تاکید دارند و تماشاگر را با شخصیت ها فیلم بیشتر درگیر می کنند.

شیوه تلفیق صدا و تصویر هم ، تاثیر بسیار مهمی بر تماشاگر دارد. برای مثال قابل شنیدن بودن یا نبودن گفت و گوها ، ارائه موسیقی در لحظه ای خاص از فیلم ، بالا و پایین شدن حجم صدا ها ، به گوش رسیدن صدای محیط و همه و همه معنای خاصی می آفرینند و احساسات تماشاگر را به سمتی هدایت می کنند.

 

● تدوین گر ( Editor )

کسی که مسئول سرهم کردن فیلم به صورت نهایی آن ، با توجه به آنچه در بالا گفته شد ، است. تدوین گر که گاه به او برشکار هم گفته می شود ، معمولا در شکست یا موفقیت فیلم ، نقشی اساسی به عهده دارد. تدوین گر است که با گزینش ، شکل دهی و مرتب کردن نماها و با مرتب کردن و در هم امیختن صدا ها و همگاه کردن آن با تصویر ، در تکوین ، ضرباهنگ ، شکل و صورت فیلم و در تاکید و تاثیر نماهای مختلف ، اثر بارزی بر جا می گذارد.

استقلال و سهم خاص تدوین گر در تدوین ، بسته به میزان کنترلی که فیلم ساز بر محصول نهایی اعمال می کند ، متفاوت است. امروزه فیلم سازان سعی می کنند ، روابط نزدیکی با تدوین گران داشته باشند. برخی از فیلم سازان از قبل ، طرح تدوین فیلمشان را می ریزند و در مرحله فیلم برداری ، تا حد زیادی کار تدوین را خودشان انجام می دهند ، به این معنی که برای مثال در هر نما ، نوع نما را کاملا مشخص می کنند و نماهای مختلف با زوایا و فاصله های مختلف دوربین از سوژه نمی گیرند ، که لازم باشد از بین آنها نمایی را انتخاب کرد و … به این ترتیب فیلم سازان تعداد انتخاب ها را کاهش می دهند ، تا شکل نهایی فیلم همان باشد که خودشان در ذهن دارند.

معمولا تدوین از همان مرحله فیلم برداری آغاز می شود ، به این ترتیب که ، تدوین گر ، فیلم هایی را که هر روز گرفته می شود ( راش ها ) ، در اختیار می گیرد و با مشورت کارگردان ، آن تکه فیلم ها را سر هم می کند. وقتی فیلم برداری به پایان رسید ، تدوین گر فیلمی در دست دارد که به صورت خامدستانه و خالی از ظرافت ، تنها روند رویدادهای فیلم را تعقیب می کند. تدوین گر کار تدوین را با این فیلم آغاز می کند. او با نظر کارگردان ، بهترین برداشت ها را انتخاب می کند و الگوی صدای فیلم را با تصویر همگاه می کند. این نسخه از فیلم که اولین نسخه تدوین شده فیلم ، برای رسیدن به شکل نهایی آن است ، اصطلاحا راف کات ( Rough Cut ) ، نامیده می شود. البته این نسخه را نسخه تدوین شده فیلم ساز هم می نامند ، چون کم و بیش حاوی دیدگاه فیلم ساز از فیلم است و هنوز چندان مورد مداخله کس دیگری قرار نگرفته است.

تدوین گر بعد از مشورت با فیلم ساز ، نسخه تدوین اولیه را اصلاح و ویرایش می کند ، جلوه های اپتیک برای انتقال نماها را به آن اضافه می کند ( برای مثال محو تدریجی ، هم گذاری و … ) ، جلوه های ویژه را نیز به فیلم می افزاید و در نهایت نسخه نهایی را که در آن نماها ، طول آنها و ترتیب قرار گیریشان به دقت مشخص شده و صدا نیز به خوبی با تصویر همگاه شده است را ، ارائه می دهد. لازم به ذکر است که تدوین گر بر کار مسئول مخلوط کردن صداها ، نظارت می کند. صدای فیلم شامل گفت و گوها ، موسیقی طبیعی ، جلوه های صوتی و موسیقی متن است.پس از آماده شدن نسخه نهایی فیلم ، آن را به لابراتوار می فرستند تا در بخش ظهور و چاپ فیلم ، نسخه اکران فیلم چاپ و آماده شود. لازم به ذکر است که در این مرحله امکان ایجاد تغییر ، توسط کارگردان یا تدوین گر وجود دارد. به ویژه بعد از نمایش خصوصی فیلم و با توجه به واکنش تماشاگران می توان ، تغییراتی در آن ایجاد کرد.

 

 

 

فایل ورد ۱۶ ص

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

جامعه شناسی توسعه PPT

جامعه شناسی توسعه PPT

 

 

 

 

 

نام محصول : پاورپوینت جامعه شناسی توسعه 

فرمت : PPT

حجم : 0.4 مگابایت

تعداد اسلاید : 157

زبان : فارسی 

سال گردآوری : 96

 

 

جامعه شناسی توسعه:

۱- توضیح مفاهیم مربوط(تکامل، تغییر، رشد، نوسازی و …)

۲نظریه پیشگامان توسعه

۳نظریه های جامعه شناسی توسعه

۴موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه

۵رویکردهای گذشته و نو در خصوص توسعه

۶توسعه در ایران

 

اهداف درس جامعه شناسی توسعه:

۱- آشنایی با رویکردهای نظری در مورد توسعه

۲-آگاهی از نتایج برخی تحقیقات در خصوص توسعه در کشورهای مختلف

۳اطلاع از ارتباط جامعه شناسی توسعه با دیگر حوزه های جامعه شناسی

۴آگاهی از عوامل و موانع توسعه در ایران

 فهرست مطالب:

فصل اول: تعریف توسعه و مفاهیم مربوط به آن 

فصل دوم:  پیشگامان توسعه

فصل سوم: نظریه های جامعه شناسی توسعه

فصل چهارم: موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه

فص پنجم: رویکردهای قدیمی و نو توسعه

فصل ششم: فرایند توسعه در ایران

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق درباره ی امر به معروف و نهی از منکر

تحقیق درباره ی امر به معروف و نهی از منکر

شامل موضوعات:
۱-جایگاه امر به معروف ونهی از منکر در قرآن
۲- جایگاه امر به معروف ونهی از منکر در روایات
۳- ارائه راه کارهای گسترش امر به معروف ونهی از منکر در جامعه
۴- ارائه راه کارهای گسترش امر به معروف ونهی از منکر در آموزش وپرورش

موضوع: جایگاه امر به معروف ونهی از منکر در قرآن
چکیده تحقیق:
هدف اين تحقيق بررسی آيات و روايات وارده در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منكر و استخراج اهميت، جايگاه، مراحل و شرايط  آن میباشد.در این مقاله به معنای لغوی امر به معروف ونهی از منکر واهمیت آن در قرآن  پرداخته شده است.
مقدمه :
حمد وسپاس خداوندی را که اول امر به معروف وناهی از منکر اوست ودرود بر همه انبیا وفرشتگان ورسولان وسلام برفاطمه زهرا (س) ودو فرزند گرانقدرش که یکی با صلح ودیگری با جنگ از مرز اسلام پاسداری کردند، مخصوصاً امام حسین که با عمل خویش برقامت امر به معروف ونهی از منکر ردای افتخار وعظمت پوشانیدوبر ذریه پاکش به ویژه برخاتم آنان مهدی (عج) که تحقق اکمل این فریضه است.
         اهمیت وضرورت تحقیق:
      ارزش و اهميتی كه در مكتب مقدس اسلام به امر به معروف و نهی از منكر داده شده است و انسانها را مسؤول يكديگر و نيز مسؤول  دين خويش دانسته است در ديگر اديان و مكاتب يا وجود ندارد يا چنان اهميتی برايش قائل نشده است. در بين اصول اسلامی از جايگاه رفيع و بلندمرتبهای برخوردار بوده و مورد توجه و عنايت ويژهی حق تعالی و پيشوايان دينی(ع) میباشد به طوریكه در جامعهی اسلامی از صدر اسلام، پيامبر گرامی اسلام(ص) و ياران و اصحاب ايشان و نيز پيشوايان معصوم(ع) از امر به معروف و نهی از منكر در جهت پاسداری از اصول مكتب به مثابه مؤثرترين ابزار و نيز يك تكليف الهی بهره گرفتهاند. مسلمانان آن را وظيفهی الهی خود دانسته و به اجرای اين فريضهی بزرگ پایبند بوده و اهميت خاصی برای آن قائل بودهاند.
جمع آوری اطلاعات :بررسی …

موضوع: جایگاه امر به معروف ونهی از منکر در روایات
مقدمه:امربه معروف ونهی ازمنکر ، رمز پایداری و برپایی دستورات الهی ، وشور ونشاط جامعه اسلامی است . با امربه معروف ونهی از منکر بی تفاوتی ازمیان مردم مسلمان برداشته می شود و همه افراد در برابر یکدیگر مسوول شناخته می شوند . همه دستورات الهی برای خوشبختی وسعادت انسانها آمده است واین سعادت زمانی رخ می نمایاند که بایدها و نباید های الهی عمل شود . با امر به معروف و نهی از منکر به یکدیگر یاد …

تعداد صفحات:۱۰
فرمت:docx
قابل ویرایش

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در حیطه طول عمر و عمر امام عصر علیه السلام – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت در حیطه طول عمر و عمر امام عصر علیه السلام – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت در حیطه طول عمر و عمر امام عصر علیه السلام – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت در حیطه طول عمر و عمر امام عصر علیه السلام – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت در حیطه طول عمر و عمر امام عصر علیه السلام – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت در حیطه طول عمر و عمر امام عصر علیه السلام – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت در حیطه طول عمر و عمر امام عصر علیه السلام – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت در حیطه طول عمر و عمر امام عصر علیه السلام – ۵۰ اسلاید

nعوامل موثر بر طول عمر
nژنتیک و طول عمر
nهر گونه اختلال در دستور ساخت پروتئین‌ها ، در فرایند پیری مؤثر می‌باشد. در این راستا ، تاثیر تغذیه ، محیط ، دارو و … در علم پزشکی و زیست شناسی مطالعه شده است. بنابر این اگر بتوان عوامل بروز پیری را در یک سلول شناخت و آنرا مهار کرد ، جلوی مرگ گرفته می‌شود.
nطول عمر حضرت در دیدگاه  اهل سنت
nصدر الدین قونوی بزرگترین شاگرد و شارح آثار محی‌الدین عربی در قرن هفتم هجری در وصیت نامه خود به شاگردانش می‌گوید :

«من مهدی را ندیدم، اگر شما و مردم او را دیدید ،    سلام مرا به او برسانید»

nاسامی بعضی از انبیاء مُعَمَّر در روایات

رسول خدا(ص) عمر بعضی از انبیا را بدینگونه معرفی می کند:

nحضرت آدم: ۹۳۰ سال
nحضرت نوح: ۲۴۵۰ سال
nحضرت ابراهیم: ۱۵۷ سال
nحضرت اسحاق: ۱۸۰ سال
nحضرت سلیمان: ۷۲۰ سال

                                                  (کمال الدین،ج۲،ص۵۲۳)

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه طول عمر و عمر امام عصر علیه السلام – ۵۰ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه طول عمر و عمر امام عصر علیه السلام – ۵۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در حیطه قواعد عربی سال سوم دبیرستان – ۶۱ اسلاید

پاورپوینت در حیطه قواعد عربی سال سوم دبیرستان – ۶۱ اسلاید

پاورپوینت در حیطه قواعد عربی سال سوم دبیرستان – ۶۱ اسلاید

پاورپوینت در حیطه قواعد عربی سال سوم دبیرستان – ۶۱ اسلاید

پاورپوینت در حیطه قواعد عربی سال سوم دبیرستان – ۶۱ اسلاید

پاورپوینت در حیطه قواعد عربی سال سوم دبیرستان – ۶۱ اسلاید

پاورپوینت در حیطه قواعد عربی سال سوم دبیرستان – ۶۱ اسلاید

پاورپوینت در حیطه قواعد عربی سال سوم دبیرستان – ۶۱ اسلاید

›يَجِبُ أنْ لا نَسْمَحَ لِلْفُقراءِ و الْمساكيـنِ أنْ يأتوا إلي الاستقبال!
سوف نستَقْبِلُه كما كُنّا نَسْتَقْبِلُ ملوكَنا السّاسانيّيـن فـى الْماضـى!
حَسَنٌ … حَسَنٌ …!
فـى الْيوم الْمَوعود
خَرَجَ الأغنياءُ و الْمُتْرَفونَ إلي بابِ الْمدينةِ.

نبايد به فقيران و درماندگان اجازه دهيم كه به پيشواز بيايند!

از او استقبال خواهيم كرد، همان‌طور كه از پادشاهان ساساني خودمان در گذشته استقبال مي‌كرديم.

خوب است … خوب است …!

در روز مقرّر

ثروتمندان و توانگران به سوي دروازه‌ي شهر روانه شدند.

›  جاء الأميـرُ … جاء الأميـرُ …
حينَئذٍ نَزَلَ الرّاكِبونَ مِن مَرا كِبِهم لاسْتِقبالِ أميـرِالْمؤمنيـن و قاموا بتَبْجيلِه كعادتِهم فـى اسْتقبالِ الْملوكِ …
تَعَجَّبَ الإمامُ علـﻰٌّ (ع) مِن عَمَلِهِم فَصَاحَ :
  ما أرَدتُم بِهذا الَّذﻯ صَنَعْتُم ؟

  امير آمد… امير آمد…

در اين هنگام سواران از مركب‌های خود (اسب‌های خود) برای استقبال امير مؤمنان پياده شدند و برای بزرگداشت و احترام به او مطابق عادتشان در استقبال از پادشاهان، اقدام كردند.

امام علی (ع) از كار آن‌ها تعجّب نمود، پس فرياد زد:

     منظورتان از اين كاری كه كرديد، چيست؟

›أيُّها الْخليفةُ ! هذه هدايا ، . . . مِن الأموال و الدَّوابِّ و … تَعَوَّدْنا أن نُقَدِّمَ مِثلَها لِمُلوكِنا . . . نَرجو أن تَقْبَلَها . . . !
إن أحْبَبْتُمْ أنْ نأخُذَها فلابأسَ … ! نَحْسِبُها مِن خَراجِكم !
أتَمْنَعُنا أن نُهْدِﻯَ ؟! و قد تَعَوَّدْنا أن نأمَنَ غضَبَ الْملوكِ بتقديـمِ الْهَدايا !
لا … لا … إنْ أبْغَضَكم أحَدٌ فأخْبِرونا !

ای خليفه! اين‌ها هديه‌هايی هستند … از اموال و چارپايان و … عادت كرده‌ايم كه مثل آن‌ها را به پادشاهانمان تقديم كنيم … اميدواريم كه آن‌ها را از ما قبول كنی …!

اگر دوست داريد كه آن‌ها را بگيريم، عيبی ندارد و آن‌ها را به عنوان ماليات و خراجتان حساب می‌كنم!

آيا مانع هديه‌دادن ما می‌شوی؟! درحالی كه ما عادت كرده‌ايم كه از خشم پادشاهان با دادن هديه‌ها، در امان باشيم!

نه … نه … اگر كسی شما را ناراحت كرد، مرا خبردار سازيد.

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه قواعد عربی سال سوم دبیرستان – ۶۱ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه قواعد عربی سال سوم دبیرستان – ۶۱ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت – ۱۰۵ اسلاید

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت – ۱۰۵ اسلاید

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت – ۱۰۵ اسلاید

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت – ۱۰۵ اسلاید

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت – ۱۰۵ اسلاید

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت – ۱۰۵ اسلاید

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت – ۱۰۵ اسلاید

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت – ۱۰۵ اسلاید

– نظام سلامت

– کسب و کار

– کارآفرینی

– کارآفرینی سازمانی

– دانشگاه کارآفرین

– ارتباط بين کارآفرینی و نظام سلامت

ژوزف شومپيتر

طبق نظر وي كارآفرين نيروي محركه وموتور توسعه اقتصادي مي باشد . وي مشخصه كارآفرين را نوآوري مي داند وفرايند كارآفريني را “تخريب خلاق“(Creative Destruction) مي نامد .

بعبارت ديگر ويژگي تعيين كننده در كارآفريني همانا انجام كارهاي جديد و يا ابداع روشهاي نوين در انجام كارهاي جاري است . روش نوين همان “ تخريب خلاق “ مي باشد .

از نظر وي نوآوري در هر يك از زمينه هاي ذيل كارآفريني محسوب مي شود .

– ارائه كالاي جديد

– ارائه روشي جديد در فرايند توليد

– گشايش بازاري تازه

– يافتن منابع جديد

– ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت

نگاه کارآفرينانه

كارآفرينان، افرادي هستند كه فرصت‌ها را درك مي‌كنند و خلاء‌ها را مي‌بينند.

درك فرصت‌ها توسط اين افراد، ممكن است از طريق بازارگردي(ارتباط با محيط زندگي، بازار و …) و يا ارتباط با افراد (در جلسات) يا نگاه به تلويزيون، رسانه‌ها، شبكه اينترنت و … حاصل شود، كه به آن نگاه كارآفرينانه (يا نگاه جستجوگرانه، نگاه فرصت‌گرايانه، در پي شكار فرصت و…) گفته مي شود.

خلاءهاي بازار با نگاه كارآفرينانه، به خوبي ديده مي‌شود و انگيزه‌اي براي اقدام به راه‌اندازي كسب و كار مي‌باشد؛ به عبارت بهتر، افرادي كه تمايل به ايجاد كسب و كار دارند، بايستي اين نگاه را در خود تقويت نمايند.

با توسعه و ترويج اين ديدگاه در درون خانواده‌ها، مدارس و … به تقويت اين نگاه كه در كل منجر به نوآوري و ايجاد كسب و كار مي شود، كمك خواهد شد.

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت – ۱۰۵ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت – ۱۰۵ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت درباره كارگاه اولويت بندي – ۲۶ اسلاید

پاورپوینت درباره كارگاه اولويت بندي – ۲۶ اسلاید

پاورپوینت درباره كارگاه اولويت بندي – ۲۶ اسلاید

پاورپوینت درباره كارگاه اولويت بندي – ۲۶ اسلاید

پاورپوینت درباره كارگاه اولويت بندي – ۲۶ اسلاید

پاورپوینت درباره كارگاه اولويت بندي – ۲۶ اسلاید

پاورپوینت درباره كارگاه اولويت بندي – ۲۶ اسلاید

پاورپوینت درباره كارگاه اولويت بندي – ۲۶ اسلاید

اعضاي كارگروه فعاليت جسماني :
سرپرست كارگروه :
جناب آقاي حسين واعظي
حسين واعظي عضو شوراي اسلامي شهرستان
حسين كريمي كارشناس بهداشت محيط معاونت بهداشتي
مسعود خيران كارمند مركز بهداشتي درماني امير كبير
نسرين چاكري نماينده اداره تربيت بدني
علي مرداني نماينده تبليغات اسلامي
زهرا ارفع نماينده اداره تربيت بدني
دكترعلي خندان نماينده معاونت فرهنگي

اقدامات درحال انجام …
اجراي طرح تحقيقاتي باعناوين :
بررسي آگاهي ونگرش محققين دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان ومسولين شهري شهرستان كاشان در مورد تحقيقات مشاركتي
اين طرح باهمكاري نيروهاي مردمي انجام مي شود وبا هدف آشناكردن محققين دانشگاهي با تحقيقات مشاركتي است .پايگاه درنظر دارد كارگاه تحقيقات مشاركتي به منظور آشنايي ًًًًًًًًًًً محقيين دانشگاهي برگزارنمايد .

فعاليت هاي جانبي پايگاه…
شركت در اولين همايش تحقيقيات مبتني برجامعه دراردبيل
هماهنگي جهت بازديد اعضاي مردمي واجرايي پايگاه ازفعاليتهاي مشاركتي مردم اردكان
صدوركارت عضويت درپايگاه ويژه نمايندگان مردمي پايگاه و
گواهي شركت دركارگاه جهت اعضاي مردمي پايگاه
برگزاري ۹ جلسه كميته اجرايي
برگزاري مراسم روز پژوهش وپژه اهالي منطقه تحت پوشش پايگاه
تهيه فيلم ازاقدامات انجام شده
اجراي تئاتربا مضمون اهداف پايگاه باكمك نيروهاي مردمي منطقه تحت پوشش براي اهالي

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره كارگاه اولويت بندي – ۲۶ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت درباره كارگاه اولويت بندي – ۲۶ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت به روز سلامت روان – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز سلامت روان – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز سلامت روان – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز سلامت روان – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز سلامت روان – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز سلامت روان – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز سلامت روان – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز سلامت روان – ۲۰ اسلاید

تا کنون تعاریف متعددی از سلامت روان ارائه شده که همگی بر اهمیت تمامیت و یکپارچگی شخصیت تأکید ورزیده اند . گلدشتاین سلامت روانی را تعامل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می داند. چاهن نیز سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روانشناختی تعبیر می کند که عبارت است از حداکثر اثر بخشی و رضایت بدست آمده از تقابل فردی و اجتماعی شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران می شود. در سالهای اخیر، انجمن کانادایی بهداشت روانی ، سلامت روان را در سه بخش تعریف کرده است:
الف) تسلط بر هیجان های خود
ب) آگاهی از ضعف های خود
ج) رضایت از خوشی های خود

عکس العمل فرد برای سازگاری نسبت به محرکی که الزامات فیزیکی و روانی گسترده ای را برای او به وجود می آورد (مورهد گریفین)

تنش یا فشار روانی یک وضعیت پویاست که شخص در آن قرار می گیرد برای رسیدن به آنچه که مورد نظر وی است، با فرصت، قید و بند یا تمنایی روبه رو می شود که نتیجه کار نامطمئن ولی با اهمیت است (کتاب رفتار سازمانی استفان رابینز)

علایم هشدار دهنده فیزیکی
گرفتگی یا انقباض در گلو، سینه، شکم، شانه ها، گردن و آرواره ها
سردرد و میگرن، کمردرد، گردن درد، تپش قلب، کم آوردن تنفس، ناآرامی، ور رفتن بیهوده با اشیا، تکان دادن مداوم بدن یا دست و پا، پرشهای عضلانی (تیک) در صورت چشم و دهان
دهان خشک، صدای بم و بلند، عرق کردن، ناخن جویدن، دست و پای سرد، لرزش، گیجی، خستگی زیاد، تهوع، سو هاضمه، اسهال، دل درد و مشکلات جنسی

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت به روز سلامت روان – ۲۰ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت به روز سلامت روان – ۲۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت به روز رشد اجتماعی و حرکتی – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت به روز رشد اجتماعی و حرکتی – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت به روز رشد اجتماعی و حرکتی – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت به روز رشد اجتماعی و حرکتی – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت به روز رشد اجتماعی و حرکتی – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت به روز رشد اجتماعی و حرکتی – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت به روز رشد اجتماعی و حرکتی – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت به روز رشد اجتماعی و حرکتی – ۲۵ اسلاید

 

فهرست عناوین:
مقدمه
اجتماعی شدن (Socialization)
رشد عزت نفس و فعالیت بدنی
تاثیرات اجتماعی دوران نوباوگی
تاثیرات اجتماعی در دوران کودکی
بازی
خانواده
تاثیرات اجتماعی در دوره کودکی پایانی و نوجوانی
بازی تیمی
شناسایی نقش جنسیت و فعالیت حرکتی
عوامل اجتماعی در بزرگسالی
یادگیری اجتماعی و پیرستیزی
احتمال تاثیر سایر موقعیت های اجتماعی بر رشد حرکتی
چرخه تمرین – سالخوردگی
اجتناب از چرخه تمرین-سالخوردگی

مبحث رشد انسان تا اندازه ای با طبقه بندی سلیقه ای ابعاد انسان به حوزه های شناختی عاطفی حرکتی و جسمی تسهیل شده است.اما این طبقه بندی تصویر واقع گرایانه ای از آدمی نیست.
رفتار انسان رفتار پیچیده و پایداری است و تبادل دوطرفه ای میان شناخت عواطف حرکت و بعد جسمانی فرد وجود دارد. آنچه در یک حوزه بر فردی تاثیر می گذارد مسلما بعدا روی حوزه های دیگر نیز اثر می گذارد.

اجتماعی شدن (Socialization):
اجتماعی شدن عبارت از فرایند دوگانه تعامل و رشد است که:
(۱)به وسیله آن انسان ها یاد می گیرند چه کسانی هستند و چگونه با جامعه پیرامون که در آن زندگی می کنند ارتباط دارند و
(۲)تفاسیر و توجیهاتی که به عنوان پایه و اساس رفتارهای فردی وزندگی گروهی در محیطی مشابه به کار گرفته می شود را به کار می گیرند.
اگرچه اجتماعی شدن به طور کلی با یادگیری که از طریق تعاملات اجتماعی اتفاق می افتد مرتبط است می تواند شامل هر وسیله ای باشد که فرد به واسطه آن اطلاعاتی را در مورد جامعه جمع آوری می کند.

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت به روز رشد اجتماعی و حرکتی – ۲۵ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت به روز رشد اجتماعی و حرکتی – ۲۵ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»