دانلود تحقیق آنزيم بعنوان كاتاليزور

دانلود تحقیق آنزيم بعنوان كاتاليزور

 

تعداد صفحات : ۱۶ صفحه     –    

قالب بندی : word       

 

 

 

مقدمه

Introduction

۱-۱- آنزيم ها بعنوان کاتاليزور Enzymes as catalysts

آنزيم ها گروه ويژه اي از پروتئين ها هستند و توسط سلول هاي زنده بمنظور ايفاي نقش کاتاليزوري در بيش از هزاران واکنش بيوشيميايي که جزيي از متابوليسم سلولي را تشکيل مي دهند ساخته مي شوند. امروزه متجاوز از ۲۰۰۰ آنزيم متفاوت شناخته شده است و روز بروز بر تعداد آنها نيز افزوده مي شود. از آنجائيکه در دما و pH فيزيولوژيک، واکنش هاي بدون کاتاليزور، با سرعتي کمتر از حد لازم براي حفظ فعاليتهاي حياتي پيش مي روند، لذا وجود آنزيم ها براي متابوليسم ضروري است. بعنوان مثالف در هضم مواد غذايي توسط سيستم گوارشي، آنزيم هاي مختلفي شرکت دارند که هيدروليز پروتئين ها به اسيدهاي آمينه، پلي ساکاريدها به قندهاي سازنده و غيره (بسته به مقدار و نوع ماده غذايي) را طي مدت زمان ۳ الي ۶ ساعت کاتاليز مي نمايند. و اين در حالي است که واکنش هاي مشابه در غياب آنزيم طي مدت متجاوز از ۳۰ سال به نتيجه خواهند رسيد!

آنزيم ها نيز مثل همه کاتاليزورها از قوانين معمول کاتاليز واکنش ها پيروي مي کنند. در نتيجه با توجه به قوانين ترموديناميکي، يک کاتاليزور قادر به تسريع يک واکنش امکان ناپذير نيست. کاتاليزور در طي واکنش بمصرف نمي رسد و تعداد بسيار ناچيزي از مولکول هاي آن قادر است يک واکنش را بدفعات زياد کاتاليز نمايد. و در نهايت اينکه يک کاتاليزور نقطه تعادل واکنش را تغيير نمي دهد. در نقطه تعادل واکنش، سرعت واکنش روبه پيش برابر با سرعت واکنش در جهت عکس آن خواهد بود و در آن نقطه سوبسترا و محصول واکنش هر کدام داراي غلظت تعادلي معيني خواهند بود که از خصوصيات ويژه آن واکنش محسوب مي شود. اين نقطه تعادل ممکن است در جهت بيشينه حضور محصول واکنش مانند : ۱% سوبسترا: ۹۹% محصول يا به نفع سوبسترا موردي مانند، ۸۰% : ۲۰% و يا بصورت تعادل همگن مانند ۵۰% : ۵۰% باشد. براي مثال ايزومريزاسيون گلوکز به فروکتوز توسط آنزيمي به نام گلوکز ايزومراز کاتاليز مي شود. وقتي واکنش از حالت ۱۰۰% گلوکز شروع شده و در جهت رسيدن به تعادل پيش رود، بعد از برقراري حالت تعادل، ۴۵% فروکتوز و ۵۵% گلوکز خواهيم داشت. کاتاليزور نقطه تعادل واکنش را تغيير نمي دهد، اما از زمان لازم براي رسيدن به حالت مزبور مي کاهد. آنزيم ها از نقطه نظر موارد ذکر شده تفاوتي با ساير کاتاليزورها ندارند، اما دو ويژگي خاص خود را دارند بطوريکه ميزان حضور آنها محدودتر از ديگر کاتاليزورها بوده و ديگر اينکه در مقايسه از ويژگي و فعاليت کاتاليزوري بمراتب بالاتري برخوردارند.

ويژگي عمل و جايگاه فعال

شايد بتوان گفت بارز ترين خصوصيت واکنش هاي آنزيمي ويژگي عمل آنها است. کاتاليزورهاي شيميائي انتخابگري بسيار محدودي نشان مي دهند، حال آنکه آنزيم ها ويژگي بسيار بالائي را نسبت به واکنش دهنده ها و همچنين نوع پيوندهاي شرکت کننده در واکنش، ابراز مي کنند. ميزان ويژگي عمل آنزيم در واکنش تحت دامنه مطلق تا نسبتاً گسترده متفاوت است. براي مثال، اوره آز (Urease) روي سوبستراي خود يعني اوره (NH2-CO-NH2)، بصورت کاملاً اختصاصي عمل مي کند بطوريکه حتي مقادير ناچيزي از مشابه هاي ساختماني آن (نظير تيواوره NH2-SO-NH2) نيز توسط اين آنزيم قابل هيدروليز نيستند. در مقابل هگزوکيناز (Hexokinase) از عملکرد اختصاصي کمتري برخوردار است و نسبت به تعداد معدود مولکول هاي هگزوز با توجه به گروه عاملي مشترک آنها ويژگي عمل نشان مي دهد.

اين آنزيم علاوه بر گلوکز، فسفوريلاسيون چندين قند ديگر نظير مانوز و فروکتوز را نيز کاتاليز مي کند، اما قادر به کاتاليز واکنش مشابه روي گالاکتوز، گزيلوز و مالتوز و يا ساکارز نيست. آنزيم ها علاوه بر اينکه نسبت به سوبسترا بصورت اختصاصي عمل مي کنند بطور روشني، نسبت به محصول واکنش نيز ويژگي عمل دارند و بدينوسيله اطمينان از آلوده نشدن محصول نهايي با ديگر محصولات جانبي واکنش را تأمين مي نمايند. در نتيجه در فسفوريلاسيون اشاره شده براي گلوکز، محصول واکنش انحصاراً گلوکز۶- فسفات خواهد بود و در طي واکنش مزبور هيچ فسفوگلوکز ديگري (نظير گلوکز -۱- فسفات) تشکيل نخواهد شد. تشکيل محصول فرعي در طي واکنش هاي جانبي ناخواسته يکي از مشکلات مهم واکنش هايي است که در آنها با ويژگي ناچيز کاتاليزورهاي شيميائي درگير هستيم. يکي از امتيازهاي مفيد عملکرد اختصاصي آنزيم، در تعداد مواردي است که مي توانند بين ايزومرهاي فضايي مربوط به يک مولکول سوبسترا بطور انتخابي تميز قائل شوند. ويژگي فضايي مزبور را مي توان در مورد آنزيم D- آمينو اسيد اکسيداز که بطور اختصاصي فقط روي D- آمينو اسيدها عمل مي کند و اکسيداسيون ايزومرهاي فضائي نوع L- آمينو اسيد را کاتاليز نمي کند، نشان داد.

کلام آخر اينکه، گروههائي از آنزيم ها نسبت به نوع پيوندهاي شرکت کننده در واکنش ويژگي عمل ابراز مي دارند. اين مورد به وضوح در پروتئازها ديده مي شود. پروتئازها پيوندهاي پپتيدي بين باقيمانده هاي اسيد آمينه در زنجيرهاي پپتيدي را هيدروليز مي نمايند. پروتئازهاي مختلف نسبت به پيوندهاي پپتيدي موجود بين باقيمانده اسيد آمينه هاي معين، ويژگي عمل نشان مي دهند. براي مثال، ترومبين (Thrombin)، يک پروتئاز موجود در خون، با ويژگي عمل خود صرفاً پيوند پپتيدي بين باقيمانده هاي آرژنين و گليسين يعني Arg-Gly- را هيدروليز مي کند. تريپسين (Tripsin)، پروتئاز پانکراس، پيوندهاي پپتيدي را که در مجاورت باقيمانده اسيدهاي آمينه داراي بار مثبت هستند (يعني ليزين يا آرژنين)، را هيدروليز مي کند Lys-Y- يا Arg-X – ساير پروتئازها نظير پپسين (Pepsin) و سابتيليزين (Subtilysin) ويژگي عمل بمراتب کمتري دارند و قادر به هيدروليز پيوندهاي پپتيدي متعددي در يک زنجير پلي پپتيدي مي باشند.

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در مورد اختلالات خلقي

پاورپوینت در مورد اختلالات خلقي

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :۲۹ اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

.Aخلق و اختلالات خلقی

 

.Bويژگيهاي كلی اختلالات خلقی

 

.Cانواع اختلالات خلقی

 

.Dاختلال افسردگی اساسی

 

.Eاختلال دو قطبی

 

.Aخلق و اختلالات خلقی

  1. B.ویژگیهای کلی اختلالات خلقی

 

بنابر این اختلالات خلقی به  مجموعه ای از اختلال ها گفته میشود که ویژگی اصلی یا بارز آنها اختلال در خلق است شامل افسردگی شدید، شعف شدید و آمیزه‪ای از آنها.

 

 

 

– تغییرات خلقی به شکل احساس ملالت یا غم توانکاه، شعف و سرخوشی فوق العاده، نوسان بین این دو، دوره‪ای بودن، مزمن بودن، شدت، مدت، فراوانی نشانه‪ها و غیره ظاهر میشود.

.C انواع اختلالات خلقی

 

  C-1 اختلالات افسردگی       depressive disorder

 

 

 

اختلال افسردگی اساسی(عمده)    major depression .d

 

.Iاختلال افسرده خویی                            dysthymic .d

 

.II اختلال عاطفی فصلی     seasonal affective .d

 

.III اختلال افسردگی پس از زایمان

 

.IVاختلال افسردگی ناشی از بیماریهای جسمی

 

.V اختلال افسردگی ناشی از مصرف مواد

 

.VI اختلال افسردگی مضاعف double depressive         

 

.VIIاختلال افسردگی اساسی همراه با ویژگی مالیخولیالی

 

.VIIIاختلال افسردگی اساسی همراه با روانپریشی

 

.IXاختلال افسردگی اساسی با ویژگی نامتعارف

 

.Xاختلال افسردگی اساسی مزمن

 

 

 

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مراقبتهای احتضار و مرگ

پاورپوینت مراقبتهای احتضار و مرگ

 این پاورپوینت حاوی ۲۳ اسلاید در مورد مرگ و مراقبتهای مربوط به بیمار در حال مرگ و مراقبت از جسد می باشد. منبع مطالب از کتاب آموزش کمک بهیاری می باشد.در کنار این اسلایدها یک فایل Word  با محتوای واجبات و مستحبات محتضر و میت ویژه بیمار در مراکز درمانی قرارداده شده است.

 

 

.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت با موضوع اهميت پيوند اعضاء از بيمار مرگ مغزي

پاورپوینت با موضوع اهميت پيوند اعضاء از بيمار مرگ مغزي

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 26 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

اهميت پيوند اعضاء از بيمار مرگ مغزي

اهميت پيوند اعضاء از بيمار مرگ مغزي:

پيوند اعضاء از جسد يكي از روش هاي درماني شناخته شده در بيماران 
مبتلا به نارسايي اعضاء مي باشد.

نرخ اهدا پاسخگوي نياز بيماران به اعضاي پيوندي نبوده و تفاوت فاحشي با شاخص هاي جهاني دارد.

در ايران چندين هزار بيمار نيازمند به عضو در ليست انتظار پيوند 
مي باشند كه سالانه ۲۵% از آنها فوت مي شوند.

   ميانگين رضايت گيري كنوني اهداي عضو در ايران ۳۷% است.

با افزايش موارد پيوند از بيمار مرگ مغزي تعداد موارد پيوندي از موارد       
زنده كاهش يافته است.

به جز كليه كه قابل اهدا از زنده به زنده مي باشد تنها منبع فراهم آوري اعضاي پيوندي براي نجات جان بيماران نيازمند به عضو ارگان هاي افراد فوت شده یا مرگ مغزي است.

مشكلات برنامه پيوند اعضا :

عدم اعلام همه موارد مرگ مغزي به عنوان اولين گام در آغاز فرآيند پيوند از جسد

آموزش ناكافي گروه هاي حرفه اي (ارجاع ديرهنگام موارد بالقوه و محتمل مرگ مغزي ، عدم ارائه مراقبت هاي لازم به اهداء كنندگان محتمل) 

عدم تعريف جايگاه شغلي تعريف شده و مشتمل جهت هماهنگ كنندگان پيوند 

فهرست مطالب و اسلایدها:

اهميت پيوند اعضاء از بيمار مرگ مغزي

مشكلات برنامه پيوند اعضا

تاریخچه پیوند ایران

روش محاسبه تعداد دهندگان بالقوه سالانه در هر بيمارستان

مراحل اهداء اعضا

جنبه هاي شرعي و قانوني پيوند در اهدا كننده مرگ مغزي

انتخاب و ارزيابي اهداكننده

آزمايشات درخواستي

كنترا انديكاسيون هاي مطلق پيوند اعضا

كنترا انديكاسيون نسبي اهداء اعضا

اخذ رضايت به اهداء عضو از خانواده مرگ مغزي

مراحل رضايت گيري

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت انسان و تنش های حرارتی محیط کار؛ اصول کنترل شرایط جوی محیط کار

دانلود پاورپوینت انسان و تنش های حرارتی محیط کار؛ اصول کنترل شرایط جوی محیط کار

دانلود پاورپوینت انسان و تنش های حرارتی محیط کار؛ اصول کنترل شرایط جوی محیط کار

۲۱۰ اسلاید

دانلود بلافاصله بعد از خرید

#منابع انسانی

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

جزوه درس: فارسي پيش دانشگاهي

جزوه درس: فارسي پيش دانشگاهي

لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب”

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:۹۷

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد

 

كزين برتر انديشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جاي

 

خداوند روزي ده و رهنماي

خداوند كيوان و گردان سپهر

 

فروزندة ماه و ناهيد و مهر

زنام و نشان و گمان برترست

 

نگارندة برشده گوهرست

به بينندگان آفريننده را

 

نبيني،مرنجان دو بيننده را

نه انديشه يابد بدو نيز راه

 

كه او برتر از نام و از جايگاه

سخن هر چه زين گوهران بگذرد

 

نيايد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزيند همي

 

همان را ستايد كه بيند همي

ستودن نداند كس او را چو هست

 

ميان بندگي رابيايدت بست

خرد را و جان راهمي سنجد او

 

در انديشة سخته كي گنجد او؟

بدين آلت راي و جان و زبان

 

ستود آفريننده را كي توان؟

به هستيش بايد كه خستو شوي

 

ز گفتار بيكار يك سو شوي

پرستنده باشي و جوينده راه

 

به ژرفي به فرمانش كردن نگاه

توانا بود هر كه دانا بود

 

ز دانش دل پير برنا بود

از اين پرده برتر سخن گاه نيست

 

ز هستي مر انديشه را راه نيست

(شاهنامه، فردوسي)

 


 فنا و بقا

اصحاب صدق چون قدم اندر صفا زنند

 

رو با خدا كنند و جهان را قفا زنند

خط وجود را قلم قهر در كشند

 

بر روي هر دو كون يكي پشت پا زنند

چون پا زنند دست گشايند از جهان

 

ترك فنا كنند و بقا را صلا زنند

دنيا و آخرت بيكي ذره نشمرند

 

ايشان نفس نفس كه زنند از خدا زنند

هر گه كه شان به بحر معاني فرو برند

 

بيمست آن زمان كه زمين بر سما زنند

دنيا و آخرت دو سرايست و عاشقان

 

قفل نفور بر در هر دو سرا زنند

بكرست هر سخن كه ز عطار بشنوي

 

دانند آنكسان كه دم از ماجرا زنند

(ديوان، عطار)


قسم به ساقي كوثر

قسم با ساقي كوثر كه از شراب گذشتم

 

ز بادة شفقي همچو آفتاب گذشتم

شراب خون روان و كباب خون فسرده است

 

هم از كباب بريدم هم از شراب گذشتم

حجاب چهرة مقصود بود شيشه و ساغر

 

نظر بلند شد از عالم حجاب گذشتم

ز هرچه داشت رگ تلخيي، اميد بريدم

 

چه جاي بادة گلگون كه از گلاب گذشتم

به زور جذبة توفيق و پايمردي همت

 

چو برق و باد زر رطل گران ركاب گذشتم

عجب كه پير خرابات بگذرد ز گناهم

 

كه من ز بادة گلرنگ در شباب گذشتم

اميد هست كه در حشر زرد روي نگردم

 

كه من به موسم گل، صائب، از شراب گذشتم

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

 

دانلود پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان بازنشستگی (۳۲ اسلاید)

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت نمرود

پاورپوینت نمرود

این پاورپوینت در ۱۸ اسلاید به شکل زیبا و منحصر به فرد طراحی و اسلاید بندی شده است در این پاورپوینت مطالبی از جنگ نمرود با خدا،مرگ نمرود در قلم پروین اعتصامی،سرنوشت نمرود،نمرود در قرآن،دیدگاه روایات و تفاسیر و سایر مطالب مفید و ارزنده در مورد نمرود در این پاورپوینت درج شده است که امید واریم رضایت شما عزیزان را جلب نماید

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پروژه درس اصول حسابداري ۱

پروژه درس اصول حسابداري ۱

دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، اصول حسابداري ۱

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

 

موسسه بهروز
تراز آزمايشي در تاريخ ۳۱ خرداد ماه
كد حساب عنوان حساب بدهكار بستانكار
۱۱۰
۱۲۰
۱۳۰
۲۱۰
۲۲۰
۳۱۰
۴۱۰
۵۱۰
۵۲۰
۵۳۰ وجوه نقد
حساب‌هاي دريافتي
ملزومات
حسابهاي پرداختي
اسناد پرداختني
سرمايه
در‌آمد فروش
هزينه اجاره
هزينه تبليغات
هزينه آب و برق ۱۷۵۰
۱۲۳۰
۲۷۰

 

 4200
350
220

 

۲۲۰
۰۰۰/۱۵
۰۰۰/۶
۲۶۳۰

 

۲۳۸۵۰ ۲۳۸۵۰

 

تاريخ شرح مبادلات بدهكار بستانكار
۲ شهريور

 

۲ شهريور

 

۳ شهريور

 

۴ شهريور

 

۵ شهريور

 

۹ شهريور

 

۱۲ شهريور

 

۱۸ شهريور وجوه نقد
سرمايه‌هاي آقاي سعيدي
هزينه اجاره
وجوه نقد
تجهيزات
وجوه نقد
اثاثيه
حسابهاي پرداختي
ملزمات
حسابهاي پرداختي
وجوه نقد
درآمد خدمات
هزينة آب و برق
وجوه نقد
حسابهاي دريافتي
درآمد خدمات ۰۰۰/۱۲

 

۵۰۰

 

۰۰۰/۳

 

۳۶۰۰

 

۳۰۰

 

۸۰۰

 

۲۰۰

 

۱۷۰۰

۱۲۰۰

 

۵۰۰

 

۳۰۰

 

۳۶۰۰

 

۳۰۰

 

۸۰۰

 

۲۰۰

 

۱۷۰۰

 

 

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :
این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
 
تعداد صفحات : ۸۷
قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی رشته حسابداری
جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  
 

کلمات کلیدی : اصول حسابداري ۱, تحقیق در مورد اصول حسابداري ۱, دانلود تحقیق اصول حسابداري ۱, دانلود رایگان تحقیق اصول حسابداري ۱, پروژه اصول حسابداري ۱, مقاله اصول حسابداري ۱, تحقیق حسابداری در مورد اصول حسابداري ۱, پروژه در مورد اصول حسابداري ۱, پایان نامه حسابداری اصول حسابداري ۱, تحقیق حسابداری آماده در مورد اصول حسابداري ۱, تحقیق حسابداری مالی رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته حسابداری , power point , حسابداری مالی , تحقیق آماده حسابداری در مورد اصول حسابداري ۱, تحقیق حسابداری اصول حسابداري ۱, تحقیق کلاسی آماده اصول حسابداري ۱, تحقیق درباره اصول حسابداري ۱, تحقیق رایگان اصول حسابداري ۱, پاورپوینت اصول حسابداري ۱, تحقیق در رابطه با اصول حسابداري ۱, تحقیق حسابداری دولتی  اصول حسابداري ۱, پروژه درباره اصول حسابداري ۱, دانلود پاورپوینت آماده اصول حسابداري ۱, مقاله حسابداری در مورد اصول حسابداري ۱,  تحقیق حسابداری درباره اصول حسابداري ۱, دانلود تحقیق حسابداری صنعتی , تحقیق با موضوع اصول حسابداري ۱, تحقیق رشته حسابداری در مورد اصول حسابداري ۱, تحقیق آماده اصول حسابداري ۱, حسابداری مالیاتی , دانلود رایگان تحقیق در مورد اصول حسابداري ۱, حسابداری , تحقیق حسابداری مالی,مقاله حسابداری pdf ,حسابداری پیمانکاری, تحقیق حسابداری دولتی

بانک تحقـیق و پاورپوینت رشته حسابداری

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»